Wodzisławska Rada Seniorów

W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności w naszym mieście powołana została Wodzisławska Rada Seniorów.

O Wodzisławskiej Radzie Seniorów

Wodzisławska Rada Seniorów zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz reprezentantów podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

W skład Rady wchodzi 8 członków. Ich kadencja trwa 4 lata. Członkiem może być osoba, która na stałe mieszka w Wodzisławiu Śląskim i uzyska poparcie co najmniej 40 osób mających również stałe miejsce zamieszkania w mieście, z wyjątkiem osób wskazanych spośród swoich przedstawicieli przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Dana osoba może udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi na członka Rady.

Posiedzenia Rady odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

Skład Wodzisławskiej Rady Seniorów

  1. Andrzej Płaczek - przewodniczący,
  2. Jan Krzemień - wiceprzewodniczący,
  3. Helena Osińska - sekretarz,
  4. Ewa Flis,
  5. Mirosława Meisel,
  6. Sebastian Podeszwa,
  7. Stanisława Wieczorek,
  8. Daniela Żeber.