Użytkowanie wieczyste i przekształcenia. Opłaty do 31 marca

Pamiętajmy o terminach płatności opłat za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2024 rok należy uiścić do końca marca br. bez wezwania. Również do 31 marca br. należy wnieść opłatę przekształceniową za 2024 rok.

Użytkownik wieczysty uiszcza opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego przez czas trwania użytkowania wieczystego.

Obowiązek wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, spoczywa na właścicielu nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie gminy o opłatę.

Powyższe opłaty należy uiścić przelewem na rachunek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: Bank PEKAO SA Oddział Rybnik nr 67 1240 4357 1111 0010 3970 8909, w tytule przelewu wpisując: „Opłata za użytkowanie wieczyste” lub „Opłata przekształceniowa”. Wpłaty na konto Urzędu Miasta można dokonywać bez dodatkowych opłat w Banku Pekao SA w Wodzisławiu Śląskim, osiedle XXX-lecia 62, w godz. 9:30-17:00.

W razie pytań informacji udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (numery tel. 32 45 90 508, 32 45 90 504).