UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Uczeń w urzędzie

Współczesny obywatel funkcjonuje w świecie wielu możliwości, ale też powinności. Młody człowiek wchodzący w dorosłe życie powinien być wyposażony w wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie załatwiania spraw urzędowych.

Już na etapie edukacji w gimnazjum warto zapoznawać uczniów ze strukturami i zakresem kompetencji podstawowych urzędów, w których jako człowiek dorosły będzie musiał załatwiać sprawy. Uczeń, który pozna urząd, usługi jakie świadczy i możliwości jakie stwarza, będzie w przyszłości świadomym klientem urzędu. To spowoduje, że będzie on mógł w pełni wykorzystywać oferowane mu możliwości oraz zgodnie z prawem wywiązywać się z obywatelskich obowiązków.

1. Adresaci programu:
Uczniowie klas II i III wodzisławskich gimnazjów.

2. Cele główne programu:
- zapoznanie uczniów gimnazjum z podstawowymi urzędami w Wodzisławiu Śląskim;
- zakres zadań realizowanych przez poszczególne urzędy;
- propedeutyka poruszania się w sprawach urzędowych;
- wizyta uczniów w urzędach.

3. Cele szczegółowe:
- uczeń poznaje na zajęciach szkolnych oraz podczas zajęć w instytucjach podstawowe urzędy w Wodzisławiu Śląskim;
- uczeń wie jaki urząd załatwia podstawowe sprawy klientów;
- uczeń zna projekt e-Urząd – załatwianie spraw przez internet;
- uczeń zna stronę internetową miasta Wodzisław Śląski;
- uczeń wie, co to jest BIP i jakich informacji w nim szukać;
- uczeń zna podstawowe zasady wypełniania druków urzędowych, wymaganych przy załatwianiu spraw.

4. Program skorelowany z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum:
I. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń:
1) przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie;
2) wymienia najważniejsze zadania samorządu gminnego i wykazuje, jak odnosi się to do jego codziennego życia;
3) nawiązuje kontakt z lokalnymi instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi oraz podejmuje współpracę z jedną z nich (w miarę swoich możliwości):
a) pisze podanie, krótki list w sprawie publicznej i wypełnia prosty druk urzędowy;
b) odwiedza urząd gminy i dowiaduje się, w jakim wydziale można załatwić wybrane sprawy.

II. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń:
1) wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej;
2) wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym przykładzie przy chód, koszty, dochód i zysk;
3) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika;
4) wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

III. Wybór szkoły i zawodu. Uczeń:
1) planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje i predyspozycje;
2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, internet);
3) sporządza życiorys i list motywacyjny.

5. Realizacja programu:
- lekcje wychowawcze;
- lekcje wiedzy o społeczeństwie;
- lekcje matematyki;
- lekcje informatyki.

6. Zajęcia powiązane z wizytami w urzędach:
- Jak i gdzie wyrobić dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu?
- Jak rozpocząć działalność gospodarczą?
- Urząd Pracy – jak pomaga? Zasady rejestracji w PUP.
- Odpisy dokumentów, akty urzędowe.
- Podatki, rozliczenia podatkowe, roczne formularze PIT, podatki związane z działalnością gospodarczą.

7. Wycieczki do urzędów:
- Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego;
- Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim;
- Urząd Skarbowy;
- Powiatowy Urząd Pracy.