Konsultacje

Ogłoszenia w sprawie prowadzonych konsultacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104,
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Konsultacje będą prowadzone od 9 kwietnia 2024 roku do 18 kwietnia 2024 roku.
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 90 544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu Rodzina 3+.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie:
1. opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym. Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 310,
2. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej. Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 12.03.2024 roku do 21.03.2024 roku.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Spraw Społecznych
Kontakt telefoniczny: 32 45 90 535.

Ogłoszenie ws. konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Miasta Wodzisławia śląskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz trybu kontroli.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym;
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 310
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej;
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji;
Konsultacje będą prowadzone od 12.03.2024 r. do 21.03.2024 r.

6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Spraw Społecznych
Kontakt telefoniczny: 32 45 90 535.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsulatcji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/619/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wykonanie instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscach ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego pn. „Deszczówka”

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji.
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym;
Punkt konsultacyjny znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 312
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej;
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji.
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji.
Konsultacje będą prowadzone od 12.03.2024 r. do 21.03.2024 r.

6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 45 90 542, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie].

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR LI/518/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2. Projekt prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym – poprzez Biuro Obsługi Klienta do Naczelnika Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, w godzinach pracy urzędu;

b)opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem  i propozycją zmian);

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 12 marca 2024 roku do 21 marca 2024 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków, kontakt telefoniczny: 32 4590577, 32 4590575.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części.

2.  Projekt prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym – poprzez Biuro Obsługi Klienta do Naczelnika Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, w godzinach pracy urzędu;

b)opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem  i propozycją zmian);

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 12 marca 2024 roku do 21 marca 2024 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków, kontakt telefoniczny: 32 4590577, 32 4590575.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


1. Opis Przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2024 r.
2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji
3. Wybrane formy konsultacji
Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ulicy Bogumińskiej 4B, pokój 317, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
b) przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od dnia 8 lutego 2024 r. do dnia 20 lutego 2024 r.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 45 90 450, email: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2024.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji Konsultacje przeprowadza się w formie:
1. opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym. Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 309,
2. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej. Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 30.01.2024 r. do 9.02.2024 r.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych, kontakt telefoniczny: 32 45 90 535, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


1.
Opis przedmiotu konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zgłoszony przez radnego Adriana Jędryki w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2.
Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a)
opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym: punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 203;
b)
opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej: opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 2 winny zawierać:

a)
odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, punkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b)
nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5.
Czas trwania konsultacji:
Konsultacje będą prowadzone od 29 stycznia 2024 roku do 9 lutego 2024 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Rady Miejskiej, kontakt telefoniczny: 32 45 90 405, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zgłoszony przez radnego Łukasza Chrząszcza w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3.Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 310
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z
uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji:
Konsultacje będą prowadzone od 12 do 24 stycznia 2024 r.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Spraw Społecznych
Kontakt telefoniczny: 32 45 90 535.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza komunalnego w Wodzisławiu Śląskim.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie:
3.1. opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4, budynek 4B, 44-300 Wodzisław Śląski
3.2. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji.
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt, litera itd.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 12 stycznia 2024 roku do 22 stycznia 2024 roku.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, tel. 32 45 90 552, kontakt e-mail poprzez adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego Łukasza Chrząszcza w wprawie zmiany uchwały nr XVI/130/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024 ze zmianą wynikającą z uchwały nr LVII/574/23 z dnia 22 lutego 2023 r.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym:
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4 A, pok. 203
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej:
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 2 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b)nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 09 stycznia 2024 roku do 19 stycznia 2024 roku
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji
Biuro Gospodarki Lokalowej
kontakt telefoniczny: 32 4590524
email: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr LIV/550/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
 2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf,  pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 5 stycznia 2024 roku do 15 stycznia 2024 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 905 44.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Uchwała [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104,

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf,  pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 5 stycznia 2024 roku do 15 stycznia 2024 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 905 44.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis Przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
3. Wybrane formy konsultacji
Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski,
b) w formie elektronicznej na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 13 listopada 2023 roku do 23 listopada 2023 roku

6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
kontakt telefoniczny: 32 4590650, e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl
 
 
_______________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis Przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji
Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski,
b) w formie elektronicznej na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 13 listopada 2023 roku do 23 listopada 2023 roku

6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
kontakt telefoniczny: 32 4590650, e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl
 
 
_______________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis Przedmiotu konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Wodzisław Śląski w zakresie dożywiania" na lata 2024-2028.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji
Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski,
b) w formie elektronicznej na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 13 listopada 2023 roku do 23 listopada 2023 roku

6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
kontakt telefoniczny: 32 4590650, e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl
 
 
______________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Opis przedmiotu konsultacji

  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 3. Wybrane formy konsultacji

  Konsultacje przeprowadza się w formie:
  1) opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym: punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 309, 310, 311
  2) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej: ppinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji

  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
  Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

 5. Czas trwania konsultacji

  Konsultacje będą prowadzone od 10.11.2023 r. do 20.11.2023 r.

 6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych, kontakt telefoniczny: 32 45 90 535,  e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ___________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zwolnień od tego podatku.

Projekt prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym – poprzez Biuro Obsługi Klienta do Naczelnika Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, w godzinach pracy urzędu;

b)opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian);

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

Konsultacje będą prowadzone od 6 listopada 2023 roku do 15 listopada 2023 roku.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków, kontakt telefoniczny: 32 45 905 77, 32 45 90 575.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
 
 
__________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.
 2. Projekt prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym – poprzez Biuro Obsługi Klienta do Naczelnika Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, w godzinach pracy urzędu;
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 1. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian);
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 6 listopada 2023 roku do 15 listopada 2023 roku.
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków, kontakt telefoniczny: 32 4590577, 32 4590575.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

________________________________________


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie:
1. opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym.
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 309, 310, 311
2. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 12.09.2023 r. do 21.09.2023 r.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Spraw Społecznych
kontakt telefoniczny: 32 45 90 535
e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 1. Opis Przedmiotu konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 r.

 1. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji
 2. Wybrane formy konsultacji

Opinie i uwagi należy składać:

 1. a) w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ulicy Bogumińskiej 4B, pokój 317, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
 2. b) przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:

 1. a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 2. b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

 1. Czas trwania konsultacji

Konsultacje będą prowadzone od dnia 04.08.2023 do dnia 16.08.2023 r.

 1. Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 4590450, email: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
 2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wybrane formy konsultacji:
  Konsultacje przeprowadza się w formie:
  a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;
  b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
  Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf,  pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
  Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
 5. Konsultacje będą prowadzone od 1 sierpnia 2023 roku do 10 sierpnia 2023 roku.
 6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 90 544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Opis przedmiotu konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2033”.

 1. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
 1. Wybrane formy konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie:

3.1. opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym

Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Bogumińskiej 4, budynek 4B, 44-300 Wodzisław Śląski

3.2. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej

Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 1. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:

 1. a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt, litera itd.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 2. b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
 3. Czas trwania konsultacji

Konsultacje będą prowadzone od 24 lipca 2023 roku do 7 sierpnia 2023 roku.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Opis przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 31 maja 2023 r. w sprawie powierzenia spółce prawa handlowego zadania własnego polegającego na prowadzeniu Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
3. Wybrane formy konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie:
1. opinii z bieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym. Punkt konsultacyjny znajduje się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 8 pok.19,
2. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej.
Opinie należy przesłać na adres e mail: kancelaria@mosir.wodzislaw slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od 11 lipca 2023 roku do 24 lipca 2023 roku.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, kontakt telefoniczny: 32 45 90 640, e-mail: kancelaria@mosir.wodzislaw slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.                                        
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.                
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) pisemnej w Służbach Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 F, 44-300 Wodzisław Śląski od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SKMu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00;                                                                                                            
b) elektronicznej na adres: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a)  odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b)  nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Konsultacje będą prowadzone od 10 lipca 2023 roku do 21 lipca 2023 roku.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, kontakt telefoniczny: 32 455 51 93, e-mail: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
2.
Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) Opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym – bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B; 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;
b) Opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a)  odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b)  nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Konsultacje będą prowadzone od 7 lipca 2023 roku do 17 lipca 2023 roku.
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny 32 4590544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Opis przedmiotu konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wybrane formy konsultacji:
  Opinie i uwagi należy składać:
  a) w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski,
  b) w formie elektronicznej na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl.
 4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
  Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
 5. Czas trwania konsultacji: Konsultacje będą prowadzone od 12 czerwca 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku.
 6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, kontakt telefoniczny: 32 4590650, e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie].

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wykonanie instalacji do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego pn. „Deszczówka’’.
 2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji
 3. Wybrane formy konsultacji
  Opinie i uwagi należy składać:
  a) w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ulicy Bogumińskiej 4B, pokój 317, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
  b) przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
 4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
  Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
 5. Czas trwania konsultacji
  Konsultacje będą prowadzone od 15 do 24 maja 2023 r.
 6. Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 45 90 450, email: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 12 maja 2023 roku do 22 maja 2023 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 90 544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 317;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 13 marca 2023 roku do 23 marca 2023 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 4590450.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2023 r.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 317;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 13 marca 2023 roku do 23 marca 2023 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 4590450.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 103-104;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 10 marca 2023 roku do 20 marca 2023 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 4590544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

_____________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Opis Przedmiotu konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego w Wodzisławiu Śląskim.

2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji

3. Wybrane formy konsultacji
Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej w Służbach Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21 F, 44-300 Wodzisław Śląski od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SKM tj. od poniedziałku do piątku od godz.7-15
b) przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji
Konsultacje będą prowadzone od dnia 24 lutego do 6 marca 2023 r.

6. Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, kontakt telefoniczny: 32 455 51 93, email: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie o konsultacjach [otwiera się w nowym oknie]

Uchwała projekt regulaminu cmentarza [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Opis Przedmiotu konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji.


3. Wybrane formy konsultacji.

Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
b) przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji.

Konsultacje będą prowadzone od dnia 9 do 18 lutego 2023 r.

6. Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej
kontakt telefoniczny: 32 4590455
e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie o konsultacjach [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji NR VI 39 19

Protokół z konsultacji NR VI 40 19

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały NR VI/39/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały NR VI/40/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.
 
 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zmiany w zakresie § 16 załącznika do ww. uchwały, tj. do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Projekt aktu prawa miejscowego będący przedmiotem konsultacji wraz z uzasadnieniem, stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji

3. Wybrane formy konsultacji: opinie i uwagi należy składać:

a. w formie pisemnej poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
b. przesłać drogą elektroniczną na adres:
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:

a. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian.
b. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 23 stycznia do 2 lutego 2023 r.

6. Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej, kontakt telefoniczny: 32 45 90 455, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]
Opinia sanitarna [otwiera się w nowym oknie]
Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego Łukasza Chrząszcza w sprawie zmiany uchwały nr XVI/130/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym: Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4 A, pok. 203,
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej: opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 2 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b)nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 17 stycznia 2023 roku do 27 stycznia 2023 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Gospodarki Lokalowej,
kontakt telefoniczny: 32 45 90 524, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/529/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 103-104;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 10 stycznia 2023 roku do 19 stycznia 2023 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 4590544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 103-104;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 1 grudnia 2022 roku do 10 grudnia 2022 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 4590544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 6;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 14 listopada 2022 roku do 23 listopada 2022 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków, kontakt telefoniczny: 32 4590577, 32 4590575

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia stawki za km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 10 listopada 2022 roku do 20 listopada 2022 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 4590544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Opis przedmiotu konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego
uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a. opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym.
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 309, 310, 311,
b. opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej.
Opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z
uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 10.11.2022 r. do 21.11.2022 r.

6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Spraw Społecznych, kontakt telefoniczny: 32 45 90 535, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień od tego podatku.

 2. Projekt prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 3. Wybrane formy konsultacji:
  Konsultacje przeprowadza się w formie:
  a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 6;
  b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
  Opinie i uwagi
  dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian);
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

 5. Konsultacje będą prowadzone od 11 października 2022 roku do 20 października 2022 roku.

 6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków,
  kontakt telefoniczny: 32 45 90 57
  7, 32 45 90 575.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

1. Opis przedmiotu konsultacji: przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Uchwały Nr XXXIII/305/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - formuła grantowa.

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji: konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych w formie pisemnej: opinie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B,
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej: opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji: opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 10 października 2022 roku do 20 października 2022 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska
kontakt telefoniczny: 32 45 90 450, e-mail:
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022" zmienionej Uchwałą Nr XL/398/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022".

