UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Konsultacje

Ogłoszenia w sprawie prowadzonych konsultacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4.Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław
Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl


3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.


4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Wodzisławia Śląskiego wraz ze szczegółową inwentaryzacją" dofinansowanego ze środków budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do 11 maja 2020 r.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydziału Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu czystości  i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Komunalnej.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego w 2020 r.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

  a. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogloszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzislawia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzislawia Śląskiego na rok 2020

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektronicmą na adres kancelaria@wodzis1aw-s1aski.pl do dnia 02.03.2020 roku

 1. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Spolecznych

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wodzisław Śląski w roku szkolnym 2019/2020.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 stycznia 2020 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 18.12.2019 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024”.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały


 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.11.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji


 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.11.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXVI/372/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26.11.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Ogłoszenie o konsultacjach

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.

 

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22 listopada 2019 r., bezpośrednio Kierownikowi Referatu Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

   

 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

   

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny Referat Biura Rady Miejskiej.

 

5. Niniejszy projekt uchwały został sprawdzony pod względem zgodności z prawem w trybie
§ 51 ust.6 Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego wniosło do projektu uchwały następujące uwagi:

 

- w § 3 ust. 5 proponuje się wykreślić zdanie drugie, albowiem zgodnie z art 115 kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą,

- w § 4 ust. 3 pkt. 1 należałoby doprecyzować zwrot „godziny popołudniowe”,

- w § 9 ust. 2 pkt. 5 po wyrazie mieszkańców dopisać przed dwukropkiem zwrot „tj.”,

- w § 9 ust. 2 pkt. 5 lit. c oraz ust. 5 wątpliwości interpretacyjne mogą rodzić następujące zwroty: „w których nie osiągnięto konsensusu” oraz „rozsyła do mediów lokalnych”,

- w § 10 należałoby zamienić zwrot „Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski” na „Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego”,

- w § 8 ust. 5 proponuje się zmienić lub doprecyzować zapisy pkt. 1) – 3), 6) i 7), albowiem mogą one rodzić wątpliwości interpretacyjne bądź nie zapewniać prawidłowej realizacji wynikającego z nich obowiązku.

 

6. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego otrzymał niniejszy projekt uchwały w dniu 7 listopada 2019 r. celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Po zapoznaniu się z opinią Biura Radców Prawnych Prezydent Miasta podziela zgłoszone uwagi natury formalnoprawnej do niniejszego projektu uchwały.

projekt uchwały

ogłoszenie

protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 22.10.2019 r.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać:
  a) odniesienia do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 23.09.2019 r.

3. Opinie i uwagi dotyczące podmiotu konsultacji , o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:

a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 20.09.2019 r. bezpośredniodo Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adreskancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i NadzoruWłaścicielskiego.

projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie:

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta WodzisławŚląski na lata 2020-20242. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 20.09.2019 r. bezpośredniodo Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adreskancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Wieloletni programgospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024”.3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 września 2019 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz

z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

uchwała w spr. zmiany regulaminu wynagrodzenia

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych dotyczących Wodzisławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny.

 

Ogłoszenia w sprawie prowadzonych konsultacji.

projekt uchwały dot. konsultacji

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego


1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i trybu   przeprowadzenia konsultacji w mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału   Organizacyjnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Projekt uchwały
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śl.
Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia Komisarza Wyborczego Bielsku-Białej III w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Wodzisław Śląski w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 5 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Postanowienie komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia Komisarza Wyborczego Bielsku-Białej III w sprawie stałych obwodów głosowania

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 1. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 5 września 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 2. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Postanowienie komisarza wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2019 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mosir.wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.

ogłoszenie w sprawie konsultacji

projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 czerwca 2019 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

  Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać

  1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz
   z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą
„BALATON II” w Wodzisławiu Śląskim.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 maja 2019 r., poprzez Biuro
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub
przesłać drogą elektroniczną na adres
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” W Wodzisławiu Śląskim
 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28
października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą
„BALATON I” w Wodzisławiu Śląskim.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 maja 2019 r., poprzez Biuro
Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub
przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z
uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
„CENTRUM” W Wodzisławiu Śląskim
 
 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 6 maja 2019 r. poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińskiej 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać:
  a) odniesienia do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji
Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Wodzisław Śląski w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 29 marca 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt postanowienia

Protokół z konsultacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu postanowienia

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Śląskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 29 marca 2019 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania. 

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt postanowienia

Protokół z konsultacji

 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a)      odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)      nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a)      odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)      nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - "Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022".
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 19.03.2019 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsutlacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów od dnia 1 września 2019r.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 marca 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,    

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl .
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/240/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 19.03.2019 r.
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Spraw Społecznych.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2019 r.
 2.  Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsutlacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski oraz określenia ich granic obwodów  od dnia 1 września 2019r.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
  a)   odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b)   nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
  a)   odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b)   nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4.  Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:
 
 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie do publicznych przedszkoli, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2019r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
  a)  odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b)   nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
 4.  Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/394/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski
 
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.01.2019 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: podatki@wodzislaw-slaski.pl
 
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 grudnia 2018 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żwyności dla osób objętych wieloletnim gminnym programem osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 grudnia 2018 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Wodzisław Śląski w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27 grudnia 2018 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Ignacego Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać odniesienie do konsultowanego dokumentu (nawa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 
 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
zgodnie z Uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie przyjęcia do realizacji Programu ograniczenia emisji - „Czyste powietrze dla Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2023”.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.12.2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego.
 
 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/401/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 3 grudnia 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a)  odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b)  nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4.  Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku.
 
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.11.2018 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
 
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2019 rok.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22.11.2018 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu Rodzina 3+.

 2. Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 25.09.2018 roku.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Prezydenta Miasta.

Projekt uchwały

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 2. Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej ub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl do dnia 17.09.2018 roku.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 2. Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej do dnia 23 lipca 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Sekretarza Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt. 1, powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, rozdział, paragraf ,ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Organizacyjny Referat Biura Rady Miejskiej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28 maja 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz

z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 maja 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

Zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 maja 2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1, powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do zadania pn.: „Wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w latach 2017 – 2018 w budynkach indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20.04.2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o których mowa w pkt 1 powinny zawierać: a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 12 kwietnia 2018 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

  a) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

  b) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2018 roku.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 27.03.2018 r., poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 • odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
 • nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie podziału Miasta Wodzisław Śląski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 marca 2018 r., bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

 1. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

 2. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 1. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Projekt uchwały

Mapa

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z uchwałą Nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego w roku 2018.

 2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, poprzez Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

  a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, §, ust., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

  b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

 4. Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

  Projekt uchwały

  Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 lutego 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – wysokość opłat za świadczenia publicznych przedszkoli ”.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 lutego 2018 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.11.2017 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i  propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.11.2017 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.11.2017 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2
. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 listopada 2017 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3
. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
2
. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2017 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3
. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 24.10.2017 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Projekt uchwały

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji  jest projekt uchwały
w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 października 2017 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego:

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do 25.08.2017 r. bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski lub przesłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
3. Opinie i uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, ust. ) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania,
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.
 

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2
. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 czerwca 2017 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3
. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia.

Projekt uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
 
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie
miasta Wodzisławia Śląskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 14 maja 2017 roku, bezpośrednio
do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski lub drogą elektroniczną na adres:
obywatelski@wodzislaw- slaski .pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt, ust.)
wraz z uzasadnieniem i propozycjami zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 
 
 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo- wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.
 
 
 
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
 
 
 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały - kryteria rekrutacji

Uzasadnienie - kryteria rekrutacji

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym.

Ogłoszenie do uchwały

Projekt uchwały - kryteria rekrutacji

Uzasadnienie - kryteria rekrutacji

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie do ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Ogłoszenie do uchwały Rady Miejskiej

Projekt uchwały Rady Miejskiej

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej

Protokół z konsultacji

 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2017 rok.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio
Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą
elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków.
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18.11.2016 roku, bezpośrednio
Naczelnikowi Wydziału Podatków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą
elektroniczną na adres: amenzyk@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Podatków
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 października 2016 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały
Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-2020”
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 września 2016 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.
Projekt uchwały

Z protokołem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 maja 2016 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
Z projektem uchwały można się zapoznać TUTAJ
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego,
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.04.2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
PROJEKT UCHWAŁY RM

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 22 kwietnia 2016 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3 , 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: mops@mops.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt 1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu ( nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

POBIERZ: Projekt uchwały
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25 marca 2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji
POBIERZ: Projekt uchwały
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych – w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Miasto Wodzisław Śląski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego planuje zrealizować dwa projekty:
1. Poprawa efektywności energetycznej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy 26 Marca 9″
Projekt zakłada wykonanie kompleksowej termomodernizacji poprzez:
-wymianę okien i drzwi zewnętrznych na wyroby o lepszej izolacyjności
-wymianę oświetlenia na energooszczędne
-przebudowę systemów grzewczych
-przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,

2. Poprawa efektywności energetycznej – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim
„Termomodernizacja budynku MOSiR w Wodzisławiu Śląskim”
Projekt zakłada:
– ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu
– ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej po uprzednim usunięciu istniejącej zawilgoconej wełny
– wymiana okien zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy
– wymiana drzwi zewnętrznych na nowe spełniające aktualnie obowiązujące przepisy

Z dokumentacją można się zapoznać w Referacie Inwestycji Miejskich i Budownictwa pokój nr 302 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszelkie uwagi do projektów można zgłaszać do dnia 25.03.2016r. osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Wodzisław Śląski lub na adres e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl poprzez formularz konsultacyjny.

Można również pobrać Formularz konsultacyjny
raport z konsultacji dotyczących SP nr 3
raport z konsultacji dotyczących Mosir

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 lutego 2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Z projektem uchwały można zapoznać się TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17.02.2016 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
Z projektem uchwały można zapoznać się TUTAJ
Raport z przeprowadzonych konsultacji – Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Ślaskiego w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych przyszłego projektu – Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”

 Raport z przeprowadzonych spotkań w ramach aktywnego włączenia partnerów i społeczności lokalnych w przyszły projekt – Przebudowa budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.12.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
Z projektem uchwały zapoznać się można >>TUTAJ
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI UCHWAŁY W SPRAWIE: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków w których przeprowadzono termomodernizację oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie opłaty targowej
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy

Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od nieruchomości
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie : zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych lub ich części
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI nowo wybudowane budynki mieszkalne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI TRANSPORT na 2016

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.11.2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy
Projekt uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI ELEWACJE

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 listopada 2015 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego

Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju i wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerów.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2015 roku, bezpośrednio Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj => PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2015 roku, bezpośrednio Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj => PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/474/14 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 10 sierpnia 2015 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj => PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji zapoznać się można tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 31.07.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji
Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >>PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj>> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji  projektu „Strategia Rozwoju Oświaty Miasta Wodzisław Śląski na lata 2015-2020”.

Opracowana strategia będzie określać lokalne priorytety oświatowe i preferowane sposoby ich realizacji, które w chwili uzyskania akceptacji staną się podstawą do realizacji wskazanych działań.

Termin konsultacji:
– rozpoczęcie otwartych konsultacji – 1 lipca 2015 roku,
– zakończenie otwartych konsultacji – 27 lipca 2015 roku.
Wszelkie uwagi i propozycje do niniejszego dokumentu należy składać w formie pisemnej ze wskazaniem obecnego zapisu w projekcie, proponowanego zapisu wraz z uzasadnieniem. Pismo powinno zawierać dane personalne i kontaktowe podmiotu lub osoby składającej propozycję lub uwagę do dokumentu.

Wszelkie uwagi i propozycje proszę przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: edukacja@wodzislaw-slaski.pl lub w tradycyjnej formie pisemnej na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Wydział Edukacji
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
Z projektem Strategii można zapoznać się tutaj >> ZOBACZ PROJEKT

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin w szkole lub placówce oświatowej prowadzonej przez Miasto Wodzisław Śląski.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

Zobacz projekt uchwały >>Projekt uchwały
Z protokołem konsultacji można zapoznać się TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym lub założycielskim.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24.06.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, art., pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji

Zapoznaj się z projektem uchwały >>Projekt uchwały
Z protokołem konsultacji można zapoznać się  TUTAJ


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/62/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23.06.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Zobacz regulamin >> Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
Zobacz projekt uchwały >>PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z przebiegu konsultacji zapoznać się można TUTAJ
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady
Seniorów oraz nadania jej statutu.
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 17 czerwca 2015 roku, bezpośrednio do Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i ZdrowiaOgłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >(PROJEKT UCHWAŁY)
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ


Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28.04.2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj>> PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28 kwietnia 2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 powinny zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >>PROJEKT UCHWAŁY
Z protokołem z konsultacji można zapoznać się tutaj >> PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 28 kwietnia 2015 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Z projektem uchwały można zapoznać się tutaj >>> projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
Z protokołem z konsultacji zapoznać się można tutaj >> Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie:
nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 19 marca 2015 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a. odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b. nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2019”
2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 11 marca 2015 roku, bezpośrednio do
Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: obywatelski@wodzislaw-slaski.pl.
3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz
z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Obywatelskich
Projekt uchwały wraz z załącznikiem >>Projekt uchwały wraz z załącznikiem
Uzasadnienie do uchwały

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wodzisław Śląski

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 12 lutego 2015 roku, bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres edukacja@wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Projekt uchwały >>ZAPOZNAJ SIĘ Z UCHWAŁĄ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 23 października 2014 roku, bezpośrednio do Pełnomocnika Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl.

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Projekt uchwały >>>projekt uchwały w sprawie programu współpracy
Protokół z konsultacji >> ZOBACZ PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 października 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały – Projekt uchwały
Zobacz protokół z konsultacji >>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1.Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok oraz zwolnień od tego podatku.

2.Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 października 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.

Projekt uchwały – Projekt uchwały
Zobacz protokół z konsultacji >>Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 16 października 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28, 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać: odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian, nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Projekt uchwały – UCHWAŁA
Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 czerwca 2014 roku bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 18 czerwca 2014 roku bezpośrednio do Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesłać drogą elektroniczną na adres: edukacja@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt.) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Protokół z konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku”.
– Treść: projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych pilotażowego projektu Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku

załącznik

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 29 kwietnia 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@wodzislaw-slaski.pl

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo-Budżetowy

WYNIKI KONSULTACJI – Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie: przeprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku”

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro i małych przedsiębiorców na terenie Miasta Wodzisław Śląski.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały -TUTAJ
załącznik do uchwały regionalna pomoc inwestycyjna – TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI - Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis..

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały – TUTAJ
załącznik do uchwały pomoc de minimis – TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku…stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości budynków lub ich części w których wykonano remont elewacji.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 25.02.2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl.
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały - TUTAJ
załącznik do uchwały o remontach elewacji - TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości….w których wykonano remont elewacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały - TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc miasta Wodzisław Śląski w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały -TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kubsza 28 44-300 w Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres mops@mops.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt. 1 winne zawierać:
a)odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art. paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały - TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 24 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śląski, lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: mops@mops.wodzislaw.pl 
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
projekt uchwały - TUTAJ
załącznik do uchwały Gminny Program Wspierania Rodzin – TUTAJ

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2015 roku”.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 21 luty 2014 roku, bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Budżetowego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: j.matyja@um.wodzislaw.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Finansowo – Budżetowy.
projekt uchwały – TUTAJ
Zobacz załącznik - TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI -Protokół – budżet obywatelski

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 19 lutego 2014 roku, bezpośrednio do Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia w Wodzisławiu Śląskim ul. Bogumińska 4B 44-300 Wodzisław Śląski lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl
Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:
a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,
b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
Projekt uchwały – TUTAJ
WYNIKI KONSULTACJI – Protokół z konsultacji projektu uchwały w sparwie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
WYNIKI KONSULTACJI -Protokół – umorzenia,odroczenia, raty

 Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta Wodzisławia Śląskiego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 4 sierpnia 2014 roku, bezpośrednio Kierownika Biura Kultury, Sportu i Zdrowia lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: pelnomocnik@wodzislaw-slaski.pl

3. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji, o którym mowa w pkt.1 winne zawierać:

a) odniesienie do konsultowanego dokumentu (nazwa dokumentu, art., paragraf, pkt) wraz z uzasadnieniem i propozycją zmian,

b) nazwę organizacji i dane osób upoważnionych do reprezentowania.

4. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Biuro Kultury Sportu i Zdrowia

Projekt uchwały – TUTAJ

Protokól konsultacji