Wydziały, referaty, biura

W wodzisławskim magistracie znajduje się kilkanaście wydziałów, referatów i biur. Poniżej przedstawiamy je wraz z osobami zarządzającymi:

Biuro Obsługi Klienta, telefon: 32 45 90 460, fax: 32 72 18 703, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 115-116, budynek: 4B
W tym miejscu możecie zapytać o wszystko, złożyć odpowiednie wnioski, odebrać zawiadomienia wysłane z magistratu. To z tego miejsca zostaniecie pokierowani do odpowiednich działów.

Klientów prosimy o przesyłanie wszystkich faktur na adres Biura Obsługi Klienta,
tj. kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub
ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski

Kierownictwo urzędu

Prezydent miasta: Mieczysław Kieca (zapytaj prezydenta)

Sekretariat prezydenta miasta
(telefon: 32 45 90 400, pokój: 200, budynek: 4)
To miejsce, w którym umówić się możesz na spotkanie z prezydentem miasta.

I zastępca prezydenta miasta: Izabela Kalinowska (e-mail: i.kalinowska@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 200, budynek: 4)
II zastępca prezydenta miasta:
Marcin Piwoński (e-mail: m.piwonski@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 200, budynek: 4)
Sekretariat zastępców prezydenta miasta (telefon: 32 45 90 401, pokój: 200, budynek: 4)
To miejsce, w którym umówić się możesz na spotkanie z zastępcami prezydenta miasta.
Skarbnik miasta: Jacek Matyja (telefon: 32 45 90 430, e-mail: skarbnik@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 102, budynek: 4)
Pracownik Urzędu Miasta odpowiedzialny za finanse w mieście, za realizację i planowanie budżetu miasta na dany rok. Nadzoruje działanie trzech komórek: Wydziału Finansów, Wydziału Podatków i Biura Wspólnej Obsługi Finansowej.
Sekretarz miasta: Anna Szweda-Piguła (telefon: 32 45 90 539, e-mail: sekretarz@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 205, budynek: 4)

Komórki i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta, nad którymi czuwa sekretarz, to: Wydział Organizacyjny, Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych, Wydział Zamówień Publicznych, pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością i bezpieczeństwa informacji. Sekretarz nadzoruje też działania jednostek kultury (Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim, zlokalizowane w Pałacu Dietrichsteinów Muzeum w Wodzisławiu Śląskim) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM" i Centrum Usług Wspólnych.

WYDZIAŁ DIALOGU, PROMOCJI I KULTURY

Wydział Dialogu, Promocji i Kultury realizuje zadania w zakresie dialogu (public relations) z interesariuszami w otoczeniu społeczno-gospodarczym miasta, promocji miasta, kreowania wizerunku Urzędu i prezydenta miasta oraz prowadzi sprawy związane z kulturą, w tym organizację wydarzeń kulturalnych oraz zarządzania rozwojem kulturalnym miasta.
Naczelnik, rzecznik prasowy: Klaudia Bartkowiak (telefony: 32 45 90 416, 509 271 989), e-mail: k.bartkowiak@wodzislaw-slaski.pl, pokój: 101, budynek 4)

WYDZIAŁ strategii i funduszy zewnętrznych

Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych koordynuje działania mające na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju miasta i realizacji jego strategicznych polityk obszarowych, pozyskuje informacje na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz koordynuje i bierze udział w procesie przygotowania aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów. Ponadto Wydział realizuje prace związane z programowaniem strategicznego rozwoju miasta oraz koordynacją systemu zarządzania projektami.
Naczelnik: Justyna Kubala-Grześ (telefon: 32 45 90 447, pokój: 302, budynek: 4B, e-mail: j.grześ@wodzislaw-slaski.pl)
Główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych: Ewa Wesołowska (telefon: 32 45 90 477, pokój: 300, budynek: 4B)
Główny specjalista ds. projektów społecznych: Piotr Kulesza (telefon: 32 45 90 510, pokój: 301, budynek: 4B)

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wydział Zamówień Publicznych realizuje zadania w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu Miasta. Ponadto Wydział realizuje zadania w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta na podstawie odrębnych pełnomocnictw.
Naczelnik: Edyta Skibińska (telefon: 32 45 90 560, e-mail: e.skibinska@wodzislaw-slaski.pl)
Kierownik Referatu ds. Obsługi Urzędu: Iwona Narewska (telefon: 32 45 90 559, e-mail: i.narewska@wodzislaw-slaski.pl)

Wydział organizacyjny

Wydział Organizacyjny realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i organizacyjnej prezydenta miasta, zadania związane z obsługą kancelaryjną Urzędu oraz zadania związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej i organizacyjnej Rady Miejskiej.
Naczelnik: Barbara Dudzic
Kierownik Referatu Organizacyjnego: Wiesława Głomb (telefon: 32 45 90 482, pokój 206, budynek 4)
Kierownik Referatu Rady Miejskiej: Karina Bugla (telefon: 32 45 90 405, pokój: 203, budynek: 4)

BIURO REKREACJI I SPORTU

Biuro Rekreacji i Sportu realizuje zadania z zakresu sportu, rekreacji, a także planowania, kreowania i nadzorowania realizacji polityki rowerowej miasta oraz realizuje zadania z zakresu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kierownik: Mateusz Jamioła (telefon: 32 45 90 479, pokój 206, budynek: 4)
Koordynator ds. dostępności: Marzena Górak (telefon: 32 45 90 479, pokój 206, budynek: 4)

Wydział ARCHITEKTURY

Wydział Architektury realizuje zadania w zakresie planowania przestrzennego Miasta, projektowania rozwiązań w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony zabytków i dóbr kultury. Ponadto Wydział realizuje zadania związane z podziałem i scalaniem nieruchomości, opiniowaniem projektów architektoniczno – konserwatorskich, tworzeniem warunków poprawy estetyki stanu obiektów budowlanych na terenie Miasta, nazewnictwem ulic i placów oraz numeracji nieruchomości, a także opłatami planistycznymi.

Naczelnik - architekt miejski/sekretariat: Winicjusz Kulej (telefon sekretariat: 32 45 90 443, pokój: 200, budynek: 4A)

Główny specjalista ds. Systemu Informacji Przestrzennej: Przemysław Juraszek (telefon: 32 45 90 440, pokój: 206, budynek: 4A)

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Wydział Inwestycji Miejskich realizuje zadania związane z przygotowaniem, realizacją, nadzorowaniem oraz rozliczaniem i dokonywaniem odbiorów inwestycji Miasta i remontów obiektów infrastruktury miasta.

Naczelnik: Jarosław Gorzawski (telefon: 32 45 90 546, pokój: 307, budynek: 4A, e-mail: j.gorzawski@wodzislaw-slaski.pl)

wydział mienia i nadzoru właścicielskiego

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego realizuje zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Naczelnik: Dorota Krasek (telefon: 32 45 90 471, pokój: 101, budynek: 4A)

Referat Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami - kierownik: Katarzyna Urbańska (telefon: 32 45 90 509, pokój: 105, budynek: 4A)

Referat Mienia Komunalnego - kierownik: Marzena Panfil (telefon: 32 45 90 507, pokój: 105, budynek: 4A)

Wydział Spraw Obywatelskich I URZĄD STANU CYWILNEGO

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego realizuje sprawy związane z prowadzeniem ewidencji ludności, spraw meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, kwalifikacją wojskową oraz ewidencją działalności gospodarczej i wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto Wydział prowadzi sprawy związane z aktami stanu cywilnego, ze zmianą imion i nazwisk oraz sprawy określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Konkordacie podpisanym pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Joanna Kamińska (telefon: 32 45 90 630)

Wydział Edukacji

Wydział Edukacji. Komórka, która prowadzi 16 publicznych przedszkoli, 13 szkół podstawowych oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. To tutaj uzgadniane są arkusze organizacyjne placówek oświatowych, realizowane są programy oświatowe, pracodawcy otrzymują refundację kosztów kształcenia młodocianych pracowników, można starać się o organizację dowozu dla uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek. To tutaj jest udzielana pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Naczelnik: Grzegorz Hajduczek (telefon: 32 45 90 475, pokój 103, budynek: 4B)
Główny specjalista ds. szkół podstawowych: Sylwia Elsner (telefon: 32 45 90 544, pokój 104, budynek 4B)

Główny specjalista ds. analiz finansowych: Magdalena Zielińska (telefon: 32 45 90 469, pokój: 111, budynek: 4B)

Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska realizuje zadania z zakresu przepisów ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego. Ponadto Wydział realizuje zadania związane z zarządzeniem energią w Mieście.

Naczelnik: Justyna Zagola (telefon: 32 45 90 448, pokój: 316, budynek: 4B)

Główny specjalista ds. energii i efektywności energetycznej: Michalina Przydatek (telefon: 32 45 90 542, pokój: 314, budynek: 4B)

Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych

Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych realizuje zadania w ramach Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych określone uchwałami Rady Miejskiej. Wydział realizuje zadania związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych miasta, koordynuje działania w tym zakresie, zabezpiecza ciągłość i prawidłowość funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych, dokonuje niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego oraz dba o bezpieczeństwo danych pozostających w systemach informatycznych. Ponadto Wydział świadczy usługi dostępu do Internetu oraz telefonii stacjonarnej (VoIP). Prowadzone są tu również wszystkie sprawy związane z miejską stroną internetową, z jej działaniem, jak również z przekazywaniem informacji drogą internetową oraz systemem informacji przestrzennej.

Naczelnik: Mateusz Kozielski (telefon: 32 45 90 474, pokój: 102, budynek: 4B)

Główny Specjalista ds. infrastruktury serwerowej: Łukasz Mitko (telefon: 32 45 90 570, pokój: 216, budynek: 4B)

Główny specjalista ds. informatyzacji jednostek miejskich: Łukasz Bednarz (telefon: 32 45 90 470, pokój: 102, budynek: 4B)

Główny specjalista ds. elektronicznego zarządzania dokumentacją: Sylwia Ratajczak (telefon: 32 45 90 580, pokój: 215, budynek: 4B)

Wydział Finansów

To komórka, która trzyma pieczę nad miejskimi funduszami. To tutaj tworzony jest projekt budżetu miejskiego, to tutaj najlepiej wiedzą, jakie mamy dochody, a jakie wydatki.

Naczelnik: Iwona Marsik (telefon: 32 45 90 427, pokój: 110, budynek: 4)

Główny specjalista ds. budżetu: Iwona Zychma (telefon: 32 45 90 407, pokój: 109, budynek: 4)

Referat Księgowości Budżetowej - kierownik, główna księgowa: Katarzyna Winkler (telefon: 32 45 90 423, pokój: 207, budynek: 4)

Zastępca głównego księgowego: Kamila Kowalska (telefon: 32 45 90 428, pokój: 109, budynek: 4)

Wydział Podatków

Nazwa wskazuje sama – tu załatwisz wszelkie sprawy związane z podatkami, ich wysokością, terminem wpłaty. Ale to nie wszystko. Również sprawy związane z opłatami za odpady komunalne kierowane są do tego wydziału.

Naczelnik: Agata Menżyk (pokój: 6, budynek: 4B)

Referat Wymiaru Podatków - kierownik: Beata Pycior (pokój: 4, budynek: 4B, telefony do pracowników referatu: 32 45 90 571, 32 45 90 581, 32 45 90 586, 32 45 90 588, 32 45 90 589, 32 45 90 575)

Referat Ewidencji Podatków - kierownik: Hanna Wija (telefon: 32 45 90 576, pokój: 2, budynek: 4B)

Księgowość podatkowa: 32 45 90 574, 32 45 90 584

Opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi: 32 45 90 436

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, strategii drogowej, transportu publicznego i prywatnego, prowadzi sprawy związane z oświetleniem ulic oraz parków i zieleńców miejskich oraz utrzymaniem terenów zielonych. Ponadto Wydział organizuje i sprawuje opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi.

Naczelnik: Katarzyna Banek (telefon: 32 45 90 578, pokój: 307, budynek: 4B)

Główny specjalista ds. gospodarki komunalnej: Aleksandra Zdancewicz (telefon: 32 45 90 550, pokój: 321, budynek: 4B)

Referat Transportu i Ładu Komunalnego - kierownik: Adam Sosinka (telefon 32 45 90 551, pokój: 306, budynek: 4B)

Biuro Gospodarowania Odpadami

Biuro Gospodarowania Odpadami organizuje i nadzoruje system gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście. Ponadto Biuro prowadzi windykację i egzekucję z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kierownik: Weronika Hołomek (telefon 32 45 90 453, 32 459 04 15, pokój: 105, budynek: 4B)

 Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej

Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej realizuje zadania związane z prowadzeniem rachunkowości, sprawozdawczości i obsługi finansowej, w tym zapewnienia realizacji zadań głównego księgowego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto w ramach organizacji wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek budżetowych określone uchwałami Rady Miejskiej.

Kierownik: Agata Jurecka (telefon: 32 45 90 468, pokój: 112, budynek: 4B)

 Biuro Gospodarki Lokalowej

Biuro Gospodarki Lokalowej realizuje zadania z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta.

Kierownik: Wojciech Gruszczyk (telefon: 32 45 90 524, 32 45 90 515, pokój: 203 budynek: 4A)

 Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Komórka, która dba o mienie urzędowe, zajmuje się uzupełnianiem niezbędnych elementów, bez których jednostka nie mogłaby prawidłowo funkcjonować.

Kierownik: Aleksandra Brzozoń (telefon: 32 45 90 457, pokój: 104, budynek: 4)

Biuro Spraw Społecznych

Biuro Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu zdrowia, sportu, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, realizacji polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, seniorów oraz rodzin.

Kierownik: Izabela Michałek (telefon: 32 45 90 535, pokój: 309, budynek: 4B)

Centrum Aktywności Społecznej: Karina Powała (telefon: 509 271 987, ul. Styczyńskiego 2)

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu realizuje zadania polegające na planowaniu i prowadzeniu audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności miasta Wodzisławia Śląskiego, a także zadania związane z planowaniem i prowadzeniem kontroli w urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

Kierownik: Ewa Woźnica (telefon: 32 45 90 406, pokój: 304, budynek: 4B)

Biuro Radców Prawnych

Zadaniem radców prawnych jest obsługa prawna Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Koordynator: Adrianna Tatarczyk-Makówka (telefon: 32 45 90 438, pokój: 103, budynek: 4)

Aleksander Guła (telefon: 32 45 90 439, pokój: 103, budynek: 4)

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych realizuje zadania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Inspektor: Bartosz Borowski (telefon: 32 45 90 572, e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik: Magdalena Chorab (telefon: 32 45 90 522, e-mial: mchorab@wodzislaw-slaski.pl)

pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością

Pełnomocnik ds. zarządzania zgodnością i bezpieczeństwa informacji realizuje zadania związane z zarządzaniemzgodnością oraz bezpieczeństwem informacji w Urzędzie.

Pełnomocnik: Magdalena Chorab (telefon: 32 45 90 522, e-mial: mchorab@wodzislaw-slaski.pl)

pełnomocnik PREZYDENTA MIASTA DS. MŁODZIEŻY

Pełnomocnik prezydenta miasta ds. młodzieży to osoba, do której obowiązków należy czuwanie nad konceptem Młodego Miasta, nową siedzibą młodych w samym centrum Wodzisławia Śląskiego oraz nad kontaktem na linii miasto-młodzi.

Pełnomocnik: Dagna Rosner-Kornafel (telefon: 501 054 369, e-mail: d.kornafel@wodzislaw-slaski.pl, Młode Miasto - Rynek 24)

Straż Miejska

Zadaniami strażników miejskich są między innymi: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Jakie jeszcze mają funkcje? O tym opowiedzą na ulicy Rzecznej, gdzie mieści się ich siedziba.

Komendant: Beata Drzeniek (telefon: 32 45 90 623)
Biuro Zarządzania Kryzysowego (telefon: 32 45 51 345