UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Warsztaty plastyczne w ramach programu "Lepsze jutro"

Papieroplastyka, rzeźbiarstwo, decoupage, malowanie farbami, wykonywanie biżuterii i plener malarski - to tylko niektóre z atrakcji warsztatów plastycznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3. Mają charakter zamknięty. Biorą  w nich dzieci uczestników projektu „Lepsze Jutro”, który jest współfinansowany ze środków unijnych.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach poddziałania 9.1.6 - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

źródło: MOPS