Szukasz pracy? Trwa nabór do Wydziału Finansów

Interesuje Cię praca w samorządzie? Chciałbyś pracować w wodzisławskim Urzędzie Miasta? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, na któreś z tych pytań, to mamy dobrą wiadomość. Trwają nabory na stanowiska podinspektora i inspektora w Wydziale Finansów. Zainteresowani tymi ofertami pracy powinni złożyć swoje dokumenty aplikacyjne do 5 października w Biurze Obsługi Klienta. Z jakimi obowiązkami będzie musiał zmierzyć się pracownik na tych stanowiskach, jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w Wydziale Finansów?

Nabór na podinspektora

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie ewidencji zobowiązań oraz przygotowanie przelewów bankowych,
 • prowadzenie księgowości w zakresie zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych, w tym: przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym, wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz przygotowanie do zatwierdzenia faktur i innych poleceń dokonania wydatków,
 • przygotowanie dokumentów do dokonania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym przez Głównego Księgowego,
 • wprowadzenie zobowiązań do ewidencji księgowej,
 • przygotowanie dokumentów w związku z zajęciem wierzytelności pieniężnej,
 • przygotowanie przelewów w systemie księgowym oraz import do systemu bankowego,
 • przygotowanie przelewów bezpośrednio w systemie bankowym,
 • weryfikacja kontrahentów na podstawie tzw. Białej Listy,
 • prowadzenie księgowości w zakresie zobowiązań z tytułu wydatków budżetowych związanych z realizacją projektów,
 • prowadzenie ewidencji weksli na koncie pozabilansowym, prowadzenie rejestru weksli oraz wykonywanie innych czynności związanych z tym rejestrem,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie powierzonych obowiązków.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. posiadać 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego,
 3. pożądane doświadczenie w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej jednostek budżetowych,
 4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 9. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych,
 10. posiadać znajomość ustawy o rachunkowości,
 11. posiadać znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 12. posiadać znajomość ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie tzw. białej listy podatników VAT oraz mechanizm podzielonej płatności,
 13. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 5 października br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansów w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Nabór na inspektora

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • dochodzenie należności niepodatkowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • dopisywanie dłużników w bazie Krajowego Rejestru Długu i ich wykreślanie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie Miasta w tym zakresie procedurami,
 • weryfikowanie zaległości niepodatkowych oraz przygotowanie informacji dotyczącej ich poziomu,
 • sporządzanie, wysyłanie wezwań do zapłaty, współudział w przygotowywaniu wniosków o wszczęcie postępowania sądowego, wysyłanie nakazów zapłaty do egzekucji przez komornika sądowego oraz wykonywanie innych czynności związanych z windykacją należności cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych oraz wykonywanie innych czynności związanych z dochodzeniem należności publicznoprawnych,
 • weryfikowanie poprawności przypisów odsetek naliczonych za nieterminowe dokonanie wpłaty,
 • ewidencjonowanie należności niepodatkowych.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie średnie lub wyższe,
 2. posiadać 5 lat stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego lub 3 lata stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
 3. pożądane doświadczenie w zakresie dochodzenia należności niepodatkowych (cywilnoprawnych, publicznoprawnych) oraz prowadzenie ewidencji księgowej ww. należności,
 4. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 8. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 9. posiadać znajomość ustawy o finansach publicznych w szczególności w zakresie należności niepodatkowych,
 10. posiadać znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 11. posiadać znajomość ustawy Ordynacja podatkowa Dział III,
 12. posiadać znajomość ustawy Kodeks cywilny w zakresie: przedawnienia roszczeń, wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
 13. posiadać znajomość ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
 14. posiadać znajomość ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 15. posiadać znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
 16. posiadać znajomość ustawy o rachunkowości w szczególności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 17. obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 5 października br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansów w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Więcej informacji

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania, informację o wynagrodzeniu itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].