UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Wilchwy z Programem Aktywności Lokalnej

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy na lata 2021-2022. Jego głównym celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zamieszkujących obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnicy, w tym w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Poprzez realizację Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej inicjuje partnerstwo lokalne. Jednostka działa na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, jak również w celu zapewnienia współpracy i koordynacji pracy organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Wilchw.

Program pn. “Czas na aktywną zmianę” obejmuje działania, poprzez które osobom oraz ich rodzinom udzielona zostanie pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, w samoorganizowaniu się i podejmowaniu przez nich wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. Założeniem programu jest też wykorzystanie wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób, grup oraz społeczności lokalnych przy wsparciu władz samorządowych.

Grupą docelową PAL będzie 20 mieszkańców Wilchw, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do ich wsparcia. W związku z programem zaplanowano szereg działań, m.in. spotkania animacyjne z grupą docelową projektu, spotkania informacyjne dla liderów społeczności lokalnej dzielnicy, badanie potrzeb i problemów mieszkańców, wdrożenie Budżetu Równych Szans. W ramach działań o charakterze środowiskowym odbędzie się przygotowanie lokalnej inicjatywy środowiskowej w formie przedsięwzięcia angażującego i otwartego dla lokalnego środowiska.

Więcej o Programie Aktywności Lokalnej już wkrótce w miejskich mediach.

źródło: Gazeta Wodzisławska