Wymiana urządzeń grzewczych - uzyskaj dotację

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłosił nabór do udziału w projekcie grantowym "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy dokonać wyboru jednej technologii spośród:

 1. instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,

 2. instalacji kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW,

 3. instalacji węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym

oraz dodatkowo:

 1. instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,

 • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie m.in. Wodzisławia Śląskiego.

Do udziału w projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe - nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

 • Trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.

 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.

 • Jeżeli spełnia się warunki wskazane w Regulaminie, trzeba złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru - dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.

 • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.

 • UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

Nabór grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia do 30 maja 2018r.

Wnioski można składać w: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy Urzędu.

Gdzie po informację?

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku: Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46.

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta wnioskiem o przyznanie grantu.

Dokumenty

1. Regulamin naboru wniosków i realizacji projektu „Gminy z dobrą energią”.

2. Wzór wniosku o przyznanie grantu.

3. Zakres przedsięwzięcia polegajacego na montażu instalacji w ramach projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń.

4. Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej projektem.

5. Protokół odbioru.

6. Karta audytu energetycznego.

7. Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

8. Formularz zapytania ofertowego.

9. Wzór wniosku o wypłatę grantu.

10. Wymagania dla firmy - wykonawców instalacji.

11. Wzór umowy powierzenia grantu.