Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej-ważne informacje

Miasto Wodzisław Śląski przypomina o opłatach za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem oraz o obowiązku składania świadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia tych opłat.

Miasto Wodzisław Śląski przypomina: 

1) o opłatach za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem*, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

2) o obowiązku składania oświadczeń przez podmioty zobowiązane do ponoszenia tych opłat.

* należy rozumieć wykonane na nieruchomości obiekty budowlane, lecz również wykonane jakiekolwiek inne roboty/przedsięwzięcia, które doprowadziły do zmniejszenia retencji

Zgodnie z art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, opłatę uiszcza się za usługi wodne o których mowa powyżej, a zobowiązanymi do jej ponoszenia są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 3500 m2,

  • posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych o powierzchni powyżej 3500 m2,

  • użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni powyżej 3500 m2,

  • posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego o powierzchni powyżej 3500 m2.

Wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Ustalając wysokość opłat uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

Górne jednostkowe stawki opłat, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r., wynoszą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej:

a) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

d) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zobowiązanym do pobierania opłaty jest wójt, burmistrz lub prezydent, a wpływy z jej tytułu stanowią w 90 % przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, natomiast w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie z interpretacją Wód Polskich na rzecz których opłata miałaby być ponoszona, poprzez nieruchomość należy rozumieć wyodrębnienie na zasadzie „jedna księga – jedna nieruchomość”, co oznacza, że jedną księgą wieczystą objęta jest jedna nieruchomość, niezależnie od tego ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, gdyż to fakt ujęcia ich w jednej księdze oznacza, że jest to jedna nieruchomość, o powierzchni wynikającej z gruntów objętych tą księgą wieczystą.

Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne następuje na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały, a te zgodnie ze znowelizowanym, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, art. 552 należy składać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Wzór oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej dostępny jest na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

Uwaga! Nie ponosi się opłaty w przypadku gdy:

1) Nieruchomość położona jest na obszarach ujętych w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej i następuje rzeczywiste odprowadzanie wody deszczowej do tych systemów.

Poprzez kanalizację zamkniętą należy rozumieć sieć kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, poprzez kanalizację otwartą należy rozumieć m.in. rowy, rynsztoki, rynny, koryta odwadniające, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych powierzchni utwardzonych.

Wykonanie wewnątrzzakładowego systemu odprowadzania opadów atmosferycznych nie wyłącza konieczności ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, jeżeli polega na instalacji urządzeń do retencjonowania wody.

2) W wyniku wykonania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem nie nastąpiło wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

3) Właścicielem nieruchomości są kościoły i inne związki wyznaniowe.