Założenia

Co roku Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia Radzie Miejskiej, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy.

Co roku Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przedstawia Radzie Miejskiej, opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki. Tegoroczny budżet miasta został uchwalony 29 grudnia 2015 roku.

Nad przedstawionym przez prezydenta miasta projektem budżetu na rok 2016 pochyliło się 19 radnych, z czego 17 wydało opinię pozytywną, jeden był przeciwny, jeden wstrzymał się od głosu.

Budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na rok 2016 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. Wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu projektu budżetu, było osiągnięcie dodatnich wyników budżetu w roku 2016. Celem tego działania jest realizacja założonego planu inwestycyjnego, wydatków bieżących, pozyskanie środków w ramach kolejnej perspektywy UE 2014 -2020 oraz stworzenie warunków umożliwiających obsługę istniejącego zadłużenia.

Konstruując budżet na 2016 rok uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

W budżecie określono m.in. priorytetowe zadania inwestycyjne na przyszły rok. Wśród nich znajdują się:

– budowa oświetlenia solarnego
– termomodernizacja SP3
– termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
– rewitalizacja społeczna strefy centrum
– rozszerzenie usług społecznych świadczonych przez WPWD „Dziupla” –
przebudowa budynku byłego hotelu
– rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim i budowa centrum przesiadkowego.

Zaproponowany przez prezydenta projekt budżetu uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Budżetu.