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych w formie pisemnej: opinie należy dostarczyć do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B,
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej: opinie należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Czas trwania konsultacji:
konsultacje będą prowadzone od 10 października 2022 roku do 20 października 2022 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska,
kontakt telefoniczny: 32 45 90 542, 32 45 90 454, e-mail:
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim

2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;

b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl 

4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:

Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

5. Konsultacje będą prowadzone od 10 października 2022 roku do 19 października 2022 roku.

6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji,
kontakt telefoniczny: 32 45 90 544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/438/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Konsultacje będą prowadzone od 2 sierpnia 2022 roku do 12 sierpnia 2022 roku.
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 90 544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-438-18 [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/400/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zebranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym - bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 103-104;
b) opinii zebranych za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian;
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Konsultacje będą prowadzone od 2 sierpnia 2022 roku do 12 sierpnia 2022 roku.
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji, kontakt telefoniczny: 32 45 90 544.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX-400-18 [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego Adriana Jędrykę
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/376/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z  29 listopada 2017 w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego
uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Wybrane formy konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym: Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 309, 310, 311,
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej:
Opinie nalezy przesłać na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji:
Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.2 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z
uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 27 czerwca 2022 roku do 11 lipca 2022 roku.
6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych
kontakt telefoniczny: 32 45 90 535, 32 45 90 536, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Uwagi radców prawnych do projektu uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego położonego w Wodzisławiu Śląskim.
2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji.
3. Wybrane formy konsultacji
Opinie i uwagi należy składać:
a) w formie pisemnej w
Służbach Komunalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul.Marklowickiej 21 F, 44-300 Wodzisław Śląski od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SKM tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00,
b)
przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl.
4.
Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 20 czerwca do 30 czerwca 2022 r.
6. Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim, tel. 32 455 51 93, email: sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Opis przedmiotu konsultacji: przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIII/103/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Projekt aktu prawa miejscowego będącego przedmiotem konsultacji wraz z jego uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Konsultacje przeprowadza się w formie:
a) opinii zbieranych na piśmie w punkcie konsultacyjnym
Punkt konsultacyjny znajduje się w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia            Śląskiego ul. Bogumińska 4B pok. 309, 310, 311   
b) opinii zbieranych za pomocą poczty elektronicznej
Opinie należy przesłać na adres e-
mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.
5.
Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone
od 20 czerwca 2022 roku do 8 lipca 2022 roku.
6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych kontakt telefoniczny: 32 45 90 535, 32 45 90 537, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr XLII/412/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Opis Przedmiotu konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego pn. „Deszczówka’’.

 2. Projekt uchwały będącej przedmiotem konsultacji

 3. Wybrane formy konsultacji
  Opinie i uwagi należy składać:
  a) w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, przy ulicy Bogumińskiej 4B, pokój 317, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu,
  b)
  przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 4. Sposób wykorzystania wybranych form konsultacji
  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 2 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
  Wszystkie opinie i uwagi zostaną zebrane i rozpatrzone.

 5. Czas trwania konsultacji: konsultacje będą prowadzone od 6 do 15 czerwca 2022 r.

 6. Jednostka organizacyjna miasta odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska, kontakt telefoniczny: 32 45 90 450, e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzisław Śląski w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 15 czerwca 2022 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
 4. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 5. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie powołania Wodzisławskiej
  Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną
  na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 13 kwietnia 2022 r.
 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne
  zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.)
  wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Wodzisław Śląski.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.03.2022 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października
2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego Rady Miejskiej
  Adriana Jędrykę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  Wodzisławia Śląskiego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres
  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 17 marca 2022 r.
 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz
  z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzania Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego położonego w Wodzisławiu Śląskim.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@skm.wodzislaw-slaski.pl w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Regulamin cmentarza komunalnego [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego A. Jędrykę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 22 lutego 2022 r.
3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro
Spraw Społecznych.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady  Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2022 r.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsulatcji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2022.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 14.02.2022 r.
3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 37 ust 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2022.
Propozycje zmian, uwagi do projektu można składać na podpisanym formularzu zgłaszania uwag w Biurze obsługi Klienta Urzędu Miasta lub przesłać go drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP Miasta Wodzisławia Śląskiego, na stronie oficjalnej Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Formularz zgłaszania uwag [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VII/46/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022".
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 20.12.2021 r.
 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego A. Jędrykę w sprawie zasad i trybu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 17.12.2021 r.
 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwałyRady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 16 grudnia 2021 r.

 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały przygotowany przez radnego Rady Miejskiej Adriana Jędrykę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.
 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 7 grudnia 2021 roku.
 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23.11.2021 roku.

 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 22.11.2021 roku.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.10.2021 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz zwolnień od tego podatku.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.10.2021 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 26.10.2021 roku.

 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie w sprawie konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu w Wodzisławiu Śląskim do 2028 roku”.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 08.09.2021 roku.

 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie - plik dostępny cyfrowo [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego” – etap II dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – formuła grantowa.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23.08.2021 r.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie - projekt dostępny cyfrowo [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/330/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 16.08.2021 roku, bezpośrednio Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: skarbnik@wodzislaw-slaski.pl.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansów.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]
Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października
2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz
  zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz działaczy
  sportowych.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres
  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 10.08.2021 r.
 3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Ogłoszenie - plik dostępny cyfrowo [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2021 r.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą elektroniczną na adres
  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
  z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie [otwiera sie w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21.06.2021 roku, bezpośrednio naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl.

 1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1, winny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 2. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie zmian uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic.

2. Opinie i uwagi należy składać od 2 do 14 czerwca 2021 roku:

a) poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji na piśmie adresowanym na Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, jak również drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl;

b) poprzez formularz internetowy na www.wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury (naczelnik: Anna Szweda-Piguła, nr tel. 32 45 90 539, e-mail: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl).

Zarządzenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Jedłownik Osiedle [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Jedłownik-Karkoszka-Jedłownik [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Kokoszyce [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Zawada [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Radlin II [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Osiedle XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Wilchwy [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Stare Miasto [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały - Nowe Miasto [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 9 czerwca 2021 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
 4. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 5. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzisław Śląski w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 9 czerwca 2021 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
 4. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 5. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 6. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały: w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wodzisław Śląski.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną
  na poniższy adres:
  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w terminie do dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać: odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
  z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  1. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

   

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2020 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały: w sprawie ustalenia stawek opłat
  za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wodzisław Śląski.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną
  na poniższy adres:
  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w terminie do dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
   z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

   

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 maja 2021 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na poniższy adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

 1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz
   z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 2. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
  b)nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2021 r.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą elektroniczną na adres
  kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
  z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji - wersja pdf [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalnych wymogów, jakim musi odpowiadać projekt uchwały składany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl od dnia 25 lutego 2021 r. do dnia 11 marca 2021 r.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół [otwiera się w nowym oknie]

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie na podstawie art. 37 ust 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
 
Prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Wodzisławia Śląskiego na rok 2021.

Propozycje zmian, uwagi do projektu można składać na podpisanym formularzu zgłaszania uwag w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać go drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 9.03.2021 r.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP miasta Wodzisławia Śląskiego, na oficjalnej stronie miasta oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie do podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2021 [otwiera się w nowym oknie]

Formularz zgłaszania uwag - wersja pdf [otwiera się w nowym oknie]

Formularz zgłaszania uwag - wersja doc. [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji - wersja pdf [otwiera się w nowym oknie]

Dostępny cyfrowo - Protokół z konsultacji - wersja pdf [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzislawia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzislawia Śląskiego na rok 2021.

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektronicmą na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 02.03.2021 roku.

 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Spolecznych

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji - wersja pdf [otwiera się w nowym oknie]

Dostępny cyfrowo - Protokół z konsultacji - wersja pdf [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 22.02.2021 r.

3.Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 18.02.2021 r.

 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanych poprawek (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Projekt uchwały [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zmian w uchwale w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic i projektów statutów dzielnic.

2. Opinie i uwagi należy składać od 8 do 22 lutego 2021 roku:

a) poprzez wyrażenie opinii lub przedstawienie propozycji na piśmie adresowanym na Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b, 44-300 Wodzisław Śląski, jak również drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

b) poprzez formularz internetowy na www.wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Dialogu, Promocji i Kultury (naczelnik: Anna Szweda-Piguła, nr tel. 32 45 90 539, e-mail: rzecznik@wodzislaw-slaski.pl).

Ogłoszenie

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Wodzisław Śląski.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17.12.2020 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części w których dokonano wymiany źródła ciepła.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17.12.2020 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których przeprowadzono termomodernizację oraz związanych z nimi gruntów.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17.12.2020 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji są poprawki zaproponowane przez Radnego Rady Miejskiej podczas Sesji Rady Miejskiej dnia 25 listopada br. do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Proponowane zmiany stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 18.12.2020 r.

 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanych poprawek (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie [otwiera się w nowym oknie]

Poprawki - program współpracy z ngo's [otwiera się w nowym oknie]

Protokół z konsultacji [otwiera się w nowym oknie]

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27.10.2020 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27.10.2020 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 13.10.2020 roku.

 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie
Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzisław Śląski w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 sierpnia 2020 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 13.08.2020 roku.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23.07.2020 roku.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
  z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/99/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23.07.2020 roku.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
  z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4.Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław
Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl


3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.


4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Wodzisławia Śląskiego wraz ze szczegółową inwentaryzacją" dofinansowanego ze środków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do 11 maja 2020 r.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydziału Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu czystości  i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2020 r.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

  a. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogloszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzislawia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzislawia Śląskiego na rok 2020

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektronicmą na adres kancelaria@wodzis1aw-s1aski.pl do dnia 02.03.2020 roku

 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Spolecznych

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzisław Śląski w roku szkolnym 2019/2020.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 stycznia 2020 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 18.12.2019 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024”.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały


 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.11.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.11.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVI/372/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.11.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

 

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22 listopada 2019 r., bezpośrednio Kierownikowi Referatu Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

   

 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

   

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny Referat Biura Rady Miejskiej.

 

5. Niniejszy projekt uchwały został sprawdzony pod względem zgodności z prawem w trybie
§ 51 ust.6 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego wniosło do projektu uchwały następujące uwagi:

 

- w § 3 ust. 5 proponuje się wykreślić zdanie drugie, albowiem zgodnie z art 115 kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą,

- w § 4 ust. 3 pkt. 1 należałoby doprecyzować zwrot „godziny popołudniowe”,

- w § 9 ust. 2 pkt. 5 po wyrazie mieszkańców dopisać przed dwukropkiem zwrot „tj.”,

- w § 9 ust. 2 pkt. 5 lit. c oraz ust. 5 wątpliwości interpretacyjne mogą rodzić następujące zwroty: „w których nie osiągnięto konsensusu” oraz „rozsyła do mediów lokalnych”,

- w § 10 należałoby zamienić zwrot „Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski” na „Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego”,

- w § 8 ust. 5 proponuje się zmienić lub doprecyzować zapisy pkt. 1) – 3), 6) i 7), albowiem mogą one rodzić wątpliwości interpretacyjne bądź nie zapewniać prawidłowej realizacji wynikającego z nich obowiązku.

 

6. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego otrzymał niniejszy projekt uchwały w dniu 7 listopada 2019 r. celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Po zapoznaniu się z opinią Biura Radców Prawnych Prezydent Miasta podziela zgłoszone uwagi natury formalnoprawnej do niniejszego projektu uchwały.

projekt uchwały

ogłoszenie

protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 22.10.2019 r.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać:
  a) odniesienia do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23.09.2019 r.

3. Opinie i uwagi dotyczące podmiotu konsultacji , o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:

a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 20.09.2019 r. bezpośredniodo Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adreskancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i NadzoruWłaścicielskiego.

projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie:

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta WodzisławŚląski na lata 2020-20242. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 20.09.2019 r. bezpośredniodo Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adreskancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Wieloletni programgospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024”.3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 września 2019 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz

z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

uchwała w spr. zmiany regulaminu wynagrodzenia

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny.

 

Ogłoszenia w sprawie prowadzonych konsultacji.

projekt uchwały dot. konsultacji

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego


1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu   przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału   Organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Projekt uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śl.
Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia Komisarza Wyborczego Bielsku-Białej III w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Wodzisław Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 5 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Postanowienie komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia Komisarza Wyborczego Bielsku-Białej III w sprawie stałych obwodów głosowania

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 5 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Postanowienie komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2019 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

ogłoszenie w sprawie konsultacji

projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 czerwca 2019 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz
   z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą
„BALATON II” w Wodzisławiu Śląskim.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 maja 2019 r., poprzez Biuro
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub
przesłać drogą elektroniczną na adres
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” W Wodzisławiu Śląskim
 
 
______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą
„BALATON I” w Wodzisławiu Śląskim.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 maja 2019 r., poprzez Biuro
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub
przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z
uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” W Wodzisławiu Śląskim
 
 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 6 maja 2019 r. poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińskiej 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać:
  a) odniesienia do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________ 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Wodzisław Śląski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 29 marca 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt postanowienia

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 29 marca 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. 

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt postanowienia

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a)      odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)      nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a)      odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)      nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022".
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 19.03.2019 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsutlacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów od dnia 1 września 2019r.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,    

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl .
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 19.03.2019 r.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2019 r.
 2.  Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsutlacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów  od dnia 1 września 2019r.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
  a)   odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b)   nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
  a)   odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b)   nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4.  Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

 
 
______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
  a)  odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b)   nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4.  Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski
 
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.01.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl
 
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 grudnia 2018 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żwyności dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 grudnia 2018 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Wodzisław Śląski w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 grudnia 2018 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023”.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.12.2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego.
 
 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/401/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 3 grudnia 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a)  odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)  nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4.  Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.11.2018 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
 
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
 
 
______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2019 rok.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22.11.2018 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
 
 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu Rodzina 3+.

 2. Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 25.09.2018 roku.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Prezydenta Miasta.

Projekt uchwały

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 2. Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej ub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 17.09.2018 roku.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 2. Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej do dnia 23 lipca 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Sekretarza Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, rozdział, paragraf ,ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny Referat Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28 maja 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz

z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 maja 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 maja 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zadania pn.: „Wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017 – 2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20.04.2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 12 kwietnia 2018 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

  a) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

  b) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 roku.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27.03.2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 • odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 • nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 marca 2018 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

Mapa

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2018.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, §, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

  Projekt uchwały

  Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 lutego 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – wysokość opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ”.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 lutego 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.11.2017 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.11.2017 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.11.2017 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2
. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 listopada 2017 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3
. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
2
. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2017 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3
. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 24.10.2017 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Projekt uchwały

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji  jest projekt uchwały
w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 października 2017 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 25.08.2017 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.
 

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2
. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 czerwca 2017 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3
. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 14 maja 2017 roku, bezpośrednio
do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub drogą elektroniczną na adres:
obywatelski@wodzislaw- slaski .pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt, ust.)
wraz z uzasadnieniem i propozycjami zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały - kryteria rekrutacji

Uzasadnienie - kryteria rekrutacji

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały - kryteria rekrutacji

Uzasadnienie - kryteria rekrutacji

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie do ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Ogłoszenie do uchwały Rady Miejskiej

Projekt uchwały Rady Miejskiej

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Protokół z konsultacji

 ______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2017 rok.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio
Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą
elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio
Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą
elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 października 2016 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020”
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 września 2016 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
Projekt uchwały

Z protokołem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 maja 2016 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
Z projektem uchwały można się zapoznać TUTAJ
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.04.2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
PROJEKT UCHWAŁY RM

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22 kwietnia 2016 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3 , 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: mops@mops.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu ( nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

POBIERZ: Projekt uchwały
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 marca 2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji
POBIERZ: Projekt uchwały
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych – w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować dwa projekty:
1. Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 9″
Projekt zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji poprzez:
-wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności
-wymianę oświetlenia na energooszczędne
-przebudowę systemów grzewczych
-przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

2. Poprawa efektywności energetycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku MOSiR w Wodzisławiu Śląskim”
Projekt zakłada:
– ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu
– ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej po uprzednim usunięciu istniejącej zawilgoconej wełny
– wymiana okien zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy
– wymiana drzwi zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 302 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszelkie uwagi do projektów można zgłaszać do dnia 25.03.2016r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Można również pobrać Formularz konsultacyjny
raport z konsultacji dotyczących SP nr 3
raport z konsultacji dotyczących Mosir

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 lutego 2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Z projektem uchwały można zapoznać się TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17.02.2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Z projektem uchwały można zapoznać się TUTAJ
Raport z przeprowadzonych konsultacji – Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych przyszłego projektu – Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”

 Raport z przeprowadzonych spotkań w ramach aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w przyszły projekt – Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.12.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
Z projektem uchwały zapoznać się można >>TUTAJ
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI UCHWAŁY W SPRAWIE: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie opłaty targowej
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI nowo wybudowane budynki mieszkalne

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI TRANSPORT na 2016

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI ELEWACJE

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 listopada 2015 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2015 roku, bezpośrednio Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj => PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2015 roku, bezpośrednio Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj => PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/474/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2015 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj => PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji zapoznać się można tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.07.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji
Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >>PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj>> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji  projektu „Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”.

