Wolne stanowiska pracy w Subregionie Zachodnim

Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy.

Lokalny specjalista ds. zarządzania projektem

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wykształcenie wyższe,
d) minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z środków zewnętrznych (środki krajowe, europejskie lub inne),
e) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
b) podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
c) dobra znajomość zasad zarządzania i rozliczania projektów finansowych z środków zewnętrznych,
d) dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point,
e) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami itp.,
f) inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
g) zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) bieżący monitoring urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE bezpośrednio w JST,
b) przekazywanie informacji nt. monitoringu urządzeń grzewczych i instalacji oraz przebiegu prac związanych z ich montażem Specjaliście ds. zarządzania projektem,
c) bezpośredni kontakt z grantobiorcami,
d) prowadzenie korespondencji z grantobiorcami,
e) kontakt z inspektorem nadzoru w celu odbioru urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE i udział w odbiorach,
f) prowadzenie dokumentacji związanej z działaniami projektowymi,
g) uczestnictwo w ustalonych spotkaniach,
h) obsługa merytoryczna spotkań z mieszkańcami,
i) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura Związku i Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
b) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, wraz z potwierdzeniem wykonywania zadań (np. kopia zakresu czynności, obowiązków itp.),
e) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. językowych, prawo jazdy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy LOKALNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura Związku, a nie data nadania.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13C, II p. w dni robocze od 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 421 21 49.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, na tablicy ogłoszeń Biura oraz na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl.

Przewidywana forma zatrudnienia i termin:
1. Umowa na czas określony do 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia.
2. Termin zatrudnienia: 1 grudnia 2019 r.,
3. Wymiar: 1 etat, w trybie zadaniowym.
4. Miejsce wykonywania pracy: siedziba Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C.

Specjalista ds. zarządzania projektem (koordynator projektu)

Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) niekaralność sądowa prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) wykształcenie wyższe,
d) minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z środków UE,
e) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku,
b) podstawowa znajomość przepisów prawa samorządowego, w tym przepisów ustaw o samorządzie gminnym i powiatowym,
c) dobra znajomość zasad zarządzania i rozliczania projektów finansowych z środków zewnętrznych,
d) dobra znajomość i obsługa pakietu biurowego Microsoft Office: Word, Excel, Power Point,
e) dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z JST, organizacjami, instytucjami itp.,
f) inicjatywa, kreatywność, zaangażowanie,
g) zdyscyplinowanie i odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) koordynacja i monitoring prawidłowej i terminowej realizacji projektu i sprawozdawczości,
b) nadzór nad opracowaniem dokumentacji przetargowej,
c) wyłonienie wykonawców do montażu instalacji fotowoltaicznych oraz wymiany kotłów,
d) przygotowanie umów z grantobiorcami,
e) kontakty z IZ RPO WSL,
f) kontrola przyznawanych grantów,
g) stały kontakt z Lokalnym specjalistą ds. zarządzania projektem,
h) obsługa merytoryczna spotkań z mieszkańcami,
i) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Biura Związku i Przewodniczącego Zarządu Związku.

Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
b) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
d) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, wraz z potwierdzeniem wykonywania zadań (np. kopia zakresu czynności, obowiązków itp.),
e) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. językowych, prawo jazdy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00 pod adresem: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko pracy SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (KOORDYNATOR PROJEKTU) w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku”

Aplikacje, które wpłyną do Biura Związku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Brana pod uwagę jest data wpływu do Biura Związku, a nie data nadania.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przy ul. Rudzka 13C, II p. w dni robocze od 8.00 – 15.00 lub na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 421 21 49.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni telefonicznie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, na tablicy ogłoszeń Biura oraz na stronie internetowej Związku: www.subregion.pl.

Przewidywana forma zatrudnienia i termin:
1. Umowa na czas określony do 31.12.2021 r. z możliwością przedłużenia,
2. Termin zatrudnienia: 1 grudnia 2019 r.,
3. Wymiar: 1 etat,
4. Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C.