Słownik

Słownik budżetowy, czyli jak zrozumieć założenia budżetowe.

Słownik budżetowy

Jednostka Samorządu Terytorialnego to gmina (miasto), powiat lub województwo.

Budżet to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zakład budżetowy to jednostka sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji przedmiotowej, celowej lub podmiotowej.

Dochody - zalicza się do nich podatki oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, dochody z mienia (najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – np. leasingu), dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług przez organy zaliczane do sektora publicznego, opłaty oraz spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej i inne wymienione w ustawach.

Dochody majątkowe to dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki to środki publiczne przeznaczane na realizację zadań określonych w ustawach m.in. na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego, zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także pomoc rzeczową albo finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe to środki przeznaczone na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Przychody to środki publiczne pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych pożyczek i kredytów, sprzedaży papierów wartościowych i innych operacji finansowych.

Rozchody to środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe.

Nadwyżka  budżetowa to dodatnia różnica między dochodami a wydatkami.

Deficyt budżetowy to ujemna różnica między dochodami a wydatkami.

*Podstawą pojęć zawartych w powyższym słowniku jest ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa.