Projekt:" Kompetentnie wykształceni"

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

 

Tytuł projektu: Kompetentnie wykształceni

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 953 889,50

Kwota dofinansowania (PLN): 1 758 500,55

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Poddziałanie: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Okres realizacji: 01.09.2017r – 31.07.2019r

Opis projektu:

Projekt „Kompetentnie wykształceni” jest realizowany przez Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z dwunastoma szkołami podstawowymi, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. Są to szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 1,

- Szkoła Podstawowa nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 3

- Szkoła Podstawowa nr 4

- Szkoła Podstawowa nr 5

- Szkoła Podstawowa nr 9

- Szkoła Podstawowa nr 10

- Szkoła Podstawowa nr 15

- Szkoła Podstawowa nr 16

- Szkoła Podstawowa nr 17

- Szkoła Podstawowa nr 21

- Szkoła Podstawowa nr 28

Projekt stanowi odpowiedz na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Cel projektu: wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów i uczennice wodzisławskich szkół wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. Wyrównywanie różnic w wynikach nauczania w wodzisławskich szkołach będzie również rezultatem podniesienia i uzupełniania kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Grupą docelową są: szkoły dla których Miasto Wodzisław Śl. jest organem prowadzącym, uczniowie tych szkół oraz nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach Wsparciem w okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 Zostanie objętych 1576 uczniów (w tym 809K), 12 szkół podstawowych oraz 66 nauczycieli (w tym 63K).

Dodatkowo dla potrzeb realizacji wsparcia dla dzieci, szkoły zostaną wzbogacone o nowe pomoce dydaktyczne wspomagające ich proces edukacyjny.

 

Rekrutacja do projektu:

Rekrutację uczestników i uczestniczek do projektu prowadzi koordynator lokalny Szkoły Podstawowej biorącej udział w projekcie.

Rekrutacja trwa do 06.12.2017 lub do wyczerpania miejsc.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zapoznać się Regulaminem rekrutacji do projektu oraz pobrać (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3) i złożyć w wybranej szkole odpowiednie dokumenty rekrutacyjne.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji do projektu Kompetentnie wykształceni

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP1

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP2

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP3

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP4

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP5

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP9

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP10

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP15

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP16

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP17

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP21

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej dziecko SP28

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej nauczyciel SP1

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej nauczyciel SP4

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej nauczyciel SP15

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej nauczyciel SP17

Załącznik nr 1 – formularz ankiety rekrutacyjnej nauczyciel SP21

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dziecko

Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie nauczyciel