UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Skorzystaj z nowego programu dotacyjnego

Na marcowej sesji wodzisławscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie realizacji Programu Ograniczenia Emisji „Czyste powietrze dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2022". Nabór wniosków do programu rozpoczął się 17 kwietnia. Do zdobycia dotacje w wysokości nawet do 10 tys. zł.

- Prezentując swój program na nową, 5-letnią kadencję, podkreślałem, że moim priorytetem jest i będzie walka ze smogiem. Stąd jednym z pierwszych zadań, nad jakim pracowaliśmy wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, było przygotowanie nowego miejskiego programu ograniczenia niskiej emisji. Cieszę się, że nasz projekt zyskał akceptację wszystkich dwudziestu jeden radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego - mówi prezydent Mieczysław Kieca.

Przypomnijmy, projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji POE był omawiany wcześniej podczas Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych, w każdym przypadku uzyskując pozytywną opinię radnych działających w ramach Komisji. Projekt był również konsultowany w trybie uchwały w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi. Dokument podlegał ponadto opinii m.in. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

POE określa zasady udzielania dotacji przez miasto do wymiany źródeł ciepła i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, kamienicach, lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

- Dzięki wielkiemu krokowi, jakim jest wprowadzenie programu, wymienimy w domach wodzisławian około 420 źródeł ciepła rocznie przez najbliższe cztery lata. Mieszkańcy z kolei będą mogli korzystać ze zwiększonych dotacji do wymiany kotłów, instalacji pomp ciepła czy systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ten sposób wspólnie przyczynimy się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i tym samym obniżenie poziomów stężeń zanieczyszczeń, do poprawy jakości życia i zdrowia nas wszystkich, a także uzyskania obowiązkowego, wyznaczonego w Programie ochrony powietrza dla województwa śląskiego efektu ekologicznego - podkreśla Mieczysław Kieca.

Wnioski (do pobrania ze strony www.wodzislaw-slaski.pl) należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (ul. Bogumińska 4b). Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, jednak:

 • wnioski które wpłyną do 16.05.2019 r. realizowane będą w 2019 r. (istnieje możliwość składania wniosków na listę rezerwową na 2019 r.),
 • wnioski które wpłyną do 31.12.2019 r. realizowane będą w 2020 r.,
 • wnioski które wpłyną do 31.12.2020 r. realizowane będą w 2021 r.,
 • wnioski które wpłyną do 31.12.2021 r. realizowane będą w 2022 r.

- Gorąco zachęcam Państwa do poznania naszego Programu Ograniczenia Emisji, zadawania pytań pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej i korzystania z poszerzonych możliwości, jaki wprowadzony program daje - dodaje prezydent. W sprawie programu można kontaktować się telefonicznie (tel. 32 45 90 542 lub 32 45 90 454) bądź mailowo pod adresem energia@wodzislaw-slaski.pl. Informacje o programie, obowiązujące wniosek i regulamin dostępne są na stronie miasta - www.wodzislaw-slaski.pl.

Co możesz wymienić, żeby skorzystać z dotacji?

 • kotły na paliwo stałe poniżej 5 klasy według normy     PN-EN 303-5:2012
 • miejscowe ogrzewacze pomieszczeń
 • kotły gazowe starsze niż 10 lat

Jakie systemy są objęte dotacją?

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej
 • pompy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania
 • kotły gazowe kondensacyjne
 • kotły węglowe z automatycznym podajnikiem paliwa 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
 • kotły na biomasę 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe
 • źródła ciepła zasilane energią elektryczną
 • instalacje odnawialnych źródeł energii dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej, np. pompy ciepła, kolektory słoneczne

Ile wynosi dotacja?

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej do 6 tys. 400 zł
 • zabudowa pompy ciepła dla potrzeb c.o. do 10 tys. zł
 • zabudowa kotła gazowego kondensacyjnego do 8 tys. zł
 • zabudowa kotła węglowego/kotła na biomasę/źródła ciepła zasilanego energią elektryczną do 7 tys. 500 zł w 2019 r. (kwota dotacji z roku na rok maleje do wysokości 5 tys. zł w 2022 r.)
 • montaż instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u. do 4 tys. zł

Jakie koszty możesz pokryć w ramach dotacji?

 • demontaż i likwidacja starego źródła ciepła
 • zakup i montaż węzła cieplnego oraz opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła/instalacji OZE
 • zakup i montaż armatury niezbędnej do zainstalowania nowego źródła ciepła/instalacji OZE
 • zakup i montaż wkładu kominowego

Jakie warunki musisz spełniać?

Musisz być właścicielem lub posiadaczem innego tytułu prawnego do:

 • budynku mieszkalnego np. jednorodzinnego, kamienicy, oddanego do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane do 1 września 2017 r., w tym do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego,
 • wyodrębnionego prawnie lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
 • wyodrębnionego prawnie lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, posiadającego samodzielne źródło ciepła.

10 kroków do otrzymania dotacji

 1. Zdobądź wiedzę. Zapoznaj się z regulaminem programu, terminami naboru wniosków oraz formularzem wniosku.
 2. Określ rodzaj inwestycji, jaki chcesz wykonać. W przypadku kotłów gazowych zapytaj Polską Spółkę Gazownictwa S.A. - Gazownię w Rybniku (ul. Chrobrego 39) o możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej.
 3. Wypełnij i złóż wniosek o udzielenie dotacji w Urzędzie Miasta.
 4. Po złożeniu wniosku odbędzie się wizyta operatora programu, która potwierdzi, czy budynek i wniosek spełniają wymogi regulaminu programu.
 5. Załatw formalności w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. W szczególności w przypadku montażu kotłów gazowych zgodnie z Prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 6. Wybierz urządzenia oraz wykonawcę inwestycji oraz doprowadź do budowy przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej przez odpowiedniego operatora sieci dystrybucyjnej.
 7. Złóż kosztorys inwestycyjny wykonany przez wybranego wykonawcę w Urzędzie Miasta.
 8. Podpisz umowę o udzielenie dotacji. Urząd Miasta przygotuje umowę po otrzymaniu środków finansowych z WFOŚiGW w Katowicach. Do podpisania umowy w przypadku kotła gazowego potrzebna będzie kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub pisma Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim o braku konieczności ubiegania się o pozwolenie lub zgłoszenie do planowanej inwestycji, a także kopia dziennika budowy potwierdzającego zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławia Śląskim o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
 9. Rozpocznij i zakończ inwestycję w terminach określonych w umowie. Dotacją nie zostaną objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.
 10. Rozlicz inwestycję. Po zakończeniu inwestycji zawiadom operatora programu, który dokona odbioru technicznego robót. Przekaż operatorowi programu oryginały faktur/rachunków za zrealizowaną inwestycję, dokument złomowania starego kotła oraz kopię umowy cesji, jeśli dotacja będzie wypłacana na konto bankowe wykonawcy inwestycji. Ww. dokumenty operator programu składa w Urzędzie Miasta. Dotacja zostanie wypłacona w terminie do 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta prawidłowych dokumentów rozliczających inwestycję.

źródło: Gazeta Wodzisławska

Galeria