UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Czyste Powietrze

Miasto Wodzisław Śląski zachęca mieszkańców do skorzystania z pomocy Punktu konsultacyjno- informacyjnego.

28.06.2021 r. w Wodzisławiu Śląskim uruchomiono Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Styczyńskiego 2.
Godziny pracy punktu:
poniedziałek w godz. 07:30-14:30,
czwartek w godz. 08:00-18:00
.
Telefon kontaktowy do Punktu - 725 998 583.

W Punkcie Czyste Powietrze obowiązują zapisy na konsultacje. Termin można umówić osobiście w Punkcie lub telefonicznie.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielanie informacji nt. zasad Programu Czyste Powietrze,
 • wskazanie korzyści finansowych uczestnictwa w Programie,
 • pomoc przy sporządzeniu wniosku o dotację,
 • przesyłanie do WFOŚiGW wersji papierowych i elektronicznych wniosków o dotację,
 • udzielanie pomocy oraz informacji Beneficjentom przy rozliczeniu wykonanego przedsięwzięcia oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność.


Punkt w Wodzisławiu świadczy bezpłatną pomoc dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w sporządzaniu wniosków, natomiast ich ocena oraz decyzja o udzieleniu dotacji (wraz ze wskazaniem kwoty) pozostaje w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Cel Programu Czyste Powietrze
Czyste Powietrze to kompleksowy Program Priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 • wymianę starego pieca węglowego na nowe źródło ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ile?
Dotacja może wynosić maksymalnie do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Próg uprawniający do uzyskania podstawowego poziomu dotacji wynosi 100 000 zł na Wnioskodawcę. Próg uprawniający do uzyskania podwyższonego poziomu dotacji wynosi 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) i 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe).

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim o wydanie zaświadczenie o dochodach.

W żądaniu o wydanie zaświadczenia przez MOPS, wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

ZMIANY W PROGRAMIE! III grupa Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dotacji

1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne progi dotacji dla tej grupy Beneficjentów wynoszą:

1. 69 000 zł – przedsięwzięcie obejmujące wymianę źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. 60 000 zł – wymiana źródła ciepła (wraz z innymi pracami) bez montażu fotowoltaiki,

3. 30 000 zł – prace termomodernizacyjne.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I MAKSYMALNE POZIOM DOFINANSOWANIA:

DANE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU W PUNKCIE "CZYSTE POWIETRZE":

1) Dane wnioskodawcy i współmałżonka/współwłaścicieli,

2) Numer księgi wieczystej,

3) Numer rachunku bankowego,

4) Rok pozwolenia na budowę,

5) Powierzchnia całkowita domu,

6) Dotacja z podstawowego poziomu – rozliczone zeznanie podatkowe za ubiegły rok,

7) W przypadku dotacji z podwyższonego poziomu – niezbędne zaświadczenie z MOPSu ws. dochodu miesięcznego członków gospodarstwa domowego,

8) Wybrane nowe źródło ciepła oraz zakres prac dodatkowych,

9) W przypadku termomodernizacji – powierzchnia (w m2) przeznaczona do ocieplenia/powierzchnia okien i drzwi.

PRZYDATNE LINKI

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Strona Programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Strona WFOŚIGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/