Zdobądź dotację na "Deszczówkę"

Zmiany klimatyczne są realnym problem, z którym w obecnych czasach wszyscy musimy się zmierzyć. Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak susze, podtopienia i powodzie. Ta trudna sytuacja wymaga podejmowania działań, aby w jak najlepszy sposób zaadaptować się do nowych warunków pogodowych. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego opracował procedurę udzielania dotacji celowej na zakup zbiorników na "deszczówkę". Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy mogą płacić mniej za wodę. Jak pozyskać taką dotację? Jakie warunki należy spełniać?

Dotacja skierowana jest do osób fizycznych. Na terenie nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dotacja może być udzielona na realizację inwestycji polegających na zakupie, dostawie, montażu, budowie, uruchomieniu instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania),
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym rozpotowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym rozpotowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Wysokość dotacji celowej wynosi 80 proc. kosztów inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł. Dotacja celowa przysługuje jednorazowo na nieruchomość. Rozpoczęcie realizacji zadania, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji celowej z miastem.

Szczegółowe informacje dot. udzielenia dotacji celowej na zakup zbiorników do gromadzenia i zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstania można znaleźć w Uchwale nr LX/619/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 31 maja 2023 r. [otwiera się w nowym oknie].

Masz pytania? Skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska, nr tel. 32 45 90 542.

Do pobrania