UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wiosna - czas deratyzacji

Wodzisławski magistrat przypomina o obowiązku deratyzacji.

Zgodnie z § 23 załącznika do uchwały Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 lutego 2016 r. z późn. zm. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego”:

"Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar ścisłego centrum miasta oraz obszary, na których znajdują się obiekty mieszkalne, wielolokalowe, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty handlowe, usługowe i produkcyjne z branży gastronomicznej, spożywczej i rolniczej."

Akcję deratyzacji należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku, w okresach: wiosennym – marzec/kwiecień i jesiennym – wrzesień/październik. Dodatkowo należy pamiętać, że deratyzację należy przeprowadzać niezwłocznie w przypadku pojawienia się gryzoni.

Osoby zobowiązane do przeprowadzenia akcji deratyzacji mają obowiązek zakupić i wyłożyć, zgodnie z instrukcją na opakowaniu, trutkę na ścieżkach przemieszczania się gryzoni i w miejscach ich żerowania, odpowiednio oznaczając miejsca wyłożenia napisem „UWAGA TRUCIZNA” i zabezpieczając je przed dostępem zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących. Informacja o wyłożeniu trutki powinna zawierać datę przeprowadzenia deratyzacji. Po zakończeniu deratyzacji trutkę należy usunąć.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny, zgodnie z:

  • art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250)

  • oraz art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas kontroli Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, jest paragon za zakup trutki na gryzonie lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej