Szukasz pracy? Trwa nabór do Straży Miejskiej

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska dwóch aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 4 grudnia br.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

  • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
  • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
  • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 4 grudnia br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu
Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 2 stanowiska aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].