Seniorzy bez granic II

Głównym celem projektu jest rozwijanie transgranicznych form współpracy lokalnych społeczności Wodzisławia Śląskiego oraz miejskiego obwodu Ostrawa Jih, działających na rzecz seniorów.

Nazwa Programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Partner Projektu: Statutární město Ostrava - městský obvod Ostrava-Jih

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002409

Tytuł: Seniorzy bez granic II/ Senioři bez hranic II

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 19 511,50 euro

Kwota dofinansowania ze środków UE po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 16 584,77 euro

Kwota dofinansowania z budżetu państwa (dodatkowe 5%): 975,57 euro

Opis projektu

Głównym celem projektu jest rozwijanie transgranicznych form współpracy lokalnych społeczności Wodzisławia Śląskiego oraz miejskiego obwodu Ostrawa Jih, działających na rzecz seniorów. Cel osiągnięty zostanie poprzez wymianę dobrych doświadczeń i praktyk oraz poprzez zintensyfikowanie bezpośrednich kontaktów zarówno osób odpowiedzialnych za wdrażanie usług senioralnych, jak i odbiorców tych usług po obu stronach granicy. Realizacja celu będzie możliwa tylko poprzez stworzenie współpracy opartej na bezpośrednim zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za politykę senioralną po obu stronach granicy.

Działania projektowe

Jest to już kolejna wspólna inicjatywa Miasta Wodzisław Śląski oraz miejskiego obwodu Ostrawy-Jih. Działania kluczowe projektu bazując, między innymi, na zdobytych wspólne doświadczeniach z realizacji wcześniejszych projektów, zaplanowano w taki sposób, aby lokalne społeczności, które odpowiadają za organizację usług senioralnych mogły wzajemnie się poznać czy wymienić doświadczeniami. Dzięki temu integracja nabierze trwałego charakteru. Działanie kluczowe nr 2, za które odpowiada miasto Wodzisław Śląski, sprzyjać będzie szybszej integracji i przyczyni się do sprawniejszej realizacji pozostałych działań kluczowych projektu. Zniesione zostaną ewentualne bariery mentalne czy językowe. Dodatkowo w projekcie zaplanowano działania służące przenoszeniu dobrych praktyk i wzajemnej integracji: Klubów Seniora (Działanie kluczowe nr 3 - CZ, Działanie kluczowe nr 4 - PL) czy podmiotów świadczących usługi senioralne dla lokalnych społeczności (Działanie kluczowe nr 5 - CZ, Działanie kluczowe nr 6 - PL). Ostatnie działania kluczowe (Działanie kluczowe nr 7 - CZ, Działanie kluczowe nr 8 - PL) to wspólna organizacja sportowej olimpiady. Seniorzy będą mieli możliwość poznać się w nieco mniej formalnej atmosferze, co przyczyni się do wzmocnienia integracji zapoczątkowanej we wcześniejszych działaniach kluczowych projektu. W każdym działaniu kluczowym uczestniczyć będą mieszane grupy czesko-polskie. Podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych wspólnych projektach Partnerów, mimo wspólnego zaangażowania, bezpośrednio za konkretne wydarzenie będzie odpowiadał gospodarz danego działania kluczowego.

Grupa docelowa

Główną grupą docelową projektu będą w przeciwieństwie do pierwszego wspólnego projektu senioralnego (główną grupą docelową byli tam beneficjenci usług senioralnych) osoby odpowiedzialne za wdrażanie/świadczenie usług senioralnych przez lokalne społeczności miasta Wodzisławia Śląskiego i Ostrawy-Jih, skupieni wokół organizacji, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych urzędów miast (przykładowo Kluby Seniora, Uniwersytety 3 Wieku, Rady Seniorów, Koła Gospodyń Wiejskich). Jak wykazały analizy dokonane przez obu Partnerów przed rozpoczęciem projektu po obu stronach granicy funkcjonują struktury lokalnych społeczności działające na rzecz seniorów, w których są zaangażowane i pełne pasji osoby. Problemy finansowe czy organizacyjne uniemożliwiają jednak częsty udział w profesjonalnych szkoleniach czy wyjazdach zagranicznych. Działania projektowe umożliwią nie tylko wzajemną integrację tych osób, ale i przyczynią się do implementacji nowych rozwiązań w usługach senioralnych po obu stronach granicy. W niniejszym projekcie nie zabraknie jednak działań dedykowanych dla osób korzystających z usług społecznych. Będą mogli zapoznać się z ofertą usług dedykowanych im zarówno przez lokalne społeczności działające na rzecz seniorów, jak i z usług Partnera projektu. Seniorzy z Wodzisławia Śląskiego i Ostrawy-Jih to grupa obywateli, dla której bardzo korzystne i istotne będzie bezpośrednie zaangażowanie w działanie kluczowe projektu. Odpowiedzią na tę potrzebę będzie polsko-czeska olimpiada sportowa, w trakcie której seniorzy nie tylko aktywnie spędzą czas, ale i poznają przyjaciół po drugiej stronie granicy.

Osoby realizujące projekt po stronie polskiej:

Bartosz Kwaśny, menadżer ds. projektu - 32 45 90 510, b.kwasny@wodzislaw-slaski.pl

Hanna Szafrańska, menadżer ds. finansowych i ds. promocji - 32 45 90 540

Krystyna Krótki, koordynator lokalny

Osoby realizujące projekt po stronie czeskiej:

Roman Jirsa, menadżer ds. projektu

Markéta Neboráková, menadżer ds. finansowych

 

Prezentacja podsumowująca na zakończenie projektu [otwiera się w nowym oknie].