Czyste Powietrze

Miasto Wodzisław Śląski zachęca mieszkańców do skorzystania z pomocy Punktu konsultacyjno- informacyjnego.

28.06.2021 r. w Wodzisławiu Śląskim uruchomiono Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Styczyńskiego 2.
Godziny pracy punktu:
poniedziałek-wtorek w godz. 07:30-15:00,
czwartek w godz. 07:30-17:00
.
Telefon kontaktowy do Punktu - 725 998 583.

W Punkcie Czyste Powietrze obowiązują zapisy na konsultacje. Termin można umówić osobiście w Punkcie lub telefonicznie.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie - 2308,

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć - 1759,

Kwota wypłaconych dotacji -20 612 724,73 zł.


ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:

 • udzielanie informacji nt. zasad Programu Czyste Powietrze,
 • wskazanie korzyści finansowych uczestnictwa w Programie,
 • pomoc przy sporządzeniu wniosku o dotację,
 • przesyłanie do WFOŚiGW wersji papierowych i elektronicznych wniosków o dotację,
 • udzielanie pomocy oraz informacji Beneficjentom przy rozliczeniu wykonanego przedsięwzięcia oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność.


Punkt w Wodzisławiu świadczy bezpłatną pomoc dla mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w sporządzaniu wniosków, natomiast ich ocena oraz decyzja o udzieleniu dotacji (wraz ze wskazaniem kwoty) pozostaje w gestii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Cel Programu Czyste Powietrze
Czyste Powietrze to kompleksowy Program Priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo?
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 • wymianę starego pieca węglowego na nowe źródło ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ile?

Dotacja może wynieść maksymalnie do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla poziomu najwyższego.

Próg uprawniający do uzyskania podstawowego poziomu dotacji wynosi 135 000 zł na Wnioskodawcę. Próg uprawniający do uzyskania podwyższonego poziomu dotacji wynosi 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe) i 1894 zł (gospodarstwo wieloosobowe). W poziomie najwyższym progi zostały ustalone następująco: 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na poziomie podwyższonym lub najwyższym, należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim o wydanie zaświadczenie o dochodach.

W żądaniu o wydanie zaświadczenia przez MOPS, wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku.

Uzyskanie dotacji na poziomie podwyższonym lub najwyższym możliwe jest także dla właściciela/współwłaściciela nieruchomości, który ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności (w poziomie podwyższonym) oraz czterdziestokrotności (w poziomie najwyższym) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Prefinansowanie w progu podwyższonym i najwyższym
Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem:

 • Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z Programem.


Prefinansowanie obejmuje wypłatę:
*zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
*pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

 • Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).
  *Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:
  *zaświadczenia wydawanego zgodnie z pkt 8 ppkt 1.2 Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  *zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

 • Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

 • Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

 • Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własne ryzyko.

 • Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

 • Uwaga! Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.


W Programie przewidziano dodatkowo dotację w kwocie 1200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże najbardziej optymalny wariant wykonania kompleksowej termomodernizacji budynku.

ZAKRES KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH I MAKSYMALNE POZIOM DOFINANSOWANIA:
CzP_koszty-kwalifikowane-scaled

Od 1 lipca 2023 r. w przypadku kotła pelletowego, dofinansowaniu podlega wyłącznie kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

DANE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU W PUNKCIE "CZYSTE POWIETRZE":

1) Dane wnioskodawcy i współmałżonka/współwłaścicieli,

2) Numer księgi wieczystej,

3) Numer rachunku bankowego,

4) Rok pozwolenia na budowę,

5) Powierzchnia całkowita domu,

6) Dotacja z podstawowego poziomu – rozliczone zeznanie podatkowe za ubiegły rok,

7) W przypadku dotacji z podwyższonego poziomu – niezbędne zaświadczenie z MOPSu ws. dochodu miesięcznego członków gospodarstwa domowego,

8) Wybrane nowe źródło ciepła oraz zakres prac dodatkowych,

9) W przypadku termomodernizacji – powierzchnia (w m2) przeznaczona do ocieplenia/powierzchnia okien i drzwi.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Oświadczenie współmałżonka  [kliknij tutaj, aby pobrać]

2) Oświadczenie współwłaściciela [kliknij tutaj, aby pobrać]

3) Pełnomocnictwo do PPCP [kliknij tutaj, aby pobrać]

4) Zgoda na doręczenia elektroniczne [kliknij tutaj, aby pobrać]

5) Wzór umowy z wykonawcą [kliknij tutaj, aby pobrać]

PRZYDATNE LINKI

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Strona Programu https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Strona WFOŚIGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/