Rekrutacja do przedszkoli

W poniedziałek, 28 lutego o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 11 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]

Wraz z wnioskami o przyjęcie do przedszkoli należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach 7-18 lutego (do godz. 15:00).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019, 2018, 2017), 6-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. W rekrutacji będą brane pod uwagę m.in. takie kwestie jak: wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, uczęszczanie wcześniej do Żłobka Miejskiego, to, że rodzice pracują lub uczą się stacjonarnie.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 28 marca, po godz. 8:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu prezydenta miasta z 27 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy do śledzenia artykułów na stronie interentowej miasta. W razie pytań prosimy kontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

Do pobrania