W czwartek kolejna sesja Rady Miejskiej

28 września br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odbędzie się kolejna, LXVI sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wystąpienia mieszkańców.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Analiza zasadności powołania spółki komunalnej realizującej wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Wodzisławia Śląskiego.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok,
  b) w sprawie zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035,
  c) w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  d) w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/659/23 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wodzisławiu Śląskim,
  e) w sprawie wprowadzenia Regulaminów Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Wodzisławiu Śląskim,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Pawła Pośpiecha w Wodzisławiu Śląskim, stanowiącej własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego,
  g) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ulicy Franciszka Matuszczyka,
  h) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy ul. 26 Marca,
  i) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego, położonej przy os. 1 Maja,
  j) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego położonych na os. Przyjaźni,
  k) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Czyżowickiej w Wodzisławiu Śląskim, stanowiących własność gminy miasta Wodzisławia Śląskiego,
  l) w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.
  m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Karkoszka - projekt",
  n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji - "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Grodzisko - projekt",
  o) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla powiatu wodzisławskiego - "Przebudowa ul. Kominka",
  p) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego dla powiatu wodzisławskiego - "Budowa chodnika ul. Starowiejska".
 6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, które odbyły się:
  a) 30 sierpnia 2023 roku,
  b) 7 września 2023 roku.
 7. Informacje prezydenta miasta:
  a) o działaniach podjętych między sesjami,
  b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.