UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Strategia rozwoju miasta - weź udział w konsultacjach

Od 16 listopada do 21 grudnia 2021 roku odbywają się konsultacje, które dotyczą projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku. Zapraszamy mieszkańców do wyrażania swoich opinii.

Formularz zgłoszeniowy uwag i propozycji zmian [otwiera się w nowym oknie]

Czym jest strategia rozwoju miasta?

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu.

Strategia rozwoju miasta ma być również fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym horyzoncie czasowym (ok. 10 lat), określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się.

Strategia jest dokumentem planistycznym długookresowym. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2021-2030 wynika m.in. z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem programowania zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” zaplanowanej również do 2030 r.

Wyraź opinię

Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii rozwoju miasta, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz partnerom społecznym i gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu. 

Udział w konsultacjach można wziąć wyłącznie poprzez wypełnienie formularza uwag i propozycji zmian.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Opinie i uwagi można składać:

 •  w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (pokój 101 i 103),
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strategiarozwoju@wodzislaw-slaski.pl,
 • podczas otwartych spotkań z mieszkańcami na terenie wszystkich dzielnic:

  - 16 listopada - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4,
  - 17 listopada - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa nr 2,
  - 18 listopada - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15,
  - 22 listopada - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,
  - 23 listopada - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10,
  - 25 listopada - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,
  - 29 listopada - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1,
  - 30 listopada - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9,
  - 2 grudnia - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16,

które rozpoczną się o godz. 17:00.

Spotkanie konsultacyjne online

26 listopada br. o godz. 10:00 odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji zostaną ogłoszone niebawem za pośrednictwem miejskiej strony.

Do pobrania