Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie

Opracowaniem dziejów miasta zajęli się archeolodzy: Sławomir Kulpa, Mirosław Furmanek i Krzysztof Witosz. Materiał zgromadzony w pięciu rozdziałach to wynik żmudnych prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie Wodzisławia oraz wielogodzinnych analiz dokumentów historycznych znajdujących się głównie w czeskich archiwach.

Tytuł projektu: Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie
Całkowita wartość projektu (PLN):
36941,97
Kwota dofinansowania (PLN): 27706,47 PLN z EFRR i 3694,20 PLN z budżetu państwa
Program: Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska
Priorytet: 2 Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
Działanie: 2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Okres realizacji: 1.01.2006 do 31.12.2006

Opis projektu: Projekt „Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie" obejmował wydanie publikacji popularnonaukowej w języku polskim, czeskim i angielskim na temat związków historii miasta z dziejami całej Europy – w kontekście 750 – lecia miasta. Zadanie to zlecono panu Sławomirowi Kulpie, który wcześniej opracował wiele publikacji o tematyce historycznej i archeologicznej.
Pierwszym działaniem realizowanym od początku projektu do marca 2006 roku było zebranie i usystematyzowanie informacji i ikonografii na temat historii Wodzisławia Śląskiego. Wstępnie zapowiedziano wydanie publikacji w mediach.

W II kwartale roku 2006 został przygotowany tekst wraz z materiałem ilustracyjnym oraz wykonano fotografie ciekawych obiektów do publikacji.

W III kwartale realizowano prace redakcyjne oraz przystąpiono tłumaczenia treści publikacji na język czeski i angielski. W IV kwartale zakończono prace tłumaczeniowe oraz przystąpiono do składu i druku. W spotkaniu autorskim wzięło udział 60 osób. Informacje o tym spotkaniu również pojawiły się w prasie.

Partner czeski uczestniczył w poszukiwaniu materiałów źródłowych na terenie Republiki Czeskiej oraz w promocji i dystrybucji publikacji w Czechach.