W marcu ruszy rekrutacja do przedszkoli

W poniedziałek, 11 marca o godz. 8:00 ruszy elektroniczna rekrutacja do wodzisławskich publicznych przedszkoli. Potrwa ona do środy, 27 marca, do godz. 15:00. Nabór będzie realizowany przy pomocy systemu elektronicznego.

www.wodzislawslaski.przedszkola.vnabor.pl [otwiera się w nowym oknie]

Wypełnienie wniosku w systemie nie jest jednoznaczne z jego złożeniem – wydrukowany oraz podpisany przez rodziców wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Wraz z wnioskiem o przyjęcie należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.

W rekrutacji nie biorą udziału rodzice dzieci, którzy złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację można złożyć w dniach 19 lutego - 1 marca br. (do godz. 15:00).

Do przedszkola publicznego przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta, mające: od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2021, 2020, 2019), 6-letnie (urodzone w roku 2016) - objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 7-letnie (urodzone w roku 2015), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. W rekrutacji obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego (zobacz uchwałę) tzw. kryteria samorządowe.

Kandydaci zamieszkali poza terenem miasta mogą zostać przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego miasto będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Wiadomość o tym, czy dziecko znalazło się na liście kandydatów zakwalifikowanych przez komisję rekrutacyjną, ma być znana 12 kwietnia po godz. 8:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdziecie w zarządzeniu Prezydenta miasta z 25 stycznia br. (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej). Zapraszamy do śledzenia artykułów na stronie internetowej miasta [otwiera się w nowym oknie]. W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (tel. 32 45 90 538).

Załącznik: