Ważna informacja dla przedsiębiorców

Informacja o przedłużeniu terminu do złożenia oświadczeń w związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 21.03.2022 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (menu przedmiotowe – komunikaty, ogłoszenia), do dnia 15 czerwca 2022 r. przedłuża się termin złożenia:

  1. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie oświadczenia;

  2. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty systemem.

W pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego
do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa
w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. od 1 stycznia 2023 i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.