Zastępcy prezydenta miasta

W wodzisławskim Urzędzie Miasta pracuje obecnie dwóch zastępców prezydenta miasta.

I zastępca prezydenta miasta
Izabela Kalinowska

Kontakt:
Sekretariat, pok. 201
tel. 32 / 4590401, fax 32 / 7218703
e-mail: i.kalinowska@wodzislaw-slaski.pl
Przyjmowanie skarg i wniosków:
poniedziałek 13.00 - 15.00
czwartek 16.00 - 17.00

I zastępcy prezydenta miasta podlegają:

- Wydział Spraw Obywatelskich,

- Wydział Edukacji,

- Urząd Stanu Cywilnego,

- Biuro Spraw Społecznych,

- Biuro Gospodarki Lokalowej,

- Pełnomocnik ds. NGO,

- Pełnomocnik ds. Sportu,

- Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

 

I zastępca prezydenta nadzoruje i kieruje całością zadań realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Centrum",

3) Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,

4) Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,

5) Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

 


II zastępca prezydenta miasta
Marcin Piwoński

Kontakt:
Sekretariat, pok. 201
tel. 32 / 4590401, fax 32 / 7218703

II zastępcy prezydenta miasta podlegają:

- Wydział Ochrony Środowiska,

- Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych

- Biuro Sportu i Rekreacji

 

 

Do zakresu działania i kompetencji zastępców prezydenta należą w szczególności:

1) współpraca z Prezydentem Miasta w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Miasta,

2) składanie oświadczeń woli w granicach udzielonych upoważnień,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników posiadających stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta,

4) zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Miasta,

5) zarządzanie nadzorowanymi (funkcja lidera procesu) głównymi procesami administracyjnogospodarczymi,

6) organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady Miejskiej, jej komisji oraz Prezydenta Miasta,

7) podpisywanie pism i dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami zawartymi w Regulaminie,

8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych,

9) efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu,

10) zabieganie o należne Miastu dotacje celowe z budżetu Państwa oraz możliwe do otrzymania z funduszy celowych pożyczki i kredyty preferencyjne, a także granty i środki finansowe z innych źródeł pozabudżetowych,

11) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

12) przyjmowanie stron,

13) wykonywanie innych zadań dotyczących Miasta, powierzonych przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia.