Trwają nabory do Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Interesuje Cię praca w samorządzie? Chciałbyś pracować w wodzisławskim Urzędzie Miasta? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, na któreś z tych pytań, to mamy dobrą wiadomość. Trwają nabory na dwa stanowiska podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Zainteresowani tymi ofertami pracy powinni złożyć swoje dokumenty aplikacyjne do 6 listopada w Biurze Obsługi Klienta. Z jakimi obowiązkami będą musieli zmierzyć się pracownicy na tych stanowiskach, jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w tym Wydziale?

Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • nabywanie nieruchomości zajętych pod drogi w związku z realizacją zleceń z Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Zarządu Dróg Miejskich,
 • regulacja dróg na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • zamiana nieruchomości w związku z przejęciem nieruchomości pod drogi na podstawie decyzji podziałowej zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • przygotowywanie dokumentacji dot. nabycia nieruchomości (zakup, darowizna),
 • kompletowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem do sądu o zasiedzenie nieruchomości zajętych pod drogi,
 • przygotowywanie zamówień publicznych dot. wyłonienia godety, rzeczoznawcy majątkowego,
 • prowadzenie postępowania geodezyjnego (podział) na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych bądź prawnych,
 • prowadzenie spraw wieczystoksięgowych,
 • przygotowywanie materiałów z zakresu regulacji stanu prawnego dróg na Komisje, Sesje Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego,
 • planowanie budżetu w zakresie powierzonych zadań (wieloletnie prognozowanie).

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. pożądane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, gospodarka nieruchomościami, geodezja,
 3. pożądane doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 9. posiadać znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 10. posiadać znajomość ustawy Kodeks cywilny,
 11. posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 6 listopada 2023 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Obsługi Inwestorów i Obrotu Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • inwentaryzacja mienia komunalnego według użytków gruntowych i sposobu użytkowania,
 • doprowadzanie do zgodności użytków gruntowych z rzeczywistym sposobem zagospodarowania działek,
 • zlecanie dokumentów geodezyjnych,
 • opracowanie zasad przekazywania majątku komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym Miasta,
 • wprowadzanie danych do Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie użytkowników działek miejskich, wydanych decyzji administracyjnych z zakresu trwałego zarządu, innych dokumentów dot. powierzenia mienia jednostkom organizacyjnym,
 • opracowanie podkładów mapowych celem przekazania mienia komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i jednostkom organizacyjnym,
 • oględziny nieruchomości miejskich w terenie pod kątem drzewostanu oraz składników budowlanych znajdujących się na nim,
 • wycinka drzew,
 • znajdowanie bezumownych użytkowników mienia komunalnego i zgłaszanie ich do odpowiedniego stanowiska,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie powierzonych obowiązków.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. pożądane wykształcenie wyższe w specjalności gospodarowanie nieruchomościami,  gospodarka przestrzenna, geodezja, prawo,
 3. posiadać 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
 4. pożądane doświadczenie w gospodarowaniu nieruchomościami w administracji publicznej,
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 9. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 10. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
 11. posiadać znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie trwałego zarządu, oddawania nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie, gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 12. posiadać znajomość ustawy Kodeks cywilny – księga pierwsza Tytuł III, Księga Druga Własność i inne prawa rzeczowe, Księga Trzecia Zobowiązania Tytuł XVII Najem i dzierżawa, Tytuł XVIII Użyczenie,
 13. posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 14. posiadać umiejętność analizy i syntezy informacji, logicznego myslenia,
 15. pożądana umiejętność czytania map ewidencyjnych i zasadniczych, umiejętność tworzenia zarządzeń i uchwał, znajomość Systemu Informacji Przestrzennej.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 6 listopada 2023 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego w Referacie Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Więcej informacji

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania, informację o wynagrodzeniu itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].