Karta Dużej Rodziny

Wnioski na wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348). Tekst ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001348

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.

Lista zniżek ustawowych oraz zniżek w firmach prywatnych na terenie Wodzisławia Śląskiego i okolic [plik pdf - otwiera się w nowym oknie].

Karta jest przyznawana w dwóch formach:

 • dokumentu z tworzywa sztucznego, zwany „kartą tradycyjną”,

 • dokumentu realizowany przy przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, zwanym „kartą elektroniczną”.

Forma elektroniczna dokumentu jest przyznawana automatycznie, formę tradycyjną można zamówić bezpłatnie podczas składania wniosku.

Ważne - domówienie karty tradycyjnej w późniejszym terminie wiąże się z dodatkową opłatą, która wynosi 10 zł.

UWAGA! Użytkownicy posiadający kartę tradycyjną, którzy nie zamawiali wersji elektronicznej otrzymali ją automatycznie 9 czerwca 2021 r.

Dostęp do karty elektronicznej możliwy jest przez aplikację mKDR jedynie do końca czerwca 2021 r. W celu dalszego korzystania z wersji elektronicznej dokumentu Karty Dużej Rodziny, należy pobrać aplikację mObywatel.


KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w celu połączenia się z rodziną , oraz inne okoliczności, zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Wodzisławiu Śląskim, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

Karta jest przyznawana na okres:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 o Karcie Dużej Rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Opłata za wydanie Karty lub jej duplikatu

Karta przyznawana jest bezpłatnie.

Opłata w wysokości 10 zł jest pobierana w przypadku, gdy:

 • członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

  Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie 15 zł od 1 marca 2024 r., opłata ta podlega waloryzacji.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B, pokój Nr 115.

Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej Emp@tia. Aby móc składać wniosek elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 6. w przypadku cudzoziemców, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie oraz zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika Urzędu Miasta utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

Karta oraz jej duplikat, nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

Rodzic, który przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienie, chyba że sąd pozbawił go władzy rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty na rachunek: Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 19 1240 4357 1111 0010 3970 9094

W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Dokumenty do pobrania