Sprawdź porządek obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbędzie się 29 listopada 2017 roku - początek o godz. 16:00 w sali nr 23 Urzędu Miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje Prezydenta Miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji radnych.

3. Problematyka ruchu drogowego, koncepcje usprawnienia komunikacji w mieście, ocena dróg
i oznakowania oraz stan przygotowania do „Akcji Zima”.

4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2017 rok Nr XXVI/258/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia
Śląskiego na lata 2017-2030,
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,
e) w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci
kanalizacyjnej,
f) w sprawie statutu Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim,
g) w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Osiedle XXX Lecia w Wodzisławiu Śląskim na Osiedle XXX Lecia,
h) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku,
i) w sprawie powołania Wodzisławskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.

6. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 25 października 2017 roku.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie sesji.