Eko Wodzisław - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego

_________________________________________________________

Całkowita wartość projektu (PLN): 6 349 052,70 zł

Kwota dofinansowania (PLN): 4 175 476,78 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

Okres realizacji: 2018-07-27 - 2023-09-30

Opis projektu:

Projekt zakłada modernizację energetyczną budynków miasta Wodzisławia Śląskiego, w tym:
- budynków użyteczności publicznej - OSP Kokoszyce i budynku warsztatowo-socjalnego SKM,
- budynków mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul. Marklowickiej 17a, M. C. Skłodowskiej 5 oraz kamienic wokół rynku: Konstancji 2, Rynek 13, Rynek, 14, Rynek 20, Rynek 29 oraz Rynek 16,17/Sądowa 2. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków mieszkaniowych oraz użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, pierwotną i elektryczną budynków, ogr. emisji pyłu PM10, spadek emisji gazów cieplarnianych, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także poprawę komfortu użytkowników. Ze względu na swój charakter (poprawa jakości powietrza) oddziaływanie projektu ma charakter ponadlokalny.