Szukasz pracy? Mamy dla Ciebie ofertę

Interesuje Cię praca w samorządzie? Chciałbyś pracować w wodzisławskim magistracie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, na któreś z tych pytań, to mamy dobrą wiadomość. Trwa nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków w Referacie Wymiaru Podatków. Zainteresowani tą ofertą pracy powinni złożyć swoje dokumenty aplikacyjne do 3 czerwca w Biurze Obsługi Klienta. Z jakimi obowiązkami będzie musiał zmierzyć się pracownik na tym stanowisku, jakie wymagania trzeba spełnić, aby pracować w tym Wydziale?

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów podatkowych,
 • przyjmowanie stron w sprawach związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, pomoc w wypełnianiu formularzy,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających oraz prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych,
 • wydawanie zaświadczeń podatnikom,
 • przeprowadzanie oględzin w terenie w celu ustalenia stanu faktycznego i prawidłowego opodatkowania,
 • nakładanie kar porządkowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawach określenia nadpłaty,
 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osób trzecich,
 • inicjowanie i współudział w czynnościach związanych z przygotowaniem i składaniem stosownych wniosków w sytuacji popełnienia czynu zagrożonego sankcją z ustawy kodeks karny skarbowy.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe,
 • pożądane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
 • pożądana praktyka w organach administracji państwowej lub samorządowej,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 • posiadać znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
 • posiadać znajomość ustawy podatkach i opłatach lokalnych,
 • posiadać znajomość ustawy o podatku rolnym,
 • posiadać znajomość ustawy o podatku leśnym,
 • posiadać znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zgłoś swoją kandydaturę

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do  3 czerwca br. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego pokój nr 115 , ul. Bogumińska 4b. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Podatków w Referacie Wymiaru Podatków w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śl.”.

Więcej informacji

Pełen zakres obowiązków pracownika, wymagania, informację o wynagrodzeniu itp. można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego [otwiera się w nowym oknie].