Trzy projekty w kolejnej fazie oceny

W marcu br. Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych złożył wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Wodzisławscy urzędnicy aplikowali o dofinansowanie na realizację trzech projektów: "Seniorzy bez granic II", "Muzyka ponad granicami", "Nowoczesna technologia bez granic". Wszystkie zostały skierowane do dalszej fazy oceny, tzw. eksperckiej.

 

26 lutego br. informowaliśmy o tym, że Miasto podjęło kolejne działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych. Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych na długo przed pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego rozpoczął starania o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na realizację trzech projektów (więcej informacji o propozycjach projektowych można znaleźć, klikając tutaj).

Od marca 2020 r. trwała procedura związana z oceną formalną oraz oceną kwalifikowalności niniejszych propozycji projektowych. Wszystkie trzy wnioski o dofinansowanie otrzymały ocenę pozytywną i zostały skierowane do dalszej fazy oceny, tak zwanej eksperckiej, gdzie będą sprawdzone, między innymi, pod kątem jakości oddziaływań transgranicznych. W razie pozytywnej opinii ekspertów projekty zostaną przedłożone na posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które planowane jest na 25 czerwca 2020 r.

Ze względu na specyfikę projektów polsko-czeskich, które założone są na współpracy między lokalnymi społecznościami Polaków i Czechów, również tej bezpośredniej, trudno stwierdzić czy w razie otrzymania dofinansowania projekty te będą realizowane. W chwili obecnej zakłada się kilka wariantów ich ewentualnej realizacji, z tym najbardziej prawdopodobnym, czyli zmianą terminów realizacji działań (wymagana zgoda Euroregionu Silesia).