Sprawdź porządek obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Odbędzie się ona 5 grudnia 2018 r. w sali nr 202 Urzędu Miasta. Początek o godz. 16.00.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 
2. Informacje prezydenta miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji radnych.
 
3. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2018 rok Nr XXXVII/380/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2018-2030,
c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Wodzisławia Śląskiego na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
f) w sprawie reprezentowania miasta Wodzisławia Śląskiego w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim,
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/401/18 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
i) w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019",
j) w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019",
k) w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/02 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 r.
 
5. Wolne głosy i wnioski.
 
6. Zamknięcie sesji.