Wyższe zasiłki z pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

Podwyższenie kryteriów dochodowych może wpłynąć na wzrost liczby świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń pieniężnych, których przyznanie jest między innymi uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego jak również wpłynie na wzrost wysokości naliczanych świadczeń pieniężnych.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11% - 67 zł),

dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3% - 14 zł).

Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej