UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Parkowanie w Wodzisławiu Śląskim

Gdzie w Wodzisławiu Śląskim obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania?

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (SPP)
1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
  a) podstrefa B zielona: Wałowa (od # z ul. Księżnej Konstancji do # z ul. Sądową oraz od posesji 44 do # z ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego), Kościelną,  Św. Jana, Marsz. Józefa Piłsudskiego, plac Gladbeck, Ks. Płk Wilhelma Kubsza, Zamkową, Słowackiego, dr L. Mendego, B. Głowackiego, Bogumińska,
  b) podstrefa A czerwona: Minorytów, Księżnej Konstancji (od # z ul. Rynek do # z ul. Juliusza Słowackiego), Sądową, Średnią, Krótką, Powstańców Śląskich, Zgody (od # z ul.Zamkową do Rynku), Piłsudskiego ( od #z ul. Św. Jana do Rynku), Ks. Płk W. Kubsza (od   Rynku do ul. Św. Jana), Targową (od # z ul. Rynek do # z ul. Zamkową).

2. OPŁATY PARKINGOWE
a) jednorazowe – płatne w parkomatach:
Opłaty za parkowanie pojazdów pobiera się od poniedziałku do  piątku w godzinach od 07:00       do 17:00. Parkometry są czynne 24h/dobę. Opłaty parkingowe wnosi się w parkometrach lub za pomocą moBILET. Kontrolę opłat prowadzą kontrolerzy SPP. UWAGA! Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat.

W podstrefie  cenowej A – czerwonej:
- 0,70 zł za czas parkowania do 20 minut,
- 2,10 zł za czas parkowania do 1 godziny,
- 2,50 zł za czas parkowania powyżej 1 godziny do 2 godzin,
- 3,00 zł za czas parkowania powyżej 2 godzin do 3 godzin,
- 2,10 zł za czas parkowania za każdą następną godzinę,

W podstrefie cenowej  B - zielonej:
- 0,50 zł za czas parkowania do 20 minut,
- 1,50 zł za czas parkowania do 1 godziny,
- 1,80 zł za czas parkowania powyżej 1 godziny do 2 godzin,
- 2,10 zł za czas parkowania powyżej 2 godzin do 3 godzin,
- 1,50 zł za czas parkowania za każdą następną godzinę,
Czas parkowania powyżej 20 minut parkometr rozlicza co 1 minutę.

 b) karty abonamentowe
Za abonament miesięczny:
a) podstrefa A – czerwona wynosi 200,00 zł.,
b) podstrefa B – zielona wynosi 100,00 zł.

c) identyfikator – opłata zryczałtowana (mieszkaniec oraz przedsiębiorca mający siedzibę firmy w granicach strefy)
Koszt identyfikatora miesięcznego:
a) dla mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub tymczasowy (po upływie 3 miesięcy od chwili pierwszego zameldowania) w granicach strefy – wynosi 75,00 zł.,
b) dla przedsiębiorcy mającego siedzibę firmy w granicach strefy – wynosi 150,00 zł.
Karty abonamentowe oraz identyfikator można zakupić (na czas nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 12 miesięcy) w biurze SPP przy ul. Dr L. Mendego 2 . Karty abonamentowe i identyfikatory należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym ich odczytanie.

d) stawka zerowa
Stawką zerową opłaty parkingowej objęte są:
1)    pojazdy służb miejskich podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno - kanalizacyjne, Straż Miejska itp.),
2)    pojazdy jednośladowe.
3)    pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej – w miejscach oznaczonych znakiem D-18a (z tabliczką T-29), na podstawie karty parkingowej (wzór unijny) wydanej przez uprawniony organ,
4)    taksówki i pojazdy zaopatrzenia – za postój do 30 minut w związku z oczekiwaniem na pasażera lub rozładunkiem towarów,
5)    pojazdy poborców skarbowych Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim w czasie wykonywania obowiązków służbowych.


3. OPŁATY DODATKOWE
a) za nieuiszczenie opłaty parkingowej
Pobiera się opłatę dodatkową w kwocie 30,00 zł. w terminie 7 dni, licząc od daty wystawienia niniejszego wezwania.
Za przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobiera się opłatę w kwocie 15,00 zł. w terminie    7 dni, licząc od daty wystawienia niniejszego wezwania.
Za nieuiszczenie opłaty parkingowej i niewpłacenie opłaty dodatkowej w terminie 7 dni w kwocie 50,00 zł.
Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca postojowego. Dowód dokonania opłaty parkingowej (wydruk z parkometru, abonament, identyfikator) lub kartę parkingową, należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Opłatę dodatkową można wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w banku PEKAO S. A. nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 lub w siedzibie podmiotu  administrującego SPP  ul. dr. L. Mendego 2.

W opisie przelewu należy wskazać nr rejestracyjny pojazdu i nr wezwania.
      b) odstępuje się od pobrania opłaty dodatkowej w następujących przypadkach
1.    Właściciel pojazdu posiadał wykupiony ważny Abonament, Identyfikator lub kartę +.
2.    Różnica pomiędzy prawidłowo wykupionym biletem parkingowym a wystawionym wezwaniem nie przekracza 5 minut i dostarczenia najdalej w następnym dniu roboczym do Biura SPP licząc od daty wystawienia wezwania.
3.    Wezwanie do zapłaty dotyczące pojazdu dla którego ustalono zerową stawkę.
4.    Od opłat o których mowa zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

      c) odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej  

W przypadku otrzymania wezwania do opłaty dodatkowej kierujący pojazdem winien zgłosić się w Biurze SPP w celu złożenia wyjaśnień jeśli nie zgadza się z nałożoną opłatą. Wniosek o anulację wezwania, można złożyć w Biurze SPP.

 


       4.   OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Pojazdy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej zwolnione są z opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania, jednak pod warunkiem, że pojazd zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla inwalidy, a za szybą widnieje ważna (aktualna) karta parkingowa. Karta parkingowa (dla niepełnosprawnych) NIE ZWALNIA z opłat za parkowanie w miejscach nieoznaczonych emblematem osoby niepełnosprawnej. Brak wolnych miejsc dla osób niepełnosprawnych, nie uprawnia do parkowania na innym wolnym miejscu bez wniesienia opłaty. W takiej sytuacji kierujący pojazdem winien wykupić bilet parkingowy na zasadach ogólnych. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie.

KARTA PARKINGOWA (KARTA N+) DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.
Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia, mogą wykupić w kwocie 10,00 (ważne 24 miesiące, jednak nie dłuższy niż okres obowiązywania orzeczenia) w biurze strefy płatnego parkowania przy ul. dr L. Mendego 2. Specjalną kartę parkingową dla inwalidy uprawniającą do bezpłatnego parkowania w SPP. Kartę wydaje się po potwierdzeniu znacznego stopnia niepełnosprawności na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz okazaniu Karty Parkingowej Osoby Niepełnosprawnej wydanej przez Starostę (wzór Unii Europejskiej). Przedmiotowa karta może być wykorzystywana tylko do przewożenia osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia.

Podstawą do nabycia karty jest przedstawienie :
1)  dowodu osobistego wnioskodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)  prawa do pojazdu z tytułu własności, umowy leasingowej lub umowy kredytu na zakup samochodu,
3)  prawa jazdy składającego wniosek,
4)  dowodu rejestracyjnego pojazdu,
5)   karty parkingowej (wzór unijny), wydanej przez uprawniony organ,  
6)   orzeczenia komisji lekarskiej (kod niepełnosprawności R lub N),

 

mapa