UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Rekrutacja do przedszkoli

1 marca o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 12 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]

Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach 15-19 lutego (do godz. 15:00).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2018, 2017, 2016), 6-letnie (urodzone w roku 2015) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2014), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. W rekrutacji będą brane pod uwagę m.in. takie kwestie jak: wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, uczęszczanie wcześniej do Żłobka Miejskiego, to, że rodzice pracują lub uczą się stacjonarnie.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 29 marca, po godz. 13:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta z 21 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy do śledzenia artykułów na www.wodzislaw-slaski.pl. W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta (tel. 32 45 90 538).

Do pobrania:

źródło: Gazeta Wodzisławska