Opracowana strategia będzie określać lokalne priorytety oświatowe i preferowane sposoby ich realizacji, które w chwili uzyskania akceptacji staną się podstawą do realizacji wskazanych działań.

Termin konsultacji:
– rozpoczęcie otwartych konsultacji – 1 lipca 2015 roku,
– zakończenie otwartych konsultacji – 27 lipca 2015 roku.
Wszelkie uwagi i propozycje do niniejszego dokumentu należy składać w formie pisemnej ze wskazaniem obecnego zapisu w projekcie, proponowanego zapisu wraz z uzasadnieniem. Pismo powinno zawierać dane personalne i kontaktowe podmiotu lub osoby składającej propozycję lub uwagę do dokumentu.

Wszelkie uwagi i propozycje proszę przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: edukacja@wodzislaw-slaski.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Wydział Edukacji
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
Z projektem Strategii można zapoznać się tutaj >> ZOBACZ PROJEKT

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole lub placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Wodzisław Śląski.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

Zobacz projekt uchwały >>Projekt uchwały
Z protokołem konsultacji można zapoznać się TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

Zapoznaj się z projektem uchwały >>Projekt uchwały
Z protokołem konsultacji można zapoznać się  TUTAJ

______________________________________________________________________________________________


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/62/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.06.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zobacz regulamin >> Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
Zobacz projekt uchwały >>PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z przebiegu konsultacji zapoznać się można TUTAJ

______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady
Seniorów oraz nadania jej statutu.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 czerwca 2015 roku, bezpośrednio do Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i ZdrowiaOgłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >(PROJEKT UCHWAŁY)
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ

______________________________________________________________________________________________


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.04.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj>> PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28 kwietnia 2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >>PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28 kwietnia 2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >>> projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
Z protokołem z konsultacji zapoznać się można tutaj >> Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie:
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 19 marca 2015 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2019”
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 marca 2015 roku, bezpośrednio do
Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: obywatelski@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich
Projekt uchwały wraz z załącznikiem >>Projekt uchwały wraz z załącznikiem
Uzasadnienie do uchwały

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 12 lutego 2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres edukacja@wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Projekt uchwały >>ZAPOZNAJ SIĘ Z UCHWAŁĄ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 października 2014 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Projekt uchwały >>>projekt uchwały w sprawie programu współpracy
Protokół z konsultacji >> ZOBACZ PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 października 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały – Projekt uchwały
Zobacz protokół z konsultacji >>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 października 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały – Projekt uchwały
Zobacz protokół z konsultacji >>Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 16 października 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać: odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt uchwały – UCHWAŁA
Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 czerwca 2014 roku bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 czerwca 2014 roku bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Protokół z konsultacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku”.
– Treść: projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych pilotażowego projektu Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku

załącznik

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 29 kwietnia 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo-Budżetowy

WYNIKI KONSULTACJI – Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku”

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały -TUTAJ
załącznik do uchwały regionalna pomoc inwestycyjna – TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI - Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis..

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały – TUTAJ
załącznik do uchwały pomoc de minimis – TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku…stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl.
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały - TUTAJ
załącznik do uchwały o remontach elewacji - TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości….w których wykonano remont elewacji

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały - TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Wodzisław Śląski w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały -TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały - TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: mops@mops.wodzislaw.pl 
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały - TUTAJ
załącznik do uchwały Gminny Program Wspierania Rodzin – TUTAJ

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku”.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 luty 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały – TUTAJ
Zobacz załącznik - TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI -Protokół – budżet obywatelski

______________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 19 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 4B 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały – TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI – Protokół z konsultacji projektu uchwały w sparwie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
WYNIKI KONSULTACJI -Protokół – umorzenia,odroczenia, raty

______________________________________________________________________________________________

 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 4 sierpnia 2014 roku, bezpośrednio Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Projekt uchwały – TUTAJ

Protokól konsultacji