UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Strategia rozwoju miasta - weź udział w konsultacjach

Od 16 listopada do 21 grudnia 2021 roku odbywały się konsultacje, które dotyczyły projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku. Mieszkańcy wyrazili swoją opinię.

Strategia rozwoju miasta - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Treść Strategii Rozwoju Miasta do roku 2030 oraz sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji są dostępne na stronie internetowej miasta Wodzisławia Śląskiego, w zakładce strategia rozwoju, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy uwag i propozycji zmian [otwiera się w nowym oknie]

Czym jest strategia rozwoju miasta?

Strategia rozwoju miasta jest podstawowym dokumentem określającym wizję przyszłości miasta, wskazującym priorytety i cele jego rozwoju w różnych sferach oraz kluczowe kierunki działań wspierające rozwój miasta i jego mieszkańców. Waga strategii ujawnia się w jej centralnej pozycji względem innych koncepcji rozwoju lokalnego oraz w integrowaniu podmiotów lokalnych biorących udział w formułowaniu i wdrażaniu dokumentu.

Strategia rozwoju miasta ma być również fundamentem procesu zarządzania strategicznego, dzięki któremu władze miasta będą mogły prowadzić efektywne działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy Strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem miasta w dłuższym horyzoncie czasowym (ok. 10 lat), określając działania, jakie należy podjąć, aby miasto mogło funkcjonować i rozwijać się.

Strategia jest dokumentem planistycznym długookresowym. Horyzont czasowy Strategii przyjęty na lata 2021-2030 wynika m.in. z przyjętych okresów programowania krajowej polityki regionalnej. Spójny jest także z okresem programowania zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030” zaplanowanej również do 2030 r.

Mieszkańcy wyrazili opinię

Przedmiotem konsultacji był projekt dokumentu Strategii rozwoju miasta, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku. Celem konsultacji było umożliwienie mieszkańcom oraz partnerom społecznym i gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu. 

Udział w konsultacjach odbywał się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza uwag i propozycji zmian.

Jak odbywały się konsultacje?

Opinie i uwagi można było składać:

  •  w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (pokój 101 i 103),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: strategiarozwoju@wodzislaw-slaski.pl,
  • podczas otwartych spotkań z mieszkańcami na terenie wszystkich dzielnic.

Spotkanie konsultacyjne online

26 listopada 2021 roku o godz. 10:00 odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. 

Zarządzenie prezydenta ws. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami odstępiono od przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisław Śląski do 2030 roku. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w zarządzeniu nr OR.0050.336.2021 prezydenta miasta z 16 listopada 2021 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Wodzisławia Śląskiego do 2030 roku [otwiera się w nowym oknie].

Do pobrania