Staramy się o dofinansowanie kolejnego projektu

Złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska pt. "Pięć lat wspólnie".

Miasto złożyło wniosek do Programu na początku września br. Do 26 października trwała procedura związana z oceną formalną oraz oceną kwalifikowalności niniejszej propozycji projektowej. Wniosek otrzymał ocenę pozytywną i został skierowany do dalszej fazy oceny, tzw. eksperckiej, gdzie będzie sprawdzany m.in. pod kątem jakości oddziaływań transgranicznych. Jeśli projekt uzyska pozytywną opinię ekspertów, to zostanie przedłożony na posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które zaplanowano na 16 grudnia 2021 r.

Zaproponowane działania kluczowe zorganizowano tak, aby każdy mógł zapoznać się z efektami pięcioletniej współpracy naszego miasta oraz miejskiego obwodu Ostrawa-Jih oraz z samym Programem Interreg V-A.

Cele projektu

Głównym celem projektu będzie utrwalenie realnych więzi między administracją samorządową obu partnerów, a także zapoznanie się z problematyką wdrażania nowych rozwiązań legislacyjnych w trudnych czasach pandemii COViD-19 po obu stronach granicy.

Cel osiągnięty zostanie m.in. poprzez organizację trzech kilkudniowych warsztatów tematycznych oraz dni polsko-czeskich na zakończenie projektu. Warsztaty tematyczne zostały dobrane w taki sposób, aby jednocześnie odpowiedzieć na obecne problemy, z którymi borykają się partnerzy i nawiązać do wcześniejszych wspólnych inicjatyw.

Projekt pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniliśmy się przez te pięć lat projektowej współpracy i czy wymiana doświadczeń lub umiejętności miały realny wpływ na podejmowane przez obie administracje samorządowe decyzje. Dodatkowo dowiemy się w jaki sposób uczynić współpracę skuteczną w sytuacjach kryzysów, np. związanych z pandemią COViD-19.

Współpracujemy i zgłaszamy kolejne wnioski

W trakcie najbliższego naboru wniosków w ramach Programu Interreg V-A, którego termin kończy się 4 listopada 2021 r., miasto złoży wspólnie z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim oraz miastem Karwiną dwa komplementarne projekty typu C („Mądry wybór przyszłej szkoły I i II”). Głównym celem planowanych projektów byłoby umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między Karwiną a  Wodzisławiem Śląskim na niwie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego.