Zadania inwestycyjne

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem realizowanych, a także zakończonych w latach poprzednich przez miasto Wodzisław Śląski ważnych zadań inwestycyjnych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

2023

Lp.

 

Nazwa inwestycji

Status

 1.  

Zagospodarowanie terenu ośrodka rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 2.  

Budowa oświetlenia przy cmentarzu na ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Kosynierów w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Radlin II

zakończono

 3.  

Wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej łączącej os. Batory z os. Jedłownik

zakończono

 4.  

Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim o dodatkowe urządzenie zabawowe

trwa (projekt)

 5.  

Budowa boiska do koszykówki wraz ze stojakiem i koszem oraz piłkochwytem na terenie SP nr 2 trwa
 6.  

Modernizacja placu zabaw na terenie ZSP nr 1 - Rada Dzielnicy Kokoszyce oczekuje
 7.  

Budowa placu zabaw na terenie ZSP nr 4, I etap trwa
8.  

Termomodernizacja budynku ZS nr 1 (audyt + projekt) trwa
 9.  

Modernizacja placu zabaw na terenie PP nr 6 trwa
 10.  

Wykonanie placu zabaw na terenie PP nr 16, PP nr 18 trwa
11.  

Projekt przebudowy ul. Wiejskiej od skrzyżowania przy cmentarzu ewangelickim do granicy gminy Gorzyce zakończono
 12.  

Projekt i modernizacja ul. PCK zakończono
13.  

Projekt i modernizacja ul. Piastowskiej zakończono
14.  

Dokończenie przebudowy parkingu przy ul. E. Orzeszkowej zakończono
15.  

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim trwa
16.  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 - ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim

rezygnacja

z zadania

 17.  

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z ul. Czarnieckiego)” trwa
18.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 5020S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim - odcinek 2 trwa
 19.  

Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w Dzielnicy Radlin II  (projekt) trwa
20.  

Modernizacja instalacji technologii basenowej w SP nr 3 oczekuje
 21.  

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi wraz z odwodnieniem przy ul. J. Dąbrowskiego oczekuje
 22.  

Termomodernizacja ZSP nr 7 w Wodzisławiu Śląskim wraz z wykonaniem drogi technologicznej, dojazdowej zakończono
23.  

Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Starowiejskiej trwa
 24.  

Przebudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych trwa
25.  

Projekt budowy chodnika od ul. S. Żeromskiego do PP nr 3 przy ul. B. Prusa wraz z wykonaniem chodnika

trwają

rozmowy

z właścicielami

gruntów

26.  

Wykonanie projektu modernizacji stadionu miejskiego wraz z zapleczem treningowym

trwa
27.  

Przebudowa ul. Słowiańskiej (od początku opracowania do km 0+258)

zakończono
 28.  

Przebudowa drogi lokalnej ul. M. Dąbrowskiej (od km 0+000,00 do km 0+440,04)

 trwa
29.  

Budowa oświetlenia na ul. bocznej Starowiejskiej

zakończono
30.  

Projekt miejsca rekreacji wraz z modernizacją istniejącego ujęcia wody na działce miejskiej nr 1009/88 - RD Radlin II

zakończono
31.  

Budowa zespolonego placu zabaw nawiązującego do tematyki strażackiej OSP Turzyczka - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

zakończono
33.  

Ogrodzenie placu zabaw przy wąwozie przy ulicy PCK

zakończono
34.  

Wykonanie oświetlenia na ulicy Nowej od 29 do 21

zakończono
35.  

Budowa ogrodzenia kaplicy Św. Jerzego na skrzyżowaniu ulic Wolności w Wodzisławiu Ślaskim - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

zakończono
36.  

Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b do wymagań ochrony ppoż.

trwa
37.  

Budowa platformy pionowej zewnętrznej przy ZSP 7

zakończono
38.  

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. "Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II" w Wodzisławiu Śląskim

trwa
39.  

Modernizacja zabytkowego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 (Program Funkcjonalno Użytkowy)

trwa
40.  

Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisaławiu Śląskim

trwa
41.  

Zakup budynku gospodarczego przy OSP Jedłownik - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

trwa
42.  

