Wodzisławska Rada Seniorów

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszym mieście powołana została Wodzisławska Rada Seniorów.

O Wodzisławskiej Radzie Seniorów

Wodzisławska Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

W skład Rady wchodzi 8 członków. Ich kadencja trwa 4 lata. Członkiem może być osoba, która na stałe mieszka w Wodzisławiu Śląskim i uzyska poparcie co najmniej 40 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w mieście, z wyjątkiem osób wskazanych spośród swoich przedstawicieli przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Dana osoba może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Posiedzenia Rady odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Skład Wodzisławskiej Rady Seniorów

  1. Donata Malińska,
  2. Bronisława Krafczyk,
  3. Tomasz Bukała,
  4. Grażyna Sitko,
  5. Jadwiga Kolska,
  6. Jadwiga Szweda,
  7. Maria Tkocz.

Zarządzenie prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Wodzisławskiej Rady Seniorów [otwiera się w nowym oknie].