Zastępca Prezydenta Miasta

W wodzisławskim Urzędzie Miasta pracuje obecnie jeden zastępca prezydenta.

 


I Zastępca Prezydenta Miasta Dariusz Szymczak

Kontakt:
Sekretariat, pok. 21
tel. 32 / 4590401, fax 32 / 7218703
e-mail: d.szymczak@wodzislaw-slaski.pl
Przyjmowanie skarg i wniosków
poniedziałek 13.00 - 15.00
czwartek 16.00 - 17.00

I Zastępcy Prezydenta Miasta podlegają:

- Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

- Służby Komunalne Miasta

Do zakresu działania i kompetencji I Zastępcy Prezydenta należy w szczególności:

1) współpraca z Prezydentem Miasta w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Miasta,

2) zastępowanie Prezydenta Miasta w czasie jego nieobecności,

3) składanie oświadczeń woli w granicach udzielonych upoważnień,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta w granicach upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników posiadających stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta,

5) zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,

6) organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla Rady Miejskiej, jej komisji oraz Prezydenta Miasta,

7) podpisywanie pism i dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami zawartymi w Regulaminie,

8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych,

9) efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu wykonawczego budżetu,

10) zabieganie o należne miastu dotacje celowe z budżetu Państwa oraz możliwe do otrzymania z funduszy celowych pożyczki i kredyty preferencyjne, a także granty i środki finansowe z innych źródeł pozabudżetowych (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem),

11) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

12) przyjmowanie stron,

13) wykonywanie innych zadań dotyczących Miasta, powierzonych przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia.

Biuro Prezydenta Miasta