Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Zapraszamy mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do udziału w programie ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji dotyczącym wsparcia dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy zamieszkują na terenach miejscowości, w których funkcjonowały PPGR-y, dodatkowo w których pracowali członkowie ich rodzin (spokrewnieni w linii prostej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PPGR.

Warunkami udziału w programie są:

  1. Złożenie wniosku o wyborze sprzętu - załącznik nr 1 [otwiera się w nowym oknie].
  2. Złożenie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w miejscowości, w której funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR) ,w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni - załącznik nr 2 [otwiera się w nowym oknie] lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność - załącznik nr 3 [otwiera się w nowym oknie]. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku o przyznanie na ten cel grantu miastu Wodzisław Śląski.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4 [otwiera się w nowym oknie].
  4. Dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR, dołączony do oświadczenia.

Zakupiony w ramach otrzymanego grantu sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność uczestnikom programu. Ponadto w okresie dwóch lat od otrzymania sprzętu uczestnicy programu będą zobowiązani do utrzymania efektów projektu, tj. wykorzystywania otrzymanego sprzętu w celu realizacji obowiązków szkolnych. Na potwierdzenie tego faktu, w wyżej wymienionym okresie, będą przeprowadzane badania monitorujące.

Wszystkie niezbędne dokumenty należy złożyć w wersji papierowej do 4 listopada 2021 r. do godziny 12:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul Bogumińska 4, 44- 300 Wodzisław Śląski lub elektronicznej przesyłając na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Dodatkowe informacje nt programu można uzyskać w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Osoba do kontaktu: Piotr Kulesza, tel. 32 459 05 10, e-mail: p.kulesza@wodzislaw-slaski.pl.