Zastępca Prezydenta Miasta

W wodzisławskim Urzędzie Miasta pracuje zastępca prezydenta miasta.

 

Zastępca Prezydenta Miasta
Izabela Kalinowska

Kontakt:
Sekretariat, pok. 201
tel. 32 / 4590401, fax 32 / 7218703
e-mail: i.kalinowska@wodzislaw-slaski.pl
Przyjmowanie skarg i wniosków
poniedziałek 13.00 - 15.00
czwartek 16.00 - 17.00

Zastępcy Prezydenta Miasta podlegają:

- Wydział Spraw Obywatelskich,

- Urząd Stanu Cywilnego,

- Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,

- Biuro Spraw Społecznych,

- Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

Zastępca Prezydenta nadzoruje i kieruje całością zadań realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

2) Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży,

3) Żłobek Miejski nr 1 w Wodzisławiu Śląskim,

4) Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „Dziupla”.

Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Prezydenta należy w szczególności:

1) współpraca z Prezydentem Miasta w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Miasta,

2) zastępowanie Prezydenta Miasta w czasie jego nieobecności,

3) składanie oświadczeń woli w granicach udzielonych upoważnień,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta w granicach
upoważnienia oraz nadzorowanie wydawania takich decyzji przez podległych pracowników
posiadających stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta,

5) zapewnienie prawidłowego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywania zadań przez
nadzorowane wydziały i jednostki organizacyjne,

6) organizowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i projektów rozstrzygnięć dla
Rady Miejskiej, jej komisji oraz Prezydenta Miasta,

7) podpisywanie pism i dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami
zawartymi w Regulaminie,

8) sprawowanie bieżącego nadzoru nad wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta
w zakresie pozyskiwania środków z programów pomocowych,

9) efektywne, oszczędne i celowe gospodarowanie powierzonymi środkami budżetu miasta
i składnikami mienia komunalnego w zakresie wynikającym z podziału zadań oraz układu
wykonawczego budżetu,

10) zabieganie o należne miastu dotacje celowe z budżetu Państwa oraz możliwe do otrzymania
z funduszy celowych pożyczki i kredyty preferencyjne, a także granty i środki finansowe
z innych źródeł pozabudżetowych (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem),

11) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

12) przyjmowanie stron,

13) wykonywanie innych zadań dotyczących Miasta, powierzonych przez Prezydenta Miasta, na
podstawie upoważnienia.

Biuro Prezydenta Miasta