Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Od 15 maja 2020 roku rządowy program priorytetowy "Czyste Powietrze" ruszył w nowej wersji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił, że od 15 maja 2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),

 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,

 • nowy regulamin naboru wniosków.

Dokumenty i wnioski można pobrać tutaj: https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

Najważniejsze zmiany w Programie:

1) wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

  • dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

  • dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - o średnim miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym (nabór będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia, niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach);

2) powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym – premiowane są inwestycje bezemisyjne np. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub montaż pompy ciepła;

3) wyższe poziomy dofinansowania:

  1. dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

- kocioł gazowy kondensacyjny 30% dotacji - max. 4500 zł,

- pompa ciepła powietrze/woda 30% dotacji - max. 9000 zł,

- ocieplenie przegród budowlanych 30% dotacji - max 45 zł za m2,

  1. dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

- kocioł gazowy kondensacyjny 60% dotacji - max. 9000 zł,

- pompa ciepła powietrze/woda 60% dotacji - max. 18000 zł,

- ocieplenie przegród budowlanych 60% dotacji - max 90 zł za m2;

4) znacznie uproszczony wniosek o dotację (rezygnacja z podawania szczegółowych danych technicznych, rezygnacja z dołączania do wniosku dokumentów potwierdzających dochód);

5) możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany);

  1. 6) skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

  2. 7) integracja z programem „Mój Prąd” - możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;

  3. 8) możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do WFOŚiGW w Katowicach. Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej Funduszu lub

 • poprzez serwis gov.pl (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r. będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego  Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu (z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu).

źródło: www.wfosigw.katowice.pl