UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Karta Dużej Rodziny

Od dnia 16 czerwca 2014 r. Referat Ogólny Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje wnioski mieszkańców Wodzisławia Śląskiego na wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W dniu 22 grudnia 2014r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2015 r. Tekst ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001863/U/D20141863Lj.pdf

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

KARTA PRZYSŁUGUJE

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania:

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku:

 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;

 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

  2. szkole wyższej - do dnia 30 września roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 4. przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Wodzisławiu Śląskim, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana. Karta przyznawana jest bezpłatnie.


CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Referacie Ogólnym w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, budynek 4 B, Biuro Obsługi Klienta na pierwszym piętrze.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przyznawany każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzice otrzymują kartę z dożywotnim terminem obowiązywania a dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymują karty na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta wydawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Dokument gwarantuje rodzicom z trójką i większą liczbą dzieci korzystanie z systemu ulg i rabatów, które zaoferowali partnerzy programu. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Linki:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku stwierdzenia przez urzędnika Urzędu Miasta utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,56 na rachunek: Bank PEKAO SA Oddział Rybnik 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909

W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 • Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

 • Oświadczenie rodzica

 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

 • Oświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej.

   wniosek

  oświadczenie