UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wydziały, referaty, biura

W wodzisławskim magistracie znajduje się kilkanaście wydziałów, referatów i biur. Poniżej przedstawiamy je wraz z osobami zarządzającymi:

Biuro Obsługi Klienta, telefon: 32 45 90 460, fax: 32 72 18 703, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 115-116, budynek: 4B.
W tym miejscu możecie zapytać o wszystko, złożyć odpowiednie wnioski, odebrać zawiadomienia wysłane z magistratu. To z tego miejsca zostaniecie pokierowani do odpowiednich działów.

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta: Mieczysław Kieca zapytaj prezydenta

Sekretariat Prezydenta Miasta
(telefon: 32 45 90 400, pokój: 200, budynek: 4)
To miejsce, w którym umówić się możesz na spotkanie z prezydentem miasta.

I Zastępca Prezydenta Miasta: Izabela Kalinowska (e-mail: i.kalinowska@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 200, budynek: 4)
II Zastępca Prezydenta Miasta:
Wojciech Krzyżek (e-mail: w.krzyzek@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 200, budynek: 4)
Sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta (telefon: 32 45 90 401, pokój: 200, budynek: 4)
To miejsce, w którym umówić się możesz na spotkanie z zastępcami prezydenta miasta.
Skarbnik Miasta: Jacek Matyja (telefon: 32 45 90 430, e-mail: skarbnik@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 205, budynek: 4)
Pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za finanse w mieście, za realizację i planowanie budżetu miasta na dany rok. Nadzoruje działanie trzech komórek: Wydziału Finansów, Wydziału Podatków i Biura Wspólnej Obsługi Finansowej.
Sekretarz Miasta: Zbigniew Gamza (telefon: 32 45 90 403, e-mail: sekretarz@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 206, budynek: 4)

Pracownik Urzędu Miasta, któremu podlegają: Pełnomocnik ds. Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwa Informacji, Inspektor ds. BHP, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, jak również Wydział Organizacyjny wodzisławskiego magistratu.

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury
Naczelnik wydziału, rzecznik prasowy:
Anna Szweda-Piguła (telefon: 32 45 90 539, telefon komórkowy: 513-103-014, e-mail: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 101, budynek: 4)

 

WYDZIAŁ DIALOGU, PROMOCJI I KULTURY

 

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury realizuje zadania w zakresie:

 • kreowania wizerunku miasta, Urzędu Miasta i prezydenta miasta;

 • komunikacji społecznej i rzecznictwa prasowego;

 • budowania dialogu społecznego;

 • promocji wewnętrznej i zewnętrznej miasta;

 • organizacji wydarzeń: rocznicowych, kulturalnych, sportowych, rozrywkowych, tematycznych;

 • rozwoju, animacji i wykorzystania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście;

 • rozwoju turystyki i współpracy turystycznej w regionie;

 • planowania, kreowania i animowania wraz z jednostkami kultury życia kulturalnego, w tym opracowania strategii rozwoju kultury;

 • planowania, kreowania i animowania wraz z jednostkami sportowymi życia sportowego, w tym opracowania strategii rozwoju sportu w mieście;

 • tworzenia stron internetowych Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych;

 • przygotowywania projektów graficznych, grafik na potrzeby realizacji stron internetowych, opiniowania projektów wszystkich publikacji wydawanych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne w zakresie estetyki i identyfikacji wizualnej miasta.

 

Naczelnik, rzecznik prasowy: Anna Szweda-Piguła (telefon: 32 45 90 539, telefon komórkowy: 513-103-014, e-mail: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 101, budynek: 4)

Główny Specjalista ds. przedsiębiorczości: Dagna Kornafel-Polak (telefon: 32 45 90 579, pokój: 103, budynek: 4)

Inspektor ds. rozwoju miasta: Mateusz Jamioła (telefon: 32 45 90 479, pokój 103, budynek: 4)

BIURO organizacyjnE

Biuro Organizacyjne realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i organizacyjnej Prezydenta Miasta, zadania związane z obsługą kancelaryjną Urzędu oraz zadania związane z kreowaniem, koordynacją i administrowaniem systemem organizacji i zarządzania Urzędem, doskonaleniem operacyjnym funkcjonowania Urzędu.

Kierownik: Barbara Dudzic (telefon: 32 45 90 432, pokój: 206, budynek: 4)

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Biuro Rady Miejskiej realizuje zadania w zakresie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Rady Miejskiej, komisji Rady Miejskiej i radnych.

Biuro Rady Miejskiej Kierownik: Sebastian Dziuba (telefon: 32 45 90 405, pokój: 203, budynek: 4)

Wydział ARCHITEKTURY

Wydział Architektury realizuje zadania w zakresie planowania przestrzennego Miasta, projektowania rozwiązań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony zabytków i dóbr kultury. Ponadto Wydział realizuje zadania związane z podziałem i scalaniem nieruchomości, opiniowaniem projektów architektoniczno – konserwatorskich, tworzeniem warunków poprawy estetyki stanu obiektów budowlanych na terenie Miasta, nazewnictwem ulic i placów oraz numeracji nieruchomości, a także opłatami planistycznymi.

Naczelnik - Architekt Miejski: Winicjusz Kulej (telefon: 32 45 90 443, pokój: 200, budynek: 4A)
Główny Specjalista ds. planowania przestrzennego: Mirosława Dragon (telefon: 32 45 90 440, pokój: 206, budynek: 4A)

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Wydział Inwestycji Miejskich realizuje zadania związane z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem oraz rozliczaniem i dokonywaniem odbiorów inwestycji Miasta i remontów obiektów infrastruktury miasta.

Naczelnik: Grażyna Kłosok (telefon: 32 45 90 546, pokój: 307, budynek: 4A)

wydział mienia i nadzoru właścicielskiego

Chcesz wynająć mieszkanie? A może marzysz o zamianie swojego lokum z innym? Skontaktuj się z Wydziałem Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Obrót nieruchomościami, gospodarowanie zasobem lokalowym miasta, remonty mienia komunalnego, nadzór właścicielski i wiele innych... Tym głównie zajmują się pracownicy tej komórki.

Naczelnik: Dorota Krasek (telefon: 32 45 90 471, pokój: 101, budynek: 4A)

Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami Kierownik: Marcin Sieniawski (telefon: 32 45 90 547, pokój: 103, budynek: 4A)

Główny Specjalista ds. ubezpieczenia mienia: Katarzyna Urbańska (telefon: 32 45 90 509, pokój: 105, budynek: 4A)

Referat Mienia Komunalnego Kierownik: Marzena Panfil (telefon: 32 45 90 507, pokój: 105, budynek: 4A)

Wydział strategii i Funduszy Zewnętrznych

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych koordynuje działania mające na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju Miasta i realizacji jego strategicznych polityk obszarowych, pozyskuje informacje na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz koordynuje i bierze udział w procesie przygotowania aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów. Ponadto Wydział realizuje prace związane z programowaniem strategicznego rozwoju Miasta oraz koordynacją systemu zarządzania projektami.

Naczelnik: Justyna Kubala-Grześ (telefon: 32 45 90 447, pokój: 303, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. projektów inwestycyjnych: Ewa Wesołowska (telefon: 32 45 90 526, pokój: 300, budynek: 4B)
Główny specjalista ds. projektów społecznych:
Piotr Kulesza (telefon: 32 45 90 510, pokój: 301-302, budynek: 4B)

Wydział Spraw Obywatelskich

To wydział, z którym każdy miał do czynienia. Wydawanie dowodów osobistych, rejestrowanie działalności gospodarczej. To tutaj prowadzona jest ewidencja ludności.

Naczelnik: Bożena Czarkowska (telefon: 32 45 90 530, pokój: 200, budynek: 4B)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Kierownik: Joanna Wiśniewska (telefon: 32 45 90 520, pokój: 200, budynek: 4B)

Stanowisko ds. działalności gospodarczej: Barbara Gensty, Krystyna Komajda (telefon: 32 45 90 533, pokój 200, budynek 4B)

Wydział Edukacji

Komórka, która ma pod sobą wszystkie publiczne przedszkola, 13 szkół podstawowych, które działają pod egidą miasta Wodzisławia Śląskiego. To tutaj ustalane są budżety szkół, to stąd uczniowie kierowani są na zielone szkoły, to tutaj przyznawane są różnego rodzaju stypendia dla zdolnych uczniów, jak również tych w potrzebie.

Naczelnik: Ludwika Kłosińska (telefon: 32 45 90 475, pokój 103-104, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. szkół podstawowych: Grzegorz Hajduczek (telefon: 32 45 90 538, pokój: 109, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. analiz finansowych: Magdalena Zielińska (telefon: 32 45 90 468, pokój: 111, budynek: 4B)

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu przepisów ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego. Ponadto Wydział realizuje zadania związane z zarządzeniem energią w Mieście.

Naczelnik: Justyna Zagola (telefon: 32 45 90 448, pokój: 315-316, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. energii i efektywności energetycznej:  Agnieszka Jędzura (telefon: 32 45 90 542, pokój: 312, budynek: 4B )

Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych

Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych realizuje zadania w ramach Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych określone uchwałami Rady Miejskiej. Wydział realizuje zadania związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych miasta, koordynuje działania w tym zakresie, zabezpiecza ciągłość i prawidłowość funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, dokonuje niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego oraz dba o bezpieczeństwo danych pozostających w systemach informatycznych. Ponadto Wydział świadczy usługi dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej (VoIP). Prowadzone są tu również wszystkie sprawy związane z miejską stroną internetową, z jej działaniem, jak również z przekazywaniem informacji drogą internetową oraz systemem informacji przestrzennej.

Naczelnik: Łukasz Mitko (telefon: 32 45 90 470, pokój: 100, budynek: 4B)

Referat Ogólny i Infrastruktury Teleinformatycznej Kierownik: Łukasz Mitko (telefon: 32 45 90 470, pokój: 100, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. informatyzacji jednostek miejskich: Łukasz Bednarz (telefon: 32 45 90 470, pokój: 100, budynek: 4B)

Główny specjalista ds. Systemu Informacji Przestrzennej: Przemysław Juraszek (telefon: 32 45 90 580, pokój: 305, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją: Sylwia Ratajczak (telefon: 32 45 90 580)

Wydział Finansów

To komórka, która trzyma pieczę nad miejskimi funduszami. To tutaj tworzony jest projekt budżetu miejskiego, to tutaj najlepiej wiedzą, jakie mamy dochody, a jakie wydatki.

Naczelnik: Iwona Marsik (telefon: 32 45 90 427, pokój: 110, budynek: 4)

Główny specjalista ds. budżetu: Iwona Zychma (telefon: 32 45 90 558, pokój: 300, budynek: 4A)

Referat Księgowości Budżetowej Kierownik, główna księgowa: Katarzyna Winkler (telefon: 32 45 90 423, pokój: 109, budynek: 4)

Zastępca głównego księgowego: Kamila Kowalska (telefon: 32 45 90 423, pokój: 109, budynek: 4)

Wydział Podatków

Nazwa wskazuje sama – tu załatwisz wszelkie sprawy związane z podatkami, ich wysokością, terminem wpłaty. Ale to nie wszystko. Również sprawy związane z opłatami za odpady komunalne kierowane są do tego wydziału.

Naczelnik: Agata Menżyk (telefon: 32 45 90 577, pokój: 6, budynek: 4B)

Referat Wymiaru Podatków Kierownik: Beata Pycior (telefon: 32 45 90 575, pokój: 4B, budynek: 4B)

Referat Ewidencji Podatków Kierownik: Grzegorz Wodecki (telefon: 32 45 90 576, pokój: 2, budynek: 4B)

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, zarządzania drogami w Mieście, transportu publicznego i prywatnego, organizuje i nadzoruje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście, prowadzi sprawy związane z oświetleniem ulic oraz parków i zieleńców miejskich oraz utrzymaniem terenów zielonych. Ponadto Wydział organizuje i sprawuje opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Naczelnik: Katarzyna Banek (telefon: 32 45 90 578, pokój: 306, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. gospodarki komunalnej: Aleksandra Zdancewicz (telefon: 32 45 90 550, pokój: 321, budynek: 4B)

 Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Kierownik: Weronika Hołomek (telefon 32 45 90 453, 32 459 04 15, pokój: 107, budynek: 4B)

Referat Dróg i Transportu Kierownik: Adam Sosinka (telefon 32 45 90 551, pokój: 319, budynek: 4B)

 Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej

Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej realizuje zadania związane z prowadzeniem rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi finansowej, w tym zapewnienia realizacji zadań głównego księgowego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto w ramach organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek budżetowych określone uchwałami Rady Miejskiej.

Kierownik: Agata Jurecka (telefon: 32 45 90 468, pokój: 112, budynek: 4B)

 Biuro Gospodarki Lokalowej

Biuro Gospodarki Lokalowej realizuje zadania z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta.

Kierownik: Wojciech Gruszczyk (telefon: 32 45 90 524, 32 45 90 515, pokój: 201,203 budynek: 4A)

 Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Komórka, która dba o mienie urzędowe, zajmuje się uzupełnianiem niezbędnych elementów, bez których jednostka nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.

Kierownik: Aleksandra Brzozoń (telefon: 32 45 90 457, pokój: 104, budynek: 4)

Biuro Spraw Społecznych

Biuro Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu m.in.:

 • ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, tj. udzielenie wsparcia w formie dotacji dla organizacji pozarządowych;
 • ustawy o sporcie, tj. udzielenie wsparcia w formie dotacji dla klubów sportowych;
 • ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji administracyjnych na organizację imprez masowych;
 • ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przygotowanie niezbędnej dokumentacji na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności miasta Wodzisławia Śląskiego;
 • ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii, tj. realizacja zadań własnych gminy wynikających z ustawy;
 • przyznawania nagród, wyróżnień oraz stypendiów z zakresu kultury i sztuki oraz sportu;
 • obsługi programu Rodzina 3+;
 • obsługi Wodzisławskiej Karty Seniora;
 • realizacji Funduszu Inicjatyw Społecznych;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych.

Ponadto BSS zajmuje się współpracą z placówkami służby zdrowia oraz instytucjami działającymi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, realizacją programów zdrowotnych, wsparciem Rady Sportu, Rady Seniorów miasta Wodzisławia Śląskiego, obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacją i współorganizacją imprez oraz współpracą z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie działalności biura.

Kierownik: Izabela Michałek (telefon: 32 45 90 535, pokój: 309, budynek: 4B)
Koordynator ds. dostępności: Marzena Górak (telefon: 32 45 90 536, pokój 310, budynek: 4B)

Centrum Aktywności Społecznej: Karina Powała (telefon: 509 271 987, ul. Styczyńskiego 2)

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu realizuje zadania polegające na planowaniu i prowadzeniu audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności miasta Wodzisławia Śląskiego, a także zadania związane z planowaniem i prowadzeniem kontroli w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

Kierownik: Ewa Woźnica (telefon: 32 45 90 406, pokój: 304, budynek: 4B)

Biuro Radców Prawnych

Zadaniem radców prawnych jest obsługa prawna Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Adrianna Tatarczyk-Makówka (telefon: 32 45 90 408, pokój: 215, budynek: 4B)

Aleksander Guła (telefon: 32 45 90 439, pokój: 215, budynek: 4B)

Urząd Stanu Cywilnego

Miejsce, gdzie powinien się udać obywatel, który chce zawrzeć ślub cywilny. To tutaj rejestruje się narodziny potomka, jak również zgon członka rodziny. Tutaj również wydawane są odpisy z akt.

Kierownik: Joanna Kamińska (telefon: 32 45 90 630, pokój: 212, budynek: 4B)

Straż Miejska

Zadaniami strażników miejskich są między innymi: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Jakie jeszcze mają funkcje? O tym opowiedzą na ulicy Rzecznej, gdzie mieści się ich siedziba.

Komendant: Beata Drzeniek (telefon: 32 45 90 623)
Biuro Zarządzania Kryzysowego (telefon: 32 45 51 345)