Prezydent miasta

Mieczysław Kieca sprawuje urząd prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego od 2006 roku.

Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca

 

Mieczysław Kieca - urodzony w 1979 roku w Bielsku-Białej, od 2006 roku prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, od 2014 roku Przewodniczący Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim od 2007 roku, członek Zespołu Ustrojowego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego od 2015 roku, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów od 2015 roku.

Wykształcenie zdobył w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera na Wydziale Nauk Społecznych - Szkole Liderów Politycznych, na Politechnice Częstochowskiej na kierunku Informatyka: Systemy sieciowe  - fotografia cyfrowa oraz w Bielskiej Wyższej Szkole Biznesu i Informatyki w Bielsku - Białej na kierunku Informatyka: Inżynieria oprogramowania. Posiada również tytuł mistrza rzemiosła fotografii.

Wśród dotychczasowch osiągnięć Mieczysława Kiecy można wymienić: skuteczne realizowanie zadań miasta zgodnie z opracowaną i konsekwentnie wdrażaną strategią rozwoju Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 - 2020, której podsumowanie pokazuje odniesione sukcesy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miasta wraz z sukcesami w aplikowaniu o środki zewnętrzne w ramach POKL i RPO oraz źródeł krajowych; realizowanie spójnej polityki zarządzania MZWiK oraz PWiK zakończone sukcesem w postaci zaaplikowania o środki pomocowe z Funduszu Spójności na realizację gigantycznego programu budowy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie 4 gmin członków związku; utworzenie Krajowego Cechu Fotografów - wiodącego cechu branży fotograficznej w Polsce; konsolidacja środowiska fotografów - aktywizowanie do działania i pomoc w powstawaniu nowych cechów branżowych w Łodzi, Radomiu, Wrocławiu i Poznaniu.

 

Otrzymał:

Honorową Odznakę Rzemiosła, nadaną uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego za działania na rzecz branży fotograficznej (2006)

Nagrodę Osobowość Roku TOP 10 w Kategorii Polityka (2007)

Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (2008)

Odznakę za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych (2010)

Nagrodę "Srebrny Promotor Orłów Agrobiznesu" (2010)

Nagrodę "Filar Gospodarki Śląskiej" (2011)

Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (2011)

Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" dla powiatu wodzisławskiego (2013)

Brązowy medal "Za zasługi dla obronności kraju" (2015)

Brązowy medal "Za zasługi dla Policji" (2015)

Perłę Samorządu w kategorii włodarz miasta (2016)

 

Do zakresu działania i kompetencji prezydenta miasta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami miasta oraz Urzędem,

2) nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,

3) reprezentowanie Miasta i Urzędu na zewnątrz,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,

5) prowadzenie polityki kadrowej, dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu oraz o podnoszenie ich kwalifikacji,

6) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta,

7) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

8) udzielanie upoważnień zastępcom prezydenta do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminnym oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9) udzielanie upoważnień innym pracownikom Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej,

10) udzielanie upoważnień zastępcom prezydenta, sekretarzowi i skarbnikowi do wykonywania zadań dotyczących miasta w imieniu prezydenta miasta,

11) wydawanie zarządzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

12) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla prezydenta miasta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej,

14) zarządzanie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie.

Przyjmowanie skarg i wniosków:

PREZYDENT MIASTA

  • wtorek 8.00 – 10.00
  • czwartek 16.00 – 17.00