Modernizacja OSP Turzyczka - etap II - (Projekt)

trwa
43.  

Dostosowanie pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 9 w Wodzisławiu Ślaskim - program "MALUCH+" 2022-2026

trwa
44.  

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski

oczekuje
45.  

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Św. Wawrzyńca

oczekuje
46.  

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej na Osiedlu Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim

oczekuje
47.  

Opracowanie dokumentacji projektowej miejsc newralgicznych w związku z zalewaniem wodami opadowymi

trwa
48.  

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę przyziemia oraz modernizację stropów w biurach na I piętrze budynku Urzędu Miasa Wodzisławia Śląskiego przy ulicy Bogumińskiej 4a

trwa

 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

2010-2022

Lp.

Nazwa inwestycji

Status

 1.

Modernizacja OSP Radlin II

zakończono

 2.

Przebudowa mostu w ciągu ul. bocznej Czyżowickiej (projekt)

zakończono

 3.

Budowa drogi dojazdowej do akwenu „Balaton” wraz z parkingiem (projekt)

zakończono

 4.

Wykonanie drogi i chodnika na ul. Tysiąclecia 1-11 i 13-23 (projekt)

zakończono

 5.

Przebudowa ul. Jabłoniowej

zakończono

 6.

Zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1 Maja

zakończono

 7.

Stworzenie centrum organizacji pozarządowych (projekt)

zakończono

 8.

Termomodernizacja kamienic przy Rynku: ul. Kościelna 2, ul. Kościelna 4, ul. Kościelna 8, ul. Kościelna 10, ul. Sądowa 4, ul. W. Opolskiego 4

zakończono

 9.

Montaż instalacji fotowoltaicznej on-grid o mocy do 40 kW na budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury

zakończono

 10.

Projekt rozbudowy PP nr 2 przy ul. F. Chopina (projekt)

zakończono

 11.

Przebudowa byłego budynku hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim celem rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego „DZIUPLA”

zakończono

 12.

FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. A. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza

zakończono

 13.

„Przebudowa części wejściowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z lokalizacją windy dla osób niepełnosprawnych"

zakończono

 14.

Przebudowa nawierzchni ul. Oraczy w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 15.

Modernizacja drogi dojazdowej do garaży przy ul. Leszka wraz z podbudową i odwodnieniem

zakończono

 16.

FDS - ul. Uśmiechu, ul. I. Daszyńskiego, ul. Rolnicza, ul. B. Krupińskiego, ul. A. Asnyka, ul. E. Orzeszkowej, ul. Osadnicza, ul. B. Prusa, Plac Zwycięstwa, ul. M. Wańkowicza

zakończono

 17.

Modernizacja ul. I. Daszyńskiego od skrzyżowania z ul. Radlińską do skrzyżowania z ul. Małą

zakończono

 18.

Przebudowa ulicy Rogowskiej w Wodzisławiu Śląskim, II etap - budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Rogowskiej

zakończono

 19.

Wykonanie projektu i chodnika wzdłuż ul. Wałowej wokół cmentarza

zakończono

 20.

Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Smolnej oraz ul. Strażackiej

zakończono

 21.

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim - os. Staszica, os. 1 Maja, ul. Jana Pawła II, ul. Pszowska, ul. Bogumińska

zakończono

 22.

Rewitalizacja Dworca Kolejowego

zakończono

 23.

Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego

zakończono

 24.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych i poszerzenie drogi przy bloku nr 14 na os. Piastów

zakończono

 25.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni przy ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 26.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni przy ul. bocznej Marklowickiej

zakończono

 27.

Rozbudowa i modernizacja budynku OSP Kokoszyce

zakończono

 28.

Budowa oświetlenia przy ul. Strażackiej

zakończono

 29.

Przebudowa oświetleniowa ulic Starego Miasta

zakończono

 30.

Dokumentacja konserwatorska zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Pałacowego wraz z wytycznymi do utworzenia Parku Kulturowego na przedmiotowym obszarze (projekt)

zakończono

 31.

Łącznik ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem przy ul. Rybnickiej

zakończono

 32.

Projekt przebudowy odwodnienia kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Sasankowej

zakończono

 33.

