Prezydent miasta

Mieczysław Kieca sprawuje urząd prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego od 2006 roku.

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca

Do zakresu działania i kompetencji prezydenta miasta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta oraz Urzędem,

2) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,

3) reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,

5) prowadzenie polityki kadrowej, dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu oraz o podnoszenie ich kwalifikacji,

6) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta,

7) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

8) udzielanie upoważnień zastępcom prezydenta do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9) udzielanie upoważnień innym pracownikom Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

10) udzielanie upoważnień zastępcom prezydenta, sekretarzowi i skarbnikowi do wykonywania zadań dotyczących miasta w imieniu prezydenta miasta,

11) wydawanie zarządzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

12) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla prezydenta miasta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej,

14) zarządzanie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

PREZYDENT MIASTA

  • wtorek 8.00 – 10.00
  • czwartek 16.00 – 17.00