Szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Bez b@rier, bez granic - szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”, dofinansowanym ze środków unijnych.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z kursów językowych w wymiarze 120 godzin na poziomie A lub B (języki: angielski, niemiecki, francuski; wkład własny 289,23 zł) oraz wziąć udział w egzaminie zewnętrznym i uzyskać certyfikat TELC.

Grupa docelowa projektu to 1930 osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należących do jednej z wymienionych grup (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności):

  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50+,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby z obszarów wiejskich.

W ramach projektu zakłada się nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji do końca sierpnia 2019 roku 1180 osób w wieku powyżej 25. roku życia, w tym minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osób o niskich kwalifikacjach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne).

Więcej informacji

Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową projektu, na której można znaleźć więcej informacji i pobrać niezbędne dokumenty aplikacyjne (kliknij tutaj). Z pytaniami prosimy zgłaszać się pod numery 501 800 586 lub 32 706 10 91 wew. 13.