UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

Nie ma nic gorszego niż stanie w korkach. Dzięki dofinansowaniu unijnemu, w Wodzisławiu Śląskim problem ten był rozwiązywany w wielu etapach. Ale najważniejsze, że się udało.

Tytuł projektu: Udrożnienie ruchu Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim
Całkowita wartość projektu (PLN):
 6 234 639,35
Wartość dofinansowania (PLN): 4 086 603,58
Okres realizacji: 2012

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest znaczna poprawa funkcjonalności, przepustowości i bezpieczeństwa układu drogowego na terenie Wodzisławia Śląskiego, co nastąpi poprzez realizację zadań inwestycyjnych stanowiących integralną część projektu budowy wewnętrznej obwodnicy miasta. Zadania te wchodzą w skład kompleksowego rozwiązania z zakresu infrastruktury drogowej dotyczącego m.in. drogi gminnej - ul. 26 Marca, stanowiącej jednolity ciąg drogowy o znaczeniu strategicznym dla układu komunikacyjnego miasta. Projekt obejmuje przebudowę ul. 26 Marca na odcinku od skrzyżowania ulic Radlińskiej i Matuszczyka do ronda przy Tesco (oznaczenie techniczne – odcinek 5). 
Do celów szczegółowych projektu zaliczyć można:
- poprawę prędkości, płynności i sprawności ruchu na zmodernizowanym odcinku,
- zmniejszenie liczby miejsc wymuszonego postoju lub wymuszających zmianę prędkości,
- poprawę estetyki i zagospodarowania terenu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne,
- zapewnienie efektywnego dojazdu do istotnych obiektów w mieście (szpital i zespół poradni specjalistycznych, ZST, osiedla mieszkaniowe, centrum handlowe),
- zmniejszenie kolizyjności połączenia ruchu o charakterze lokalnym i ruchu tranzytowego.