Urzędy bez granic

Głównym celem projektu będzie podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. Cel zostanie osiągnięty poprzez kontynuację współpracy administracji publicznej Wodzisławia Śląskiego oraz Ostrawy-Jih.

 

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001386

Tytuł: Urzędy bez granic/ Úřady bez hranic

Całkowite wydatki kwalifikowane: 22 764,88 EURO

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 12 697,40 EURO

Kwota dofinansowania po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 11 427,66 EURO

OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu będzie podniesienie jakości świadczonych usług publicznych. Cel zostanie osiągnięty poprzez kontynuację współpracy administracji publicznej Wodzisławia Śląskiego oraz Ostrawy-Jih. Poprzednie projekty były zamierzone na współpracę instytucji i wspólnot w obszarze wychowania przedszkolnego oraz rozwoju usług społecznych. Projekt "Urzędy bez granic" będzie kompleksową odpowiedzią na podjętą przez oba Miasta współpracę. Dzięki zrealizowanym działaniom kluczowym oraz poprzez zintensyfikowanie bezpośrednich kontaktów osób odpowiedzialnych za wdrażanie usług publicznych i włączenie w dialog społeczny beneficjentów ostatecznych bezpośrednio korzystających z tych usług, utrwalone zostaną realne więzi pomiędzy Partnerami. Realizacja celu będzie możliwa, tylko i wyłącznie poprzez stworzenie współpracy, opartej na bezpośrednim zaangażowaniu polskiej i czeskiej kadry administracji publicznej. Każde z działań kluczowych zaplanowanych w ramach przyszłego projektu zostało tak skonstruowane, aby szerokie grono pracowników administracji publicznej bezpośrednio zaangażować w dialog społeczny prowadzony z odbiorcami usług publicznych.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Wnioskodawcy od 31.07.2017 r. zaczęli pracę nad wspólnym przygotowaniem założeń koncepcyjnych pod wniosek o dofinansowanie. Ze względu na fakt, że jest to trzecia wspólna inicjatywa w ramach Funduszu Mikroprojektów podjęta przez Miasto Wodzisław Śląski i miejski obwód Ostrawa-Jih, wykorzystano doświadczenia z prac nad przygotowaniem poprzednich wspólnych wniosków o dofinansowanie (projekty "Przedszkola bez granic", "Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-czeski"). Działania kluczowe zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić grupom docelowym wykorzystanie zaproponowanych form wsparcia w najbardziej efektywny z możliwych sposobów. Zadania związane z przygotowaniem projektu oraz zarządzaniem projektem mają charakter stały i przysłużą się sprawnej realizacji pozostałych zaplanowanych działań. W ramach działania kluczowego nr 2 Wnioskodawcy zaplanowali Konferencję - "Usługi publiczne. Teoria i praktyka". Celem działania kluczowego będzie porównanie systemów prawno-administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu wdrażania usług publicznych. Pomimo wspólnego charakteru działań za każde z wydarzeń będzie bezpośrednio odpowiedzialne miasto gospodarza wydarzenia. W tym przypadku miejski obwód Ostrawa-Jih. Ten system doskonale sprawdził się we wcześniejszych wspólnych inicjatywach Partnerów. Dodatkowo w ramach projektu planuje się zrealizować: polsko-czeskie staże w administracji publicznej (działanie kluczowe nr 3 - pomimo tego, że staże odbędą się po obu stronach granicy - dwóch gospodarzy - celem usprawnienia zarządzania projektem za zadanie odpowiedzialne będzie Miasto Wodzisław Śląski), szkolenie wyjazdowe w Brennej - "Nasza wspólna przestrzeń" (działanie kluczowe nr 4 - za zadanie odpowiedzialne Miasto Wodzisław Śląski) oraz konferencję na zakończenie projektu (działanie kluczowe nr 5 - za zadanie odpowiedzialny miejski obwód Ostrawa-Jih).

GŁÓWNA GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową projektu będą osoby korzystające z usług publicznych świadczonych przez administracje publiczne Partnerów, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych w działania kluczowe projektu. Dzięki wspólnym konferencjom i szkoleniu beneficjenci ostateczni usług publicznych zostaną zaangażowani w dialog społeczny. Projekt ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i charakterystycznym dla tego zjawiska tendencjom, kiedy to o świadczonych usługach dla obywateli rozmawia się zazwyczaj bez ich osobistego udziału. Tematy poruszane w trakcie spotkań wpisują się w dziedziny tematyczne kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania lokalnych społeczeństw. Osoby korzystające z usług publicznych dzięki osobistemu zaangażowaniu zwiększą swoją aktywność w kilku sferach życia publicznego, a poprzez włączenie do dialogu społecznego otrzymają narzędzia niezbędne do utrwalenia stosunków społecznych opartych na współpracy i zaufaniu. Drugą grupą docelową projektu będą osoby odpowiedzialne za wdrażanie/świadczenie usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych w działania kluczowe projektu. Dzięki wspólnym spotkaniom, a przede wszystkim stażom w Urzędzie zagranicznego Partnera, poznają odmienne od rodzimych mechanizmy implementacji rozwiązań w dziedzinie świadczenia usług. Dzięki temu, że w konferencjach i szkoleniu wezmą udział również beneficjenci ostateczni usług, osoby odpowiedzialne za wdrażanie usług będą mogły spojrzeć na problemy tych osób z innej, niż urzędowe biurko, perspektywy. Ostatnią grupą docelową będą osoby z lokalnych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy izb gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych w działania kluczowe projektu. Osoby te są zarówno odbiorcami usług publicznych, jak i też bywają odpowiedzialni za świadczenie usług publicznych, częstokroć we wspólnych obszarach tematycznych, w których na co dzień działają przedstawiciele administracji publicznej.

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Bartosz Kwaśny, menadżer ds. projektu – 32 45 90 510, b.kwasny@wodzislaw-slaski.pl

Hanna Szafrańska, menadżer ds. finansowych i promocji

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Roman Jirsa, menadżer ds. projektu

Markéta Neboráková, menadżer ds. finansowych