Termomodernizacja dachu Wodzisławskiego Centrum Kultury wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi

zakończono

 34.

Cyfrowe Kino „Pegaz” w Wodzisławskim Centrum Kultury

zakończono

 35.

Przebudowa chodnika na ul. Jana Pawła II

zakończono

 36.

Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia na wysokości klatek nr 80-84 - kontynuacja

zakończono

 37.

Modernizacja drogi ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 38.

Remont nawierzchni ul. Rzecznej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 39.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z remontem ul. Słowiańskiej w Wodzisławiu Śląskim na odcinku I etapu (0+528 do końca opracowania)

zakończono

 40.

Budowa drogi z odwodnieniem przy ul. S. Batorego

zakończono

 41.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa ul. bocznej 26 Marca 130-158 za przychodnią

zakończono

 42.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. E. Plater

zakończono

 43.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. F. Chopina

zakończono

 44.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Liliowej

zakończono

 45.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Pszowskiej 109-111

zakończono

 46.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Pszowskiej 112-114

zakończono

 47.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia

zakończono

 48.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Gołębiej

zakończono

 49.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Wańkowicza (od posesji 3 do przepustu)

zakończono

 50.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni na os. Dąbrówki

zakończono

 51.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej L. Teligi

zakończono

 52.

Wykonanie projektu budowy drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (KSSE) (projekt)

zakończono

 53.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Owocowej (odcinek od posesji 53A do kapliczki przy ul. J. H. Dąbrowskiego) (projekt)

zakończono

 54.

Adaptacja pomieszczeń parteru przy ul. Marklowickiej 17 pod mieszkania socjalne

zakończono

 55.

Termomodernizacja SP nr 3

zakończono

 56.

Termomodernizacja budynku MOSiR „CENTRUM” przy ul. Bogumińskiej 8

zakończono

 57.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Górniczej na działce nr 2408/510

zakończono

 58.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Słowiańskiej (projekt)

zakończono

 59.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Tysiąclecia (projekt)

zakończono

 60.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. B. Prusa (projekt)

zakończono

 61.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. E. Orzeszkowej (projekt)

zakończono

 62.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. I. Daszyńskiego (projekt)

zakończono

 63.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej (292-296) (projekt)

zakończono

 64.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. B. Krupińskiego (projekt)

zakończono

 65.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. M. Dąbrowskiej (projekt)

zakończono

 66.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni drogi na os. 1 Maja (projekt)

zakończono

 67.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. J. Chełmońskiego (projekt)

zakończono

 68.

Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield – tereny byłej KWK 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim (projekt)

zakończono

 69.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Bojowników (remont 100mb + przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską) (projekt)

zakończono

 70.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Rolniczej (projekt)

zakończono

 71.

Oświetlenie ul. Żwirowej

zakończono

 72.

Budowa miejskiego oświetlenia solarnego (przy szkołach) w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 73.

Oświetlenie ul. Bogumińskiej od skrzyżowania z ul. Pszowską do mostu oraz przebudowa słupów oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta

zakończono

 74.

Wykonanie projektu: budowa drogi dojazdowej wraz z oświetleniem do nowo budowanego kościoła pw. św. Wawrzyńca na os. 1 Maja (projekt)

zakończono

 75.

Modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta

zakończono

 76.

Place zabaw - PP nr 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 19, SP nr 1, 2, 3, 10, ZSP nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ZS nr 1

zakończono

 77.

Siłownie zewnętrzne - SP nr 1, 2, ZSP nr 1, 2, 4, 5, 7, ZS nr 1

zakończono

 78.

Boiska szkolne - SP nr 1, 2, 10, ZS nr 1, ZSP nr 1, 3, 4, 5, 6, 7

zakończono

 79.

Termomodernizacje budynków - PP nr 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 18, 19, SP nr 2, 10, ZSP nr 2, 4, 6, (ZSP nr 5 - tylko dach)

zakończono

 80.

Termomodernizacje budynków - ZS nr 1, ZSP nr 7, SP nr 28

zakończono

 81.

Budowa strzelnicy sportowej - SP nr 28

zakończono

 82.

Zaplecze noclegowe przy SP nr 28

zakończono

 83.

Budowa Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki - ZSP nr 7

zakończono

 84.

Modernizacja sanitariatów – SP nr 1, 2, 10, 28, ZSP nr 4, 1, 6, ZS nr 1, PP nr 1, 2, 6, 15, 16, 18, 19

zakończono

 85.

Zakup i montaż trybun - SP nr 28

zakończono

 86.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

zakończono

 87.

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 88.

Przebudowa drogi przy ul. E. Plater

zakończono

 89.

PRSD – ul. Wałowa, odcinek od Placu Gladbeck do nr 49

zakończono

 90.

Przebudowa drogi wraz z chodnikiem przy ul. Plac Zwycięstwa

zakończono

 91.

PRSD - przebudowa ul. E. Sosny

zakończono

 92.

Modernizacja mostu w ciągu ul. Starojastrzębskiej

zakończono

 93.

Przebudowa ul. Wysokiej

zakończono

 94.

Przebudowa nawierzchni drogi ul. bocznej Słowiańskiej

zakończono

 95.

Termomodernizacja SKM-u (projekt)

zakończono

 96.

Modernizacja PSZOK-u (projekt)

zakończono

 97.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - budowa drogi wraz z odwonieniem ul. bocznej Leszka - dojazd do budynków 15c-15f

zakończono

 98.

Plan Rozwoju Sieci Dróg  - przebudowa ul. Radlińskie Chałupki

zakończono

 99.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - budowa ul. bocznej 26 Marca 27-33

zakończono

 100.

Wykonanie projektu na chodnik E. Sosny-S. Żeromskiego-26 Marca

zakończono

 101.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja drogi na os. Piastów - VI etapów

zakończono

 102.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Sportowej

zakończono

 103.

Rewitalizacja fontanny przy ul. 26 Marca

zakończono

 104.

Wykonanie projektu uregulowania odwodnienia ul. Spółdzielczej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 105.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Osadniczej

zakończono

 106.

Projekt dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem

zakończono

 107.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. L. Waryńskiego

zakończono

 108.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. bocznej Wyszyńskiego 45-51

zakończono

 109.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Leszka (od ul. Radlińskiej do ul. Mieszka) + rondo (projekt)

zakończono

 110.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Wilczej

zakończono

 111.

Budowa drogi ul. bocznej Żwirki i Wigury

zakończono

 112.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego, I etap, zadanie 1 i 3, przebudowa ul. F. Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 113.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowej (projekt)

zakończono

 114.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - wymiana nawierzchni ulic na Starym Mieście

zakończono

 115.

Rewitalizacja Wieży Romantycznej w Wodzisławiu Śląskim, III etap - budowa tarasu widokowego z zadaszeniem i infrastrukturą towarzyszącą (projekt)

zakończono

 116.

Budowa oświetlenia na ul. Batalionów Chłopskich - Rada Dzielnicy Wilchwy

zakończono

 117.

Oświetlenie ul. bocznej Wolności - Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

zakończono

 118.

Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. bocznej Skrzyszowskiej

zakończono

 119.

Rewitalizacja Parku Miejskiego - podesty przy stawie, obejście stawu

zakończono

 120.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z os. Dąbrówki

zakończono

 121.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Sasankowej (projekt)

zakończono

 122.

Rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt zagospodarowania terenu części parku po rozbiórce

zakończono

 123.

Wykonanie instalacji CO i termomodernizacja kamienicy przy ul. Kościelnej 10

zakończono

 124.

Wykonanie instalacji CO i termomodernizacja kamienic przy ul. Rynek 18 i ul. Opolskiego 1

zakończono

 125.

Stworzenie infrastruktury dla społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu części Parku z muszlą koncertową w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 126.

Oświetlenie przy ul. K. Marksa

zakończono

 127.

Doświetlenie dróg publicznych na terenie Dzielnicy Zawada (ul. Konwaliowa 63B, ul. E. Plater 30E)

zakończono

 128.

Oświetlenie punktowe i doświetlenie dróg w Dzielnicy Radlin II

zakończono

 129.

Wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej (od torów do ul. Bogumińskiej)

zakończono

 130.

PRSD – ul. Wałowa, odcinek od Placu Gladbeck do nr 49

zakończono

 131.

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Mieszka

zakończono

 132.

Budowa drogi dojazdowej do nowo budowanego kościoła pw. św. Wawrzyńca na os. 1 Maja

zakończono

 133.

PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni dróg na terenie os. XXX-lecia

zakończono

 134.

PRSD - zmiana konstrukcji nawierzchni ul. Parkowej

zakończono

 135.

Projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej

zakończono

 136.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - modernizacja ul. Bocznej

zakończono

 137.

Wykonanie chodnika na ul. Targowej w kierunku ul. Krętej

zakończono

 138.

Przebudowa drogi na os. 1 Maja za blokiem nr 20

zakończono

 139.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - wymiana nawierzchni ul. Kościelnej

zakończono

 140.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Brzozowej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 141.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Ustronnej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 142.

Plan Rozwoju Sieci Dróg - zmiana konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Siarkowej w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 143.

Projekt oświetlenia ul. Starowiejskiej (od ul. Czyżowickiej do torów PKP)

zakończono

 144.

Kompleksowe zagospodarowanie terenu w centrum osiedla przy ul. Górniczej

zakończono

 145.

Wykonanie oświetlenia ul. bocznej Czyżowickiej

zakończono

 146.

Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny)

zakończono

 147.

Wykonanie drogi z odwonieniem i oświetleniem ul. bocznej Skrzyszowskiej w kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 148.

Remont i modernizacja sali widowiskowej Wodzisławskiego Centrum Kultury

zakończono

 149.

Przebudowa ul. Popiela

zakończono

 150.

Przebudowa drogi z jej poszerzeniem wzdłuż ul. Szkolnej

zakończono

 151.

Przebudowa istniejącej nawierzchni drogi oraz miejsc postojowych ul. Wojska Polskiego

zakończono

 152.

Rewitalizacja Parku Miejskiego

zakończono

 153.

Rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śląskim (projekt)

zakończono

 154.

Remont i termomodernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono

 155.

Modernizacja ul. Wiejskiej od skrzyżowania z ul. Bogumińską do ogródków działkowych

zakończono

 156.

Wykonanie dokumentacji projektowej ul. bocznej Ładnej

zakończono

 157.

Odwodnienie wód deszczowych do rowu parkingu przy ul. I. J. Paderewskiego w Dzielnicy Zawada

zakończono

 158.

Remont ul. Gawędy od skrzyżowania z ul. M. Kopernika na wysokości posesji nr 93

zakończono

 159.

Remont miejsc postojowych na os. XXX-lecia wzdłuż budynku 131-133

zakończono

 160.

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Oraczy z rozbudową linii zasilającej lampy oświetlenia ulicznego

zakończono

 161.

Projekt i wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. ks. Konstancji-ul. Wałowej

zakończono

 162.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. bocznej Skrzyszowskiej

zakończono

 163.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

zakończono

 164.

Przebudowa ul. Matki Teresy z Kalkuty

zakończono

 165.

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich

zakończono

 166.

Projekt oświetlenia ul. Tęczowej

zakończono

 167.

Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”

zakończono

 168.

Droga do garaży os. XXX-lecia

zakończono

 169.

Rewitalizacja stawu w Parku Miejskim - budżet obywatelski

zakończono

 170.

Budowa drogi dojazdowej do wydzielonych działek budowlanych przy ul. Grodzisko wraz z oświetleniem oraz wykonanie nakładki na istniejącym odcinku

zakończono

 171.

Rozbudowa z przebudową strefy wejścia Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kubsza 17

zakończono

 172.

Przebudowa basenu MOSiR w Dzielnicy Wilchwy w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 173.

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-jezdnego w Parku Miejskim

zakończono

 174.

Budowa placu zabaw w Parku Miejskim

zakończono

 175.

Projekt i wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leszka od rozwidlenia z ul. Mieszka w kierunku ul. Kokoszyckiej

zakończono

 176.

Przebudowa ul. Jana Pawła II

zakończono

 177.

Budowa miejsc postojowych na ul. Tysiąclecia wzdłuż klatek 36-46, 60-64

zakończono

 178.

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. bocznej Łużyckiej

zakończono

 179.

Projekt i wykonanie nawierzchni ul. J. Słowackiego

zakończono

 180.

Remont chodnika na ul. Tysiąclecia od klatki nr 8

zakończono

 181.

Przebudowa drogi (łącznik Słowiańska-Rogowska)

zakończono

 182.

Wykonanie nowej nakładki asfaltowej na os. XXX-lecia od klatki 72-86 wraz z miejscami parkingowymi

zakończono

 183.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych z kostki brukowej na os. XXX-lecia od klatki 54-45

zakończono

 184.

Wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. Piastów od klatki 11e do placu gospodarczego w kierunku jarów

zakończono

 185.

Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. bocznej S. Czarnieckiego

zakończono

 186.

Projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy (łącznik Topolowa-Bracka)

zakończono

 187.

Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Karkoszki

zakończono

 188.

Projekt i wykonanie przyłącza energetycznego w Parku Miejskim

zakończono

 189.

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Łużyckiej od skrzyżowania z ul. Jastrzębską do ul. Grodzisko

zakończono

 190.

Modernizacja drogi ul. bocznej B. Chrobrego 330-330d (projekt + wykonanie)

zakończono

 191.

Projekt i wykonanie oświetlenia na os. Dąbrówki przy budynkach od nr 17-23

zakończono

 192.

Wykonanie parkingu na ul. bocznej Szkolnej

zakończono

 193.

Modernizacja ul. bocznej Radlińskiej od skrzyżowania z ul. Radlińską

zakończono

 194.

Remont i termomodernizacja budynku 4B Urzędu Miasta Wodzisław Śląskiego

zakończono

 195.

Likwidacja zalewiska „Sakandrzok”

zakończono

 196.

Budowa parkingu przy ul. I. J. Paderewskiego w Dzielnicy Zawada

zakończono

 197.

Budowa drogi ul. bocznej Wolności

zakończono

 198.

Projekt i budowa odwodnienia liniowego ul. Michalskiego

zakończono

 199.

Wykonanie oświetlenia na ul. Kolejowej

zakończono

 200.

Przebudowa ul. E. Szwedy

zakończono

 201.

Miejsca postojowe przy ul. 26 Marca, klatka nr 138

zakończono

 202.

Nakładka asfaltowa na łączniku I. J. Paderewskiego-Oraczy

zakończono

 203.

Przebudowa boiska przy SP nr 6

zakończono

 204.

Budowa PSZOK-a (projekt)

zakończono

 205.

Modernizacja siedziby SKM-u

zakończono

 206.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - I etap - zadanie 4 - budowa ronda na skrzyżowaniu ulic F. Matuszczyka-26 Marca-Radlińska

zakończono

 207.

Przebudowa kapliczki przy ul. Hożej

zakończono

 208.

Przebudowa ul. Partyzantów

zakończono

 209.

Przebudowa łącznika L. Teligi i Armii Ludowej w zakresie gruntów stanowiących własność miasta

zakończono

 210.

Droga do obsługi sprzedawanych działek budowlanych na os. Batory (ul. Kokoszycka)

zakończono

 211.

Termomodernizacja budynku Remizy OSP Kokoszyce, II etap

zakończono

 212.

Nakładka asfaltowa ul. bocznej Pszowskiej

zakończono

 213.

Rewitalizacja - remont Wieży Romantycznej, I etap

zakończono

 214.

Rozbudowa budynku ZSP nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. Dzielnicy Radlin II

zakończono

 215.

Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego

zakończono

 216.

Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Żniwnej

zakończono

 217.

Modernizacja drogi dojazdowej do ZSP nr 4

zakończono

 218.

Nakładka asfaltowa na ul. Pałacowej

zakończono

 219.

Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej

zakończono

 220.

Przebudowa ul. E. Szwedy

zakończono

 221.

Odwodnienie ul. Małej, ul. Ogrodowej, ul. Podgórnej

zakończono

 222.

Wykonanie drogi po kanalizacji ul. Żwirowej

zakończono

 223.

Budowa boiska przy SP nr 2

zakończono

 224.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski (II etap: budowa wiaduktu oraz drogi łączącej DK 78 (ul. Rybnicka) z DW 932 (ul. Marklowicka)

zakończono

 225.

Wykonanie projektu i odtworzenie granic dla przebudowy ul. Dołki wraz z odwodnieniem

zakończono

 226.

Przebudowa ul. Konwaliowej

zakończono

 227.

Budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową przy budynku nr 14 na os. Dąbrówki (projekt + realizacja)

zakończono

 228.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - I etap - zadanie 5

zakończono

 229.

Przebudowa ul. bocznej Dołki wraz z odwodnieniem

zakończono

 230.

Budowa oświetlenia ul. Skrzyszowskiej

zakończono

 231.

Przebudowa ul. Sportowej

zakończono

 232.

Przebudowa kanalizacji ul. Krótkiej

zakończono

 233.

Nakładka asfaltowa ul. Owocowej

zakończono

 234.

Przebudowa boiska przy ZSP nr 6

zakończono

 235.

Parking przy ul. Arendarskiej

zakończono

 236.

Wykonanie drogi ul. bocznej Jastrzębskiej obok restauracji „Cyganek”

zakończono

 237.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski (I etap: przebudowa ciągu drogowego ul. F. Matuszczyka, ul. 26 Marca wraz z budową odcinka łączącego z DK 78 - ul. Rybnicka)

zakończono

 238.

Likwidacja azbestu i termomodernizacja ZS nr 3 w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Mieszka 10

zakończono

 239.

Przebudowa istniejącego odcinka i budowa nowej drogi dojazdowej do kościoła na os. 1 Maja w Dzielnicy Wilchwy, I etap

zakończono

 240.

Instalacja składanego lodowiska sezonowego pn. „Biały Orlik w Wodzisławiu Śląskim przy ZS nr 3"

zakończono

 241.

Budowa chodnika przy ul. Pałacowej - II etap wraz z wykonaniem oświetlenia dla etapu I i II

zakończono

 242.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski - II etap, zadanie nr 7 (rondo)

zakończono

 243.

Doświetlenie ul. Dolinnej

zakończono

 244.

Wykonanie II etapu budowy drogi ul. bocznej Jastrzębskiej

zakończono

 245.

Wodzisławskie maluchy 2011. Utworzenie i wyposażenie 30-osobowego oddziału żłobka poprzez zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń PP nr 18 w Wodzisławiu Śląskim

zakończono

 246.

Przebudowa drogi - ul. bocznej Starowiejskiej

zakończono

 247.

Wykonanie projektu doświetlenia ul. J. Gagarina

zakończono

 248.

Budowa oświetlenia chodnika łączącego os. Piastów blok nr 11 z os. XXX-Lecia blok nr 75 i 76 oraz budowa oświetlenia chodnika między blokiem nr 79 i 80 na os. XXX-lecia w kierunku ul. Mieszka

zakończono

 249. Przebudowa dróg na os. Przyjaźni

zakończono

 250.

Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 2 przy ul. 26 Marca

zakończono

 251.

Przebudowa ul. C. K. Norwida, ul. Osadniczej

zakończono

 252.

Przebudowa ul. bocznej Młodzieżowej

zakończono

 253.

Przebudowa ul. Olszyny, ul. Spółdzielczej

zakończono

 254.

Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego - Wodzisław Śląski (I etap: zadanie 1,3,4,)

zakończono

 255.

Przebudowa basenu przy SP nr 3 wraz z termomodernizacją budynku szkoły

zakończono

256.

Rozbudowa budynku ZSP nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego w Wodzisławiu Śl. w Dzielnicy Radlin II

zakończono

257.

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Wodzisławiu Śląskim przy SP nr 5 przy ul. Tysiąclecia 25

zakończono
 258.

Budowa oświetlenia na łączniku ul. Hożej i ul. bocznej I. J. Paderewskiego

zakończono
259.

Przebudowa ul. Słonecznej

zakończono
260.

Przebudowa (remont) ul. Leśnej (projekt)

zakończono
261.

Przebudowa ul. bocznej Hożej

zakończono
262.

Eko-Wodzisław - modernizacja energetyczna budynków miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono
263.

Modernizacja boiska na terenie ZSP nr 2

zakończono
264.

Budowa pracowni technicznej - SP nr 1, SP nr 2, SP nr 10, ZSP nr 2, ZSP nr 3, ZSP nr 4, ZSP nr 6, ZS nr 1

zakończono
265.

Wykonanie projektu przebudowy drogi od PP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
266.

Wykonanie utwardzenia dróg wewnętrznych pomiędzy miejscami postojowymi na parkingu zlokalizowanym pomiędzy garażami przy ul. Armii Krajowej a ul. S. Wyszyńskiego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nr klatek 25-27

zakończono
267.

Przebudowa ul. Dolinnej

zakończono
268.

Przebudowa ul. Słowiańskiej (od km +0258 do km +528 od posesji nr 9 do posesji nr 15E)

zakończono
269.

Projekt i przebudowa ul. Osadniczej

zakończono
270.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2050S (ul. Czarnieckiego) w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
271.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5003S (ul. Radlińska) w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
272.

Wykonanie niebiesko-czerwonej wiaty przystankowej w formie bramki z okazji 100-lecia Odry Wodzisław

zakończono
273.

Efektywne zarządzanie energią - wymiana opraw oświetleniowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono
274.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Rynek 29

zakończono
275.

„Silesianka” - szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia

zakończono
276.

Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej Radlin-Wodzisław Śląski na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono
277.

Wykonanie projektu wraz z montażem platformy śrubowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bogumińskiej 4B

zakończono
278.

Wilchwiański plac zabaw przy ZSP nr 2 (budżet obywatelski)

zakończono
279.

Aktywny zakątek Radlin II - budowa miejsca rekreacji przy ZSP nr 3 w Wodzisławiu Śląskim (budżet obywatelski)

zakończono
280.

„Aktywny Górniok” - budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przeznaczonej do integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców przy ZSP nr 5 w Radlinie II (budżet obywatelski)

zakończono
281.

Plac zabaw przy ul. Pałacowej w Kokoszycach (budżet obywatelski)

zakończono
282.

Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów wraz z zabytkowym otoczeniem zlokalizowanym przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
283.

Montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego

zakończono
284.

Modernizacja OSP Radlin II, III etap

zakończono
285.

Modernizacja sali gimnastycznej - SP nr 1, SP nr 10

zakończono
286.

Budowa miejsc postojowych na os. XXX-lecia w rejonie klatek 88-96

zakończono
287.

Realizacja koncepcji zagospodarowań terenów miejskich opracowanych w ramach „Prognozowanego zakresu prac na 2021 na terenach zielonych miasta Wodzisławia Śląskiego” - teren przy WCK i MiPBP

zakończono
288.

Modernizacja placu zabaw w Parku Miejskim

zakończono
289.

Modernizacja ul. bocznej Tysiąclecia od nr 1 do nr 23

zakończono
290.

Przebudowa ul. Parkowej

zakończono
291.

FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Leszka i ul. Mieszka w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
292.

FDS - przebudowa drogi gminnej obejmująca ul. Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
293.

Modernizacja ul. Sasankowej i ul. Magnoliowej

zakończono
294.

Modernizacja ul. bocznej Ładnej

zakończono
295.

Opracowanie dokumentacji ul. Ładnej

zakończono
296.

Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem

zakończono
297.

Termomodernizacja budynków OSP Turzyczka, Jedłownik, Zawada

zakończono
298.

Przebudowa nawierzchni ul. Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim

zakończono
299.

Droga dojazd do garaży przy ul. Leszka, I etap

zakończono
300.

Projekt przebudowy ul. Bojowników od nr 24 do końca

zakończono
301.

Modernizacja muru oporowego pomiędzy ul. B. Chrobrego oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie a ZSP nr 3 - odtworzenie granic

zakończono
302.

Zmiana nawierzchni na ul. Bojowników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Radlińską

zakończono
303.

Program Funkcjonalno-Użytkowy - projekt i przebudowa układu komunikacyjnego na ul. Rozwojowej

zakończono
304.

Przebudowa chodnika w ciągu ul. I. J. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim - Rada Dzielnicy Zawada

zakończono