Zimowe utrzymanie dróg w naszym mieście - do kogo dzwonić?

Trwa sezon zimowy. Możemy spodziewać się dni z ujemną temperaturą oraz opadami, które mogą utrudniać bezpieczne przemieszczanie się samochodami. Poniżej znajdziecie między innymi listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem dróg.

1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:

  • Zarząd Dróg Miejskich - tel. 32 455 61 34,
  • infolinia Akcji Zima - tel. 32 455 39 05,
  • dyżurny Akcji Zima - tel. 693 355 376.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

  • Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 508 114 717).

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

  • Firma FB Serwis S.A, koordynator Akcji Zima - tel. 728 855 706, dyżurny Akcji Zima - tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

  • Punkt dyspozytorski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach - tel. 32 234 06 91 lub 92, Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 - tel. 32 415 24 46, Punkt Informacji Drogowej w Katowicach - tel. całodobowy 32 259 67 06.

5. Dla interwencji telefonicznych w sprawach przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności:

  • Punkt dyspozytorski: Komenda Straży Miejskiej - tel. całodobowy - 32 455 13 45; 986, tel. komórkowy - 604 620 588.

Szczegółowe informacje nt. Akcji Zima można znaleźć w zarządzeniu nr OR.0050.260.2021 prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 16 września 2021 r. w sprawie organizacji akcji zimowej i przeciwgołoledziowej na terenie miasta w sezonie 2021/2022 [otwiera się w nowym oknie].

Trzy grupy dróg

Drogi lokalne miejskie, o które zadba ZDM, podzielone są na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej kolejności zimowego utrzymania. W przypadku wystąpienia opadów śniegu lub innych typowo zimowych zjawisk drogi pierwszej kolejności będą odśnieżane i zabezpieczane jak najszybciej. Drogi te zostaną odśnieżone na całej szerokości i posypane na całej długości. Również na całej szerokości odśnieżone, a także posypane na skrzyżowaniach, podjazdach i innych miejscach niebezpiecznych zostaną drogi drugiej kolejności. W przypadku dróg trzeciej kolejności przewiduje się przede wszystkim ich odśnieżanie.

Przygotowanie

Zarząd Dróg Miejskich dokonał przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. Zaangażowane zostaną dwa samochody ciężarowe z solarką i pługiem, jedna koparko-ładowarka, jeden ciągnik z solarką i pługiem, miniciągnik z solarką i pługiem, mikrociągnik z solarką i pługiem. W Akcji Zima będzie brało udział około 20 pracowników jednostki. Włączeni zostaną także pracownicy Służb Komunalnych Miasta oraz firm zewnętrznych. W celu zapewnienia ciągłości działań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania zostaną powołani dyżurni oraz pracownicy do obsługi ładowarki, ciągników oraz samochodów ciężarowych z posypywarkami

W ramach przygotowań do Akcji Zima ZDM zaplanowano rozstawienie w mieście skrzyń z mieszanką soli i piasku do zabezpieczenia chodników, schodów, kładek i przejść w miejscach newralgicznych na głównych ciągach pieszo-jezdnych, będących w zarządzie miasta. ZDM zakupił dodatkowo 18 pojemników na piasek i sól, do ustawienia w kluczowych punktach wskazanych przez przewodniczących rad dzielnic (dwa pojemniki na każdą z dzielnic).

W ramach uzupełnienia braków sprzętowych oraz zapewnienia ciągłości odśnieżania i posypywania dróg oraz chodników w Akcji Zima będą brali udział podwykonawcy, którzy będą dysponowali jedenastoma jednostkami sprzętowymi wyposażonymi w pług i solarkę.

Do zwalczania śliskości nawierzchni jednostka dysponuje 400 tonami soli drogowej oraz 100 tonami piasku.

źródło: Gazeta Wodzisławska