Wnioski

Chcesz uzyskać dotację? Zgłosić użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków a może uzyskać zgodę na usunięcie drzew ze swojej posesji? Te i inne potrzebne wnioski znajdziesz właśnie tutaj.

1. WNIOSEK o udzielenie dotacji do likwidacji materiałów budowlanych zawierających azbest - pobierz wniosek

2. WNIOSEK o udzielenie dotacji do modernizacji systemu ogrzewania / montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii* – pobierz wniosek

3. WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - pobierz wniosek

4. WNIOSEK o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego – pobierz wniosek

5. WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pobierz wniosek

6. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów – pobierz wniosek

7. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – pobierz wniosek

8. WNIOSEK o o udzielenie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE ze środków WFOŚiGW w Katowicach/NFOŚiGW - pobierz wniosek

9. Zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków  - zgłoszenie-użytkowania

10. WNIOSEK o udzielenie dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego - pobierz wniosek.

11. ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzewa/ drzew - pobierz zgłoszenie