Sprawdź porządek obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad kolejnej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Odbędzie się ona 28 września 2018 r. w sali nr 202 Urzędu Miasta. Początek o godz. 9:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Informacje prezydenta miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji radnych.

3. Informacja prezydenta miasta o stanie realizacji budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2018 roku.

4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego za okres 1.01.2017 roku do 31.12.2017
roku.

5. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2018 rok nr XXXVII/380/17 z dnia 27 grudnia 2017 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Wodzisławia Śląskiego na lata 2018-2030,
c) w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych policji,
d) w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+”,
e) w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/142/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego programu „Rodzina 3+”,
f) w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszonych odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu,
g) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
h) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
i) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 w Wodzisławiu Śląskim.

6. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego oraz pracowników Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej za okres I-IX 2018 r.

8. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w okresie VII kadencji.

9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2018 r.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie sesji.