Stanowisko Rady Miejskie ws. pomocy finansowej powiatowi

22 czerwca 2022 roku Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie pomocy finansowej dla powiatu wodzisławskiego w związku z planowaną inwestycją „Przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim”.

Stanowisko Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego wyraża gotowość i wolę dofinansowania inwestycji „Przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 850.000 zł.
Jako źródło finansowania w/w inwestycji, Rada Miejska wskazuje tzw. „wolne środki” niewykorzystane w budżecie miasta w 2021 roku. W związku z powyższym w przypadku zaproponowania przez Prezydenta Miasta przesunięcia kwoty 850 tys. z puli wolnych środków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu wodzisławskiego, przesunięcie budżetowe zostanie zaakceptowane przez radnych.

Uchwała Nr XLVI/477/22 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22.06.2022 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Wodzisławskiego w związku z planowaną inwestycją "Przebudowa nawierzchni ulicy Grodzisko w Wodzisławiu Śląskim" [otwiera się w nowym